Návod k použití SONY CMT-HX5BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-HX5BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-HX5BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-HX5BT.


SONY CMT-HX5BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (381 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-HX5BT (723 ko)
   SONY CMT-HX5BT annexe 1 (738 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-HX5BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-095-518-61(1) Mikro HI-FI komponentový systém Návod k obsluze CMT-HX5BT © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací výezy na pístroji novinami, stolními ubrusy, záclonami a podobnými materiály. Nepokládejte na pístroj rozsvícené svícky. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. Zapojte pístroj do snadno pístupné síové zásuvky. [. . . ] Casovac pehrávání (Play Timer): V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z disku CD nebo externího USB zaízení. Pro ovládání casovace pehrávání pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny. 7 Stisknte tlacítko "/1 1 pro vypnutí systému. Systém se zapne 15 sekund ped nastaveným casem. Pokud je pístroj v nastavenou dobu zapnutý, casovac pehrávání se neaktivuje. Poznámka Pokud máte k systému pipojena sluchátka Bluetooth, mohou být ped vypnutím systému na výstupu sluchátek Bluetooth zvuky, pehrávané prostednictvím casovace pehrávání (Play Timer). 1 Pipravte zdroj zvuku. Vyberte zdroj zvuku a stisknte tlacítko VOLUME +/­ (hlasitost) 6 pro nastavení hlasitosti. Pro spustní pehrávání od urcité skladby nebo souboru vytvote vás vlastní program (strana 25). Aktivace nebo kontrola casovace Stisknte tlacítko CLOCK/TIMER SELECT (výbr hodin/casovace) ql a opakovan stisknte tlacítko . /> qg, dokud se nezobrazí nápis , , PLAY SEL?" (vybrat pehrávání?) a stisknte tlacítko ENTER (potvrzení) qf. 2 3 Stisknte tlacítko CLOCK/TIMER SET (nastavení hodin/casovace) ql. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qg vyberte , , PLAY SET?" (nastavit pehrávání?) a pak stisknte tlacítko ENTER (potvrzení) qf. Zobrazí se nápis , , ON TIME" (cas zapnutí) a zacne blikat indikace hodin. Zrusení casovace Zopakujte výse uvedený postup, dokud se nezobrazí nápis , , TIMER OFF?" (vypnout casovac?) a stisknte tlacítko ENTER (potvrzení) qf. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno, dokud jej nezrusíte. 27CZ Ostatní Odstraování problém 1 Zkontrolujte, zda jsou síový kabel a reproduktorové kabely bezpecn a správn zapojeny. Znacný brum nebo sum. · Pemístte pístroj do vtsí vzdálenosti od zdroje sumu. · Zapojte systém do jiné elektrické zásuvky. · Zapojte sumový filtr (prodáván samostatn) do obvodu síového kabelu. · Pokud indikátor BLUETOOTH 3 svítí nebo bliká, jestlize je zvolena jiná funkce, nezli Bluetooth, nebude z reprosoustav nebo z konektoru PHONES (sluchátka) 8 slyset zádný zvuk. Stisknte a podrzte tlacítko BLUETOOTH OPR 5 asi na 2 sekundy, az indikátor BLUETOOTH 3 zhasne. · Odstrate vsechny pekázky mezi dálkovým ovladacem a senzorem signálu dálkového ovladace 4 na pístroji a umístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivek. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor na pedním panelu pístroje. · Pemístte se s dálkovým ovladacem blíz k pístroji. Indikátor STANDBY (pohotovostní rezim) 2 zstává rozsvícen po odpojení síového kabelu. · Indikátor STANDBY (pohotovostní rezim) 2 nemusí zhasnout ihned po odpojení síového kabelu. Indikátor zhasne asi za 40 sekund. 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níze uvedeném seznamu a provete píslusné opatení pro jeho odstranní. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Pokud bliká indikátor STANDBY (pohotovostní rezim) Neprodlen odpojte síový kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující polozky. · Pokud je vás pístroj vybaven volicem napájecího naptí, je tento volic nastaven na správné naptí?· Nejsou zablokovány vtrací otvory na horní nebo zadní cásti pístroje? [. . . ] ­ V místech, kde se vyskytují elektromagnetická pole. Vliv na jiná zaízení Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou negativn ovlivovat funkci nkterých lékaských pístroj a zpsobit jejich poruchu. Z tohoto dvodu, vzdy vypnte tento systém i mobilní telefon a zaízení kompatibilní s technologií Bluetooth na následujících místech: ­ V nemocnicích, vlacích, letadlech, u cerpacích stanic a v místech, kde se mohou vyskytovat holavé plyny. ­ V blízkosti automatických dveí nebo pozárních hlásic. Ostatní Poznámky · Pro zajistní bezpecnosti bhem komunikace pomocí technologie Bluetooth podporuje tento systém bezpecnostní funkce, které odpovídají specifikaci Bluetooth. V závislosti na nastavení zaízení a dalsích faktorech nemusí být vsak tato bezpecnost dostatecná. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-HX5BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-HX5BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag