Návod k použití SONY CMT-HX35R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-HX35R. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-HX35R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-HX35R.


SONY CMT-HX35R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (351 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-HX35R (286 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-HX35R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-142-633-11(1) Mikro HI-FI systém Návod k obsluze CMT-HX35R © 2009 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako napíklad zapálené svícky. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj kapající nebo stíkající vod a nepokládejte na nj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy s kvtinami. Jelikoz síový kabel slouzí pro odpojení pístroje od elektrické sít, pipojte jej do snadno pístupné síové zásuvky. [. . . ] USB Celkovou dobu programu nelze zobrazit, takze se na displeji zobrazí , , ­ ­. ­ ­". Vytvoení vaseho vlastního programu (Program Play) (Pehrávání programu) 1 Vyberte pozadovanou funkci. CD Opakovaným stisknutím tlacítka FUNCTION +/­ (Funkce) (nebo FUNCTION (Funkce) na pístroji) 9 vyberte funkci CD. USB Opakovaným stisknutím tlacítka FUNCTION +/­ (Funkce) (nebo FUNCTION (Funkce) na pístroji) 9 vyberte funkci USB. 5 Pro naprogramování dalsích skladeb nebo soubor zopakujte kroky 3 az 4. Pro spustní pehrávání naprogramovaných skladeb nebo soubor stisknte tlacítko N 9. Program zstává zachován az do otevení zásuvky pro disk nebo odpojení USB zaízení. Pro optovné pehrání stejného programu stisknte tlacítko N 9. 2 Jestlize je pehrávání zastaveno, zobrazte opakovaným stisknutím tlacítka PLAY MODE (Rezim pehrávání) wf nápis , , PGM" (Pehrávání programu). Opakovaným stisknutím tlacítek . /> qd zobrazte pozadované císlo skladby nebo souboru. Pi programování soubor vyberte opakovaným stisknutím tlacítek +/­ qd pozadovanou slozku a potom vyberte pozadovaný soubor. Píklad: programování skladeb na CD 6 3 Zrusení pehrávání programu Jestlize je pehrávání zastaveno, opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE (Rezim pehrávání) wf, dokud nezmizí nápis , , PGM" (Pehrávání programu). Vymazání poslední skladby nebo souboru programu Císlo vybrané skladby nebo souboru Celková doba pehrávání programu (vcetn vybrané skladby nebo souboru) Jestlize je pehrávání zastaveno, stisknte tlacítko CLEAR (Vymazání) qj. 26CZ Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Vase oblíbené rozhlasové stanice mzete ulozit na pedvolby a potom je rychle vyvolat stisknutím píslusného tlacítka pedvolby. Pro ulození stanic na pedvolby pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. 6 Pro vyvolání stanice ulozené na pedvolb zobrazte opakovaným stisknutím tlacítka TUNING MODE (Rezim ladní) wf nápis , , PRESET" (Pedvolba) a potom opakovaným stisknutím tlacítek +/­ qd vyberte pozadované císlo pedvolby. Dalsí moznosti ovládání 1 2 Nalate pozadovanou stanici (viz cást , , Poslech rádia" (strana 16)). Stisknte tlacítko TUNER MEMORY (Pam rádia) wd. Císlo pedvolby 3 Opakovaným stisknutím tlacítek +/­ qd vyberte pozadované císlo pedvolby. Pokud je jiz na vybraném císle pedvolby ulozena jiná stanice, bude tato stanice nahrazena novou stanicí. 4 5 Stisknte tlacítko qs. Zopakujte kroky 1 az 4 pro ulození dalsích stanic na pedvolby. Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. V pípad odpojení síového kabelu nebo výpadku napájení zstanou stanice ulozené na pedvolbách zachovány v pamti pístroje piblizn pl dne. 27CZ Pouzívání casovac K dispozici jsou dva casovace. Pokud pouzijete casovac pehrávání soucasn s casovacem vypnutí, bude mít pednost casovac vypnutí. Tuto funkci lze aktivovat, i pokud nejsou nastaveny hodiny. 4 Nastavte cas spustní pehrávání. Opakovaným stisknutím tlacítek V/v ws nastavte hodiny a stisknte tlacítko qs. Stejným zpsobem nastavte minuty. 5 6 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte cas ukoncení pehrávání. Vyberte zdroj zvuku. Opakovaným stisknutím tlacítek V/v ws zobrazte pozadovaný zdroj zvuku a stisknte tlacítko qs. Na displeji se zobrazí nastavení casovace. Opakovan stisknte tlacítko SLEEP (Casovac vypnutí) wh. Pokud vyberete moznost , , AUTO" (Automaticky), pístroj se automaticky vypne po ukoncení pehrávání aktuálního disku, po ukoncení pehrávání z aktuálního USB zaízení nebo po uplynutí 100 minut. Casovac pehrávání: V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z CD, rádia nebo volitelného USB zaízení. Pro nastavení casovace pehrávání pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Ujistte se, ze jsou nastaveny hodiny. 7 Stisknte tlacítko "/1 1 pro vypnutí pístroje. Pístroj se zapne 15 sekund ped nastaveným casem. Pokud je pístroj v nastavenou dobu zapnutý, nebude casovac pehrávání aktivován. Aktivace nebo kontrola casovace 1 Stisknte tlacítko TIMER MENU (Nabídka casovace) qk. Na displeji bude blikat nápis , , TIMER SEL?" (Vybrat casovac?). 1 Pipravte zdroj zvuku. Pipravte zdroj zvuku a stisknutím tlacítka VOLUME +/­ (Hlasitost) 4 nastavte hlasitost. Pro spustní pehrávání od pozadované skladby nebo souboru vytvote vás vlastní program (strana 26). 2 Stisknte tlacítko qs. 3 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v ws vyberte moznost , , PLAY SEL?" (Vybrat casovac pehrávání?). 2 3 Stisknte tlacítko TIMER MENU (Nabídka casovace) qk. Opakovaným stisknutím tlacítek V/v ws zobrazte nápis , , PLAY SET?" (Nastavit casovac pehrávání?) a stisknte tlacítko qs. Zobrazí se nápis , , ON TIME" (Cas zapnutí) a zacne blikat indikace hodin. 4 Stisknte tlacítko qs. 28CZ Zrusení casovace 1 Stisknte tlacítko TIMER MENU (Nabídka casovace) qk. Na displeji bude blikat nápis , , TIMER SEL?" (Vybrat casovac?). 2 Stisknte tlacítko qs. 3 Opakovaným stisknutím tlacítek V/v ws vyberte moznost , , TIMER OFF?" (Vypnout casovac?). Dalsí moznosti ovládání 4 Stisknte tlacítko qs. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. [. . . ] · Disky nestandardních tvar (napíklad srdce, ctverec, hvzda). · Disky s nalepeným stítkem, papírem nebo nálepkou. · Vypjcené nebo pouzité disky s nalepenými stítky, u nichz lepidlo pesahuje mimo okraje stítku. · Disky, jejichz potisk byl zhotoven s pouzitím inkoustu, který je pi doteku lepkavý. Poznámky k diskm · Ped pehráváním ocistte disk cisticím hadíkem od stedu k okraji. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-HX35R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-HX35R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag