Návod k použití SONY CMT-HX3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-HX3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-HX3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-HX3.


SONY CMT-HX3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (316 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-HX3 (587 ko)
   SONY CMT-HX3 annexe 1 (603 ko)
   SONY CMT-HX3 annexe 2 (608 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-HX3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-095-514-11 (1) Mikro Hi-Fi systém Návod k obsluze CMT-HX3 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. Zapojte pístroj do snadno pístupné síové zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu pístroje, ihned odpojte síový kabel ze zásuvky. [. . . ] Casovac automatického vypnutí: Pi poslechu hudby mzete klidn usnout. Tuto funkci lze aktivovat, i pokud nejsou nastaveny hodiny. 5 6 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte cas zastavení pehrávání. Vyberte zdroj zvuku. Opakovan stisknte tlacítko . /> qf, dokud se nezobrazí pozadovaný zdroj zvuku a potom stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qd. Na displeji se zobrazí nastavení casovace. 7 Opakovan stisknte tlacítko , , SLEEP (Automatické vypnutí)" wd. Pokud vyberete moznost , , AUTO (Automaticky)", pístroj se automaticky vypne po ukoncení pehrávání aktuálního disku nebo po uplynutí 100 minut. Casovac pehrávání: V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z CD nebo externího USB zaízení. Pro ovládání casovace pehrávání pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny. Stisknutím tlacítka "/1 1 vypnte pístroj. Pístroj se zapne 15 sekund ped nastaveným casem. Pokud je pístroj v nastavenou dobu zapnutý, casovac pehrávání se neaktivuje. Aktivace nebo kontrola casovace Stisknte tlacítko , , CLOCK/TIMER SELECT (Výbr hodin/casovace)" qk, opakovan stisknte tlacítko . /> qf, dokud se nezobrazí nápis , , PLAY SEL?(Vybrat pehrávání?)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qd. Dalsí moznosti ovládání 1 Pipravte zdroj zvuku. Vyberte zdroj zvuku a stisknte tlacítko , , VOLUME +/­ (Hlasitost)" 5 pro nastavení hlasitosti. Pro spustní pehrávání od urcité skladby nebo souboru vytvote vás vlastní program (strana 19). Zrusení casovace Zopakujte výse uvedený postup, dokud se nezobrazí nápis , , TIMER OFF?(Vypnout casovac?)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qd. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno, dokud jej nezrusíte. 2 3 Stisknte tlacítko , , CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/casovace)" qk. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qf vyberte , , PLAY SET?(Nastavit pehrávání)?" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qd. Zobrazí se nápis , , ON TIME (Cas zapnutí)" a zacne blikat indikace hodin. 4 Nastavte cas zahájení pehrávání. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qf nastavte hodiny a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qd. Stejným zpsobem nastavte minuty. 21CZ Ostatní Odstraování problém 1 Zkontrolujte, zda jsou síový kabel a kabely k reprosoustavám bezpecn a správn zapojeny. Dálkový ovladac nepracuje. · Odstrate vsechny pekázky mezi dálkovým ovladacem a snímacem signálu dálkového ovladace 4 na pístroji a umístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivek. · Nasmrujte dálkový ovladac na snímac na pedním panelu pístroje. · Pemístte se s dálkovým ovladacem blíz k pístroji. Indikátor , , STANDBY (Pohotovostní rezim)" 2 zstává rozsvícen po odpojení síového kabelu. · Indikátor , , STANDBY (Pohotovostní rezim)" 2 nemusí zhasnout ihned po odpojení síového kabelu. Indikátor zhasne asi za 40 sekund. 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níze uvedeném seznamu a provete píslusné opatení pro jeho odstranní. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. [. . . ] · Pokud se do vnitku pístroje dostane jakýkoliv pedmt nebo tekutina, neprodlen odpojte pístroj od sít a ped jeho dalsím pouzíváním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem. · Výmnu síového kabelu smí provádt pouze kvalifikovaný servisní technik. Umístní pístroje · Neumísujte pístroj na sikmý povrch ani na místa vystavená extrémním teplotám, chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, pímému slunecnímu svtlu, intenzivnímu svtlu nebo na místa s nedostatecnou cirkulací vzduchu. · Pokud budete pístroj nebo reprosoustavy pokládat na speciáln upravené povrchy (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-HX3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-HX3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag