Návod k použití SONY CMT-FX300I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-FX300I. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-FX300I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-FX300I.


SONY CMT-FX300I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (855 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-FX300I annexe 2 (854 ko)
   SONY CMT-FX300I annexe 1 (776 ko)
   SONY CMT-FX300I DATASHEET (336 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-FX300I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzívání nebo nastavování ovládacích prvk nebo provádní jiných postup, nezli tch, které jsou uvedeny v tomto návodu, mze vyústit v ohrození nebezpecným záením. UPOZORNNÍ PI OTEVENÍ PÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁENÍ - VYVARUJTE SE PÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKM. Ujistte se, ze elektrická soustava ve vasem dom odpovídá naptí uvedenému na typovém stítku na zadní stran pehrávace. Pehrávac umístte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby ml dostatek prostoru k ventilaci (7, 5~10 cm). Ujistte se, ze otvory k ventilaci nejsou nicím blokovány. [. . . ] TITLE (titul) : Bude se opakovan pehrávat zvolený titul. RANDOM (pehrávání v náhodném poadí) : Pehrávání stop/skladeb v náhodném poadí. (Jiz pehraná skladba se mze pehrát znovu. ) TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovan pehrávat zvolená skladba/stopa. DIR (adresá/slozka) : Budou se opakovan pehrávat vsechny skladby/stopy ve zvolené slozce. OFF (vypnuto) : Zrusení rezimu opakovaného pehrávání (Repeat Playback). OBSLUHA MP3 Pro volbu rezimu opakovaného pehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku 1 2 3 4 DVD CD Stisknte dvakrát tlacítko INFO. Stisknte kurzorové tlacítko pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK ( ). Stisknte kurzorové tlacítko pro volbu pozadovaného rezimu opa ovaného pehrávání (Repeat Playback). Chcete-li zvolit jiný album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoe. Stisknte tlacítko ENTER. CD DVD · U disk DivX, MP3 a JPEG nemzete zvolit opakované pehrávání z informacní obrazovky. 32 33 Pouzívaní funkce pehrávání (pokr. ) Opakované pehrávání úseku A-B DVD CZ Funkce Angle (úhel zábru) 1 2 3 DVD V tomto rezimu je mozno opakovan pehrávat urcitou cást na disku DVD. Tato funkce umozuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu zábru kamery. 1 2 3 4 Stisknte dvakrát tlacítko INFO (krok). Stisknte kurzorové tlacítko pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK ( Stisknte kurzorová tlacítka , pro volbu bodu <A-> a pak na zacátku pozadovaného segmentu stisknte tlacítko ENTER. Po stisknutí tlacítka ENTER se zvolená pozice ulozí do pamti. Stisknte tlacítko INFO. Stisknte kurzorové tlacítko pro posunutí na displej ANGLE ( ). Stisknte kurzorová tlacítka , nebo numerická tlacítka pro volbu pozadovaného úhlu zábru. Kazdé stisknutí tlacítka pepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu zábru: ). Na konci pozadovaného segmentu stisknte tlacítko ENTER. Specifi kovaný segment se bude pehrávat opakovan. A-B REPEAT : A-B d Pro obnovení normálního pehrávání stisknte kurzorová tlacítka , pro volbu moznosti OFF. · Funkce A-B Repeat (opakování A-B) u disk DivX, MP3 nebo JPEG nefunguje. · Funkce Angle (úhel zábru) pracuje pouze u disk, na nichz jsou zaznamenány vícenásobné úhly zábru. OBSLUHA Funkce Zoom (zvtsení obrazovky) 1 2 3 DVD DivX Tato funkce umozuje zvtsování specifi cké oblasti zobrazeného obrazu. Funkce Step (krokování) DVD DivX Stisknte tlacítko ZOOM (zvtsení/ zmensení). Stisknte kurzorová tlacítka, , , pro posunutí oblasti, kterou chcete zvtsit. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1. 0. · Fotoaparáty, které pracují jako výmnný disk operacního systému Windows (2000 nebo vyssí verze) bez nutnosti instalace dodatecného ovladace. 1 Pipojte zaízení USB do portu USB v pední cásti jednotky. 4. Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zaízení, která podporují rozhraní USB 2. 0 nebo USB 1. 1. · Po pipojení zaízení USB 1. 1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalit pehrávání. · U pevného disku (HDD) USB zajistte, aby byl k disku pipojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správn. 2 Stisknte tlacítko FUNCTION na hlavní jednotce pístroje nebo tlacítko USB na dálkovém ovladaci, aby se zvolil rezim USB. Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>. Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a ulozený soubor se pehraje. 5. Ctecka karet USB: Ctecka karet pro jeden slot USB a ctecka více karet Multi slot USB · V závislosti na výrobci nemusí být ctecka karet USB podporována. · Pokud do ctecky pro více karet nainstalujete nkolik pamových zaízení, mohou se vyskytnout problémy. 6. Pi pouzití prodluzovacího kabelu USB nemusí být zaízení USB rozpoznáno. Podporované formáty Název souboru Statický obraz Hudba Videosekvence Pípona souboru Datový tok Verze Pocet pixel Vzorkovací frekvence OBSLUHA 3 Stisknte tlacítko STOP () pro zastavení pehrávání. d Bezpecné odejmutí zaízení USB Aby se pedeslo poskození obsahu pamti v zaízení USB, provete ped odpojením kabelu USB bezpecné odebrání zaízení. 1) Stisknte tlacítko STOP () dvakrát za sebou. · Chcete-li poslouchat hudební soubory prostednictvím systému domácího kona 5. 1, musíte nastavit rezim Dolby Pro Logic II na volbu Matrix. 53. ) JPG MP3 WMA WMV DivX JPG . JPEG . MP3 . WMA . WMV . AVI, . ASF ­ 80~384kbps 56~128kbps 4Mbps 4Mbps ­ ­ V8 V1, V2, V3, V7 DivX3. 11~DivX5. 1, XviD 640X480 ­ ­ 720X480 800X600 ­ 44. 1kHz 44. 1kHz 44. 1KHz~48KHz 44. 1KHz~48KHz Peskocení vped/vzad Bhem prehráváni stisknte tlacítko #, $. Pokud existuje více nez jeden soubor, bude po stisknutí tlacítka" zvolen následující soubor. Pokud existuje více nez jeden soubor, bude po stisknutí tlacítka" zvolen pedchozí soubor. · Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt). [. . . ] · Pi zrychleném nebo zpomaleném pehrávání a pi pehrávání po krocích není zvukový doprovod slysitelný. · Pi poslechu disku CD nebo radiopijímace je zvuk reprodukován pouze pedními reprosoustavami (levou/pravou). Zvolte moznost <PRO LOGIC II> stisknutím tlacítka PL II (Dolby Pro Logic II) na dálkovém ovladaci, aby se pouzilo vsech 6 reprosoustav. Obrazovka nabídky se neobjevuje, pestoze je zvolena funkce nabídky. · Nepouzíváte disk, který zádné nabídky neobsahuje? Pístroj nereprodukuje zádný zvuk. Není mozno zmnit pomr stran obrazu. · Disky DVD s pomrem stran obrazu 16:9 mzete pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v rezimu 4:3 PAN SCAN, avsak disky DVD s pomrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s pomrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte píslusnou funkci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-FX300I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-FX300I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag