Návod k použití SONY CMT-EH10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-EH10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-EH10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-EH10.


SONY CMT-EH10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (953 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-EH10 (960 ko)
   SONY CMT-EH10 (346 ko)
   SONY CMT-EH10 (516 ko)
   SONY CMT-EH10 annexe 3 (532 ko)
   SONY CMT-EH10 annexe 2 (371 ko)
   SONY CMT-EH10 annexe 1 (371 ko)
   SONY CMT-EH10 DATASHEET (373 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-EH10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu pístroje, ihned odpojte síový kabel ze zásuvky. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru, jako napíklad do knihovny, vestavné skín a na podobná místa. prohlasuje, ze tento pístroj odpovídá základním pozadavkm a ostatním relevantním ustanovením smrnice 1999/5/EC. Podrobnjsí informace najdete na následující internetové adrese: http://www. compliance. sony. de/ Pouzívání tohoto rádiového zaízení není povoleno v geografické oblasti o polomru 20 km od stedu Ny-Alesund, Svalbard v Norsku. Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. [. . . ] Chcete-li pehrát znovu stejný program, stisknte tlacítko N qa. 6 3 Zrusení pehrávání v naprogramovaném poadí Pokud je pehrávání zastaveno, opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE (rezim pehrávání) qh, dokud nezmizí nápis , , PGM" (pehrávání v naprogramovaném poadí). Císlo zvolené skladby/stopy nebo souboru Celkový cas pehrávání programu (vcetn zvolené skladby/stopy nebo souboru) Vymazání poslední skladby nebo souboru programu Pokud je pehrávání zastaveno, stisknte tlacítko CLEAR (vymazání) ws. 25CZ Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Oblíbené stanice mzete ulozit na pedvolby a stisknutím odpovídajícího císla pedvolby je mzete ihned vyvolat. Pro ulození stanic na pedvolby pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. 6 Pro vyvolání stanice, ulozené na pedvolb, stisknte opakovan tlacítko TUNING MODE (rezim ladní) qh, dokud se nezobrazí nápis , , PRESET" (pedvolba), a potom opakovan stisknte tlacítko +/­ qg pro výbr pozadovaného císla pedvolby. 1 2 Nalate pozadovanou stanici (viz , , Poslech radiopijímace") (strana 14). Stisknte tlacítko TUNER MEMORY (pam radiopijímace) wd. Císlo pedvolby 3 Stisknte opakovan tlacítko +/­ qg pro výbr pozadovaného císla pedvolby. Pokud je jiz na vybraném císle pedvolby ulozena jiná stanice, je tato stanice nahrazena novou stanicí. 4 5 Stisknte tlacítko ENTER (potvrzení) qf. Zopakujte kroky 1 az 4 pro ulození dalsích stanic na pedvolby. Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Stanice ulozené na pedvolbách zstanou zachovány v pamti pístroje piblizn pl dne i po odpojení síového kabelu nebo výpadku napájení. 26CZ Pouzití casovac K dispozici jsou dv funkce casovace. Pokud pouzijete casovac pehrávání (Play Timer) soucasn s casovacem automatického vypnutí (Sleep Timer), má casovac automatického vypnutí (Sleep Timer) pednost. Casovac automatického vypnutí (Sleep Timer): Pi poslechu hudby mzete usnout. Tuto funkci lze aktivovat, i pokud nejsou nastaveny hodiny. 4 Nastavte cas zahájení pehrávání. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qg nastavte hodiny a stisknte tlacítko ENTER (potvrzení) qf. Stejným zpsobem nastavte minuty. 5 6 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte cas pro zastavení pehrávání. Dalsí moznosti ovládání Vyberte zdroj zvuku. Stisknte opakovan tlacítko . /> qg, az se zobrazí pozadovaný zdroj zvuku a stisknte tlacítko ENTER (potvrzení) qf. Na displeji se zobrazí nastavení casovace. Stisknte opakovan tlacítko SLEEP (casovac vypnutí) wf. Pokud vyberete moznost , , AUTO" (automaticky), pístroj se automaticky vypne po ukoncení pehrávání aktuálního disku nebo po uplynutí 100 minut. Casovac pehrávání (Play Timer): V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z disku CD nebo externího USB zaízení. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Vseobecné problémy Zvuk se ozývá z jednoho kanálu nebo je hlasitost levého a pravého kanálu nevyvázená. · Umístte jednotlivé reprosoustavy co nejvíce symetricky. · Pipojte pouze dodané reprosoustavy. 28CZ Pehrávac CD/MP3 disk Zvuk peskakuje, disk nelze pehrát. · Umístte pístroj na místo bez vibrací (nap. · Pemístte reprosoustavy dále od pístroje nebo je umístte na samostatné stojany. Pi vyssí hlasitosti mze vibrace reprosoustav zpsobovat peskakování zvuku. Pehrávání se nespustí od první skladby. · Opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE (rezim pehrávání) qh, az zhasne jak nápis , , PGM (pehrávání v naprogramovaném poadí), tak nápis , , SHUF (náhodné pehrávání) a pístroj se vrátí do rezimu normálního pehrávání. Spustní pehrávání trvá déle, nez je obvyklé. · U následujících typ disk mze dojít k prodlev pi zahájení pehrávání: ­ disk s komplikovanou stromovou strukturou, ­ disk zaznamenaný v nkolika sekcích (multisession), ­ disk, který nebyl uzaven (finalizován) (disk, na který lze pidat data), ­ disk s mnoha slozkami. Pipojení není mozné. · Bluetooth zaízení, které se pokousíte pipojit, nepodporuje profily A2DP a AVRCP a nelze je s tímto systémem spárovat. [. . . ] Podporovaná verze Bluetooth: Norma Bluetooth version 2. 0 Podporované profily Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 36CZ Efektivní komunikacní dosah Bluetooth zaízení by mla být umístna ve vzdálenosti max. Efektivní komunikacní dosah mze být kratsí v následujících pípadech: ­ Pokud se mezi Bluetooth zaízeními nachází osoba, kovový pedmt, ze nebo jiná pekázka. ­ V místech, kde je nainstalována bezdrátová sí LAN. ­ V blízkosti mikrovlnné trouby, která je v cinnosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-EH10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-EH10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag