Návod k použití SONY CMT-DH30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-DH30. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-DH30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-DH30.


SONY CMT-DH30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1005 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-DH30 (4409 ko)
   SONY CMT-DH30 annexe 1 (8483 ko)
   SONY CMT-DH30 annexe 2 (7522 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-DH30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-133-749-11(1) Mikro HI-FI systém Návod k obsluze CMT-DH30 © 2009 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako napíklad zapálené svícky. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj kapající nebo stíkající vod a nepokládejte na nj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy s kvtinami. Jelikoz síový napájecí kabel slouzí pro odpojení pístroje od elektrické sít, pipojte jej do snadno pístupné síové zásuvky. [. . . ] * Pokud v polozce , , MENU" (Nabídka), , , SUBTITLE" (Titulky) nebo , , AUDIO" (Zvukový doprovod) zvolíte jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenán, vybere se automaticky jeden ze zaznamenaných jazyk. V závislosti na disku nemusí být ovsem jazyk zvolen automaticky. Pokud v polozce , , MENU" (Nabídka) , , SUBTITLE" (Titulky) a , , AUDIO" (Zvukový doprovod) vyberete moznost , , OTHERS t" (Ostatní), mzete numerickými tlacítky ed zadat kód jazyka podle cásti , , Tabulka jazykových kód" (strana 95). Zvolené nastavení Seznam polozek nabídky nastavení DVD Výchozí nastavení jsou podtrzena. Nastavení jazyka ­ LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) Umozuje nastavit rzné jazyky pro nabídku na obrazovce nebo zvukový doprovod. 56CZ Nastavení obrazovky televizoru ­ SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky) Zvolte píslusná nastavení podle typu pipojeného televizoru. TV TYPE (Typ televizoru)1) (Pouze disk DVD VIDEO) 16:9: Tuto moznost zvolte, máte-li sirokoúhlý televizor nebo televizor s sirokoúhlým rezimem. 4:3 LETTER BOX: Tuto moznost zvolte, máte-li televizor s pomrem stran 4:3. Bude se zobrazovat sirokoúhlý obraz s cernými pruhy v horní a dolní cásti obrazovky. 4:3 PAN SCAN2): Tuto moznost zvolte, máte-li televizor s pomrem stran 4:3. Sirokoúhlý obraz vyplní celou obrazovku, picemz se z nj odíznou pesahující cásti. SCREEN SAVER (Spoic obrazovky) Spoic obrazovky pomáhá chránit obrazovku vaseho televizoru ped poskozením (trvalé vypálení obrazu). Pro vypnutí spoice obrazovky stisknte tlacítko H qj (nebo tlacítko DVD N qg na pístroji). ON (Zapnuto): Obraz spoice se objeví, pokud je pehrávání zastaveno nebo pozastaveno na 15 minut nebo pokud pehráváte disk AUDIO CD nebo audio skladby MP3 po dobu více nez 15 minut. OFF (Vypnuto): Spoic obrazovky je vypnutý. BACKGROUND (Pozadí) Volba barvy pozadí nebo obrázku, který se má zobrazovat na obrazovce televizoru. Barva pozadí nebo obrázek se zobrazí pi zastavení pehrávání nebo pi pehrávání disk AUDIO CD a audio skladeb MP3. JACKET PICTURE (Obrázek obalu): Na pozadí se zobrazí obrázek obalu disku (statický obrázek), avsak pouze tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk DVD VIDEO, CD-EXTRA atd. ). Pokud disk tento obrázek neobsahuje, zobrazí se obrázek moznosti , , GRAPHICS" (Grafika). GRAPHICS (Grafika): Zobrazuje se obrázek pozadí ulozený v pamti systému. BLUE (Modré pozadí): Barva pozadí je modrá. BLACK (Cerné pozadí): Barva pozadí je cerná. 4:3 OUTPUT (Výstup 4:3)3) Tuto polozku zmte pi sledování obrazu 4:3 v progresivním formátu. Mzete-li pomr stran obrazu zmnit na svém televizoru kompatibilním s progresivním formátem (525p/625p), zmte toto nastavení na televizoru. FULL (Plný): Tuto moznost zvolte, pokud mzete na svém televizoru zmnit pomr stran obrazu. NORMAL (Normální): Tuto moznost zvolte, pokud na svém televizoru nemzete zmnit pomr stran obrazu. Bude se zobrazovat signál s pomrem stran obrazu 16:9 s cernými pruhy na levé a pravé stran obrazu. Disk Televizor s pomrem stran 16:9 Pokracování l 57CZ 1) Výchozí nastavení se lisí podle zem nebo oblasti. Nastavení mozností pehrávání ­ CUSTOM SETUP (Uzivatelské nastavení) Nastavení pehrávání a souvisejících mozností. 16:9 4:3 LETTER BOX PAUSE MODE (Rezim pauzy) (Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW v rezimu VR) AUTO (Automaticky): Obraz vcetn objekt, které se pohybují dynamicky, se bude reprodukovat bez chvní. [. . . ] Disky DVD+RW pouzívají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem disk DVD VIDEO. Doplující informace Soubor Soubor obrázku JPEG nebo videosekvence DivX zaznamenaný na disku DATA CD nebo DATA DVD. (Oznacení , , soubor" pedstavuje definici urcenou výlucn pro tento systém. ) Jeden soubor obsahuje jediný obrázek nebo film. Pokracování l 99CZ Rodicovský zámek Tato funkce disku DVD VIDEO umozuje omezené pehrávání disku v závislosti na vku divák v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. Toto omezení mze být v závislosti na disku rzné; pokud je aktivováno, je pehrávání bu úpln zakázáno, nebo jsou násilné scény peskakovány nebo nahrazovány jinými scénami a podobn. Regionální kód Tento systém slouzí k ochran autorských práv. Regionální kód je piazen kazdému DVD systému nebo disku DVD VIDEO v souladu s oblastí prodeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-DH30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-DH30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag