Návod k použití SONY CMT-DH3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-DH3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-DH3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-DH3.


SONY CMT-DH3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1046 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-DH3 (4392 ko)
   SONY CMT-DH3 annexe 1 (4409 ko)
   SONY CMT-DH3 annexe 2 (8483 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-DH3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-097-194-15(1) Mikro HI-FI komponentový systém Návod k obsluze CMT-DH3 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj kapající nebo stíkající vod a nepokládejte na nj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy s kvtinami. Jelikoz napájecí kabel slouzí pro odpojení pístroje od elektrické sít, pipojte jej ke snadno dostupné zásuvce. [. . . ] V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být ovsem tato funkce úcinná. Funkci , , AUDIO DRC" (Komprese dynamického rozsahu) lze pouzít pouze pro zdroje ve formátu Dolby Digital. 59CZ Radiopijímac Poslech radiopijímace Rozhlasovou stanici mzete poslouchat bu po zvolení prostednictvím pedvolby nebo manuáln po naladní stanice. Nezobrazí-li se , , TUNED" (Naladno) a vyhledávání se nezastaví, stisknte opakovan tlacítko TUNING +/­ (Ladní) 8 pro naladní pozadované stanice. Pokud jste naladili stanici, která poskytuje sluzby RDS, zobrazí se na displeji název stanice. (Pouze evropský model) 3 Nastavte hlasitost. Stisknte tlacítko VOLUME +/­ ql (Hlasitost). Poslech pásma FM nebo AM Zastavení automatického vyhledávání Stisknte tlacítko x qk. 1 Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION +/­ qh (Funkce) pro volbu funkce , , TUNER FM" nebo , , TUNER AM" (nebo stisknte opakovan tlacítko TUNER/ BAND qh (Radiopijímac/Pásmo) na pístroji pro volbu pásma , , FM" nebo , , AM"). Stisknte a podrzte tlacítko TUNING +/­ 8 (Ladní) pro zmnu indikace frekvence a pak tlacítko uvolnte. Po naladní stanice se vyhledávání automaticky zastaví a na displeji se rozsvítí nápis , , TUNED" (Naladno). Pokud je naladný FM program stereofonní, rozsvítí se na displeji indikace , , ST". Zmna kroku ladní v pásmu AM Tovární nastavení intervalu (kroku) ladní pro pásmo AM je 9 kHz (nebo 10 kHz pro nkteré oblasti - tato funkce není dostupná u model pro Evropu a Rusko). Pouzijte tlacítka na pístroji. 1 Stisknte opakovan tlacítko TUNER/ BAND qh (Radiopijímac/Pásmo) pro volbu pásma , , AM". 2 2 Stisknutím tlacítka "/1 1 vypnte pístroj. 3 Stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení) qs pro zobrazení hodin. 4 Ve chvíli, kdy jsou zobrazeny hodiny, podrzte stisknuté tlacítko TUNER/ BAND qh (Radiopijímac/Pásmo) a pak stisknte tlacítko "/1 1 pro zapnutí systému. Na displeji se zobrazí indikace , , AM 9k Step" (Krok ladní 9 kHz) nebo , , AM 10k Step" (Krok ladní 10 kHz). Po zmn kroku (intervalu) ladní dojde ke smazání vsech stanic pásma AM na pedvolbách. 60CZ Rady · Pro zlepsení píjmu nastavte dodávané antény nebo k systému pipojte venkovní anténu. · Obsahuje-li FM stereo program statický sum, stisknte opakovan tlacítko REPEAT/FM MODE (Opakování/rezim FM) qj, az se na displeji zobrazí , , MONO". Stereofonní efekt bude zrusen, zlepsí se vsak kvalita píjmu. 4 Stisknte opakovan tlacítko PRESET +/­ 8 (Pedvolba) pro výbr pozadovaného císla pedvolby. Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) ea. Zpráva , , Complete!" (Dokonceno) se zobrazí na displeji. Stanice je ulozena. 5 6 Poslech stanice, která je ulozena na pedvolb Radiopijímac 1 2 3 Zopakujte kroky 1 az 6 pro ulození dalsích stanic na pedvolby. Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. V pípad odpojení síového napájecího kabelu nebo výpadku napájení zstanou stanice ulozené na pedvolbách zachovány v pamti pístroje piblizn pl dne. Nalate pozadovanou stanici (viz , , Poslech pásma FM nebo AM" (strana 60)). Stisknte tlacítko DVD/USB/ TUNER MENU (Nabídka DVD/ USB/Radiopijímac) wg. Na displeji bliká , , Memory?" (Pam). 7 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) ea. Na displeji bliká císlo pedvolby. Stanice jsou ulozeny od císla pedvolby 1. Pro poslech stanic z pedvoleb stisknte opakovan PRESET +/­ (Pedvolba) 8 pro výbr pozadované stanice na pedvolb. Mzete také stisknout císelná tlacítka ef a pak tlacítko ENTER (Potvrzení) ea pro výbr stanice na pedvolb. Ukoncení ukládání stanic na pedvolby Císlo pedvolby Stisknte tlacítko DVD/USB/TUNER MENU (Nabídka DVD/USB/ Radiopijímac) wg. 61CZ USB zaízení 2 Poslech hudby z USB zaízení Do zásuvky (USB) na pístroji mzete pipojit externí USB zaízení (digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení) a poslouchat hudbu, která je v nm ulozena. Podívejte se do cásti , , USB zaízení, ze kterých je mozné pehrávání" (strana 103), kde naleznete seznam USB zaízení, která lze pipojit k tomuto pístroji. Na tomto pístroji lze pehrávat následující zvukové formáty: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC* * Soubory s ochranou proti kopírování (Digital Rights Management) není mozné na tomto pístroji pehrávat. Tento systém nemusí pehrát soubory stazené z online hudebních obchod. Pipojte externí USB zaízení (digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení) do zásuvky (USB) 7 podle níze uvedeného vyobrazení. USB zaízení (digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení) 1 Vyberte funkci USB. Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION (Funkce) +/­ qh pro výbr funkce , , USB". Je-li poteba pouzít USB kabel, pouzijte pro pipojení kabel dodávaný s USB zaízením, které pipojujete. Podrobnosti o ovládání naleznete v návodu k obsluze pipojeného USB zaízení. Po pipojení USB zaízení se zobrazení na displeji mní následovn: , , Reading" (Nacítání) t , , ATRAC AD1)" nebo , , StorageDrive (Pamové zaízení)2)" 1) 2) Pi pipojení digitálního hudebního pehrávace. Potom se zobrazí název zaízení, pokud je k dispozici. Poznámka Podle pipojeného USB zaízení mze trvat piblizn 10 sekund, nez se zobrazí nápis , , Reading" (Nacítání). 62CZ 3 4 Spuste pehrávání. Stisknte tlacítko H qk (nebo USB N qh na pístroji). Nastavte hlasitost. Stisknte tlacítko VOLUME +/­ ql (Hlasitost). Dalsí ovládání Funkce Zastavení pehrávání Pozastavení pehrávání Stisknte x qk. [. . . ] Disky DVD+RW pouzívají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem disk DVD VIDEO. Funkce vícenásobných úhl zábru Na nkterých discích DVD VIDEO je zaznamenáno nkolik úhl zábr scény nebo umístní videokamery. Doplující informace Soubor Soubor obrázku JPEG nebo videosekvence DivX, zaznamenané na disku DATA CD nebo DATA DVD. (Oznacení , , File" - soubor pedstavuje definici urcenou výlucn pro tento systém. ) Jeden soubor obsahuje jediný obrázek nebo film. Vícejazycné (multilinguální) funkce Na nkterých discích DVD VIDEO mze být zaznamenáno nkolik jazyk zvukového doprovodu nebo titulk. Pokracování l 105CZ Rodicovský zámek Tato funkce disku DVD VIDEO umozuje omezené pehrávání disku v závislosti na vku divák v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. Toto omezení mze být v závislosti na disku rzné; pokud je aktivováno, je pehrávání bu úpln zakázáno, nebo jsou peskakovány násilné scény nebo jsou nahrazovány jinými scénami a podobn. Regionální kód Tento systém slouzí k ochran autorských práv. Císlo regionu je piazeno kazdému systému DVD nebo disku DVD VIDEO v souladu s oblastí prodeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-DH3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-DH3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag