Návod k použití SONY CMT-DF1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-DF1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-DF1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-DF1.


SONY CMT-DF1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (719 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-DF1 (1793 ko)
   SONY CMT-DF1 annexe 1 (1788 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-DF1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-893-195-12(1) Mikrokomponentový Hi-Fi systém Návod k obsluze CMT-DF1 © 2006 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Abyste zabránili nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. Zapojte pístroj do snadno pístupné síové zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu pístroje, ihned odpojte síový kabel ze zásuvky. [. . . ] Pokud je pehrávána omezená scéna, je vystihnuta nebo nahrazena jinou pednastavenou scénou. Poznámka Nastavení hesla Heslo je z výroby nastaveno na , , 136900". Ped nastavením Rodicovského zámku zmte heslo na 6místné císlo podle vaseho výbru. Zapomenete-li heslo, musíte nové heslo nastavit stejným zpsobem. Disk ­ Rzné funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Vyjmte disk, pokud je vlozen. Stisknte SETUP. Rodicovský zámek není mozné nastavit v pípad, ze je polozka , , Password Mode" (Rezim hesla) v , , Password Setup Page" nastavena na , , On". Polozka , , Password Mode" je z výroby nastavena na , , On". Podrobné informace viz , , Zapnutí a vypnutí funkce Rodicovského zámku" (strana 26). Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení). Opakovaným stisknutím tlacítka < nebo , vyberte , , Password Setup Page" (Nastavení hesla) a pak stisknte ENTER. Stisknutím M nebo m vyberte , , Password" (Heslo) a pak stisknte , pro výbr , , Change" (Zmnit). Císelnými tlacítky zadejte , , 136900" do pole , , Old Password" (Staré heslo). Do pole , , New Password" (Nové heslo) zadejte císelnými tlacítky nové 6místné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. Znovu zadejte nové 6místné heslo do pole , , Confirm PWD" (Potvrdit heslo) a pak stisknte ENTER. 1 2 3 4 5 Vlozte disk, pro který chcete nastavit Rodicovský zámek. Dvojím stisknutím tlacítka x zruste funkci obnovení pehrávání (strana 12). Stisknte SETUP. Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení). Opakovaným stisknutím tlacítka < nebo , vyberte , , Preference Page" (Preference) a pak stisknte ENTER. Stisknutím tlacítka M nebo m vyberte , , Parental" a pak stisknte ENTER. Nové heslo je nastaveno. 6 Opakovaným stisknutím tlacítka M nebo m vyberte úrove, kterou chcete nastavit a pak stisknte ENTER. Cím nizsí je hodnota úrovn, tím vyssí je omezení pi pehrávání. pokracování 25CZ 7 Císelnými tlacítky zadejte 6místné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. Pehrávání disku, pro který je nastaven rodicovský zámek 1 2 Nastavení rodicovského zámku je dokonceno. Zadáte-li 6místné heslo, ale není automaticky vybráno , , OK", je zadané heslo nesprávné. Udláte-li chybu pi zadávání hesla, pokracujte bu zadáváním císel az se vstupní pole vyprázdní nebo stisknte m pro výbr , , OK" a pak stisknte ENTER a opakujte postup od kroku 4. Vlozte disk a stisknutím DVD (nebo opakovaným stisknutím FUNCTION + nebo ­) pepnte funkci na DVD. Objeví se obrazovka pro zadání hesla. Císelnými tlacítky zadejte 6místné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. Spustí se pehrávání. Poznámky · Budete-li pehrávat disky DVD, které nejsou vybaveny funkcí rodicovského zámku, nebude mozno prostednictvím pehrávace omezit pehrávání takového disku. · V závislosti na disku DVD mzete být pi pehrávání disku pozádáni o zmnu úrovn rodicovského zámku. V takovém pípad zadejte své heslo a pak zmte úrove. Pokud je zrusen rezim Resume Play (Obnovení pehrávání), vrátí se úrove hodnocení na pvodní hodnotu. Zapnutí a vypnutí funkce Rodicovského zámku 1 V kroku 4 vyberte , , Password Setup Page" a pak stisknte ENTER. 2 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte , , Password Mode" a pak stisknte ENTER. 3 Opakovaným stisknutím M nebo m vyberte , , On" nebo , , Off" a pak stisknte ENTER. 4 Císelnými tlacítky zadejte 6místné heslo, poté stisknte tlacítko ENTER. 26CZ Seznam polozek nastavení systému Stisknete-li SETUP v rezimu stop, zobrazí se následující nastavení. Výchozí nastavení jsou podtrzena. Poznámka Preference Page (Preference) (stránky 14, 21, 25, 40) PBC (ízené pehrávání) Audio (Zvukový doprovod) Subtitle (Titulky) On (Zap) Off (Vyp) English (Anglicky) (Pro volbu jazyka, který chcete pouzívat ze seznamu zobrazených jazyk. ) Off (Vyp) (Pro volbu jazyka, který chcete pouzívat ze seznamu zobrazených jazyk. ) English (Anglicky) (Pro volbu jazyka, který chcete pouzívat ze seznamu zobrazených jazyk. ) 1 KID SAFE (Vhodné pro dti) 2G 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6R 7 NC 17 8 ADULT (Pro dosplé) RESET (Obnovení pvodních hodnot) Pro výbr , , Preference Page" nejprve zruste funkci obnovení pehrávání (strana 12). Disk ­ Rzné funkce General Setup Page (Vseobecné nastavení) (strana 22) TV Display (Typ televizoru) Angle Mark (Znacka úhlu) OSD Lang (Jazyk OSD) Normal/PS (Normální/PS) Normal/LB (Normální/LB) Wide (Sirokoúhlý) On (Zap) Off (Vyp) English (Anglicky) (Pro volbu jazyka, který chcete pouzívat ze seznamu zobrazených jazyk. ) Disc Menu (Nabídka disku) Parental (Rodicovský zámek) Audio Setup Page (Nastavení zvuku) (strana 24) Speaker Setup (Nastavení reprosoustav) SPDIF Setup (Nastavení SPDIF) Downmix (Sloucení zvukových stop) SPDIF Output (Výstup SPDIF) LT/RT Stereo Default (Výchozí) Password Setup Page (Nastavení hesla) (strana 26) SPDIF Off (SPDIF vypnuto) SPDIF/RAW SPDIF/PCM Password Mode (Rezim hesla) Password (Heslo) On (Zap) Off (Vyp) Change (Zmnit) Video Setup Page (Nastavení obrazu) (strana 22) TV Type (Typ televizoru) Component/S (Komponentní/ S-video) DivX VOD PAL Multi NTSC S-VIDEO COMPONENT Done (Provedeno) Exit Setup Menu (Opustní nabídky nastavení) Vyberte pro opustní nabídky nastavení. 27CZ Radiopijímac Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 20 stanic v pásmu AM. Kteroukoli z tchto stanic pak mzete jednoduse zvolit stisknutím tlacítka odpovídající pedvolby. Poslech rozhlasového vysílání Rozhlasovou stanici mzete poslouchat bu po zvolení prostednictvím pedvolby nebo po manuálním naladní stanice. Poslech stanice ulozené v pedvolb -- Naladní stanice ulozené v pedvolb Nejprve do pamti pístroje ulozte stanice na pedvolbách (viz cást , , Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby" (strana 28)). 1 2 3 Opakovaným stisknutím tlacítka TUNER/BAND vyberte vlnové pásmo , , FM" nebo , , AM". Opakovaným stisknutím tlacítka TUNING + nebo ­ nalate pozadovanou stanici. Stisknte tlacítko TUNER MEMORY. 1 2 Císlo pedvolby zacne blikat. [. . . ] Na systému je rovnz mozno pehrávat disky, oznacené znackou , , ALL ". I v pípad, ze na disku DVD není uveden zádný regionální kód, mze být omezení regionu stále aktivní. Titul Nejdelsí úsek obrazových nebo zvukových dat na DVD; film atd. , pro obrazová data; nebo album, atd. , pro zvuková data. Kazdý titul má piazeno císlo titulu, umozující vyhledání vámi pozadovaného titulu. Skladba Úseky obrazových nebo hudebních dat na CD, VIDEO CD. Kazdá skladba má piazeno císlo, umozující vyhledání vámi pozadované skladby. Disk Struktura disku DVD Titul Je mozno pehrávat videozáznam a rovnz hudbu. Pehrávání disk VIDEO CD s funkcí PBC (Ver. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-DF1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-DF1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag