Návod k použití SONY CMT-CX5IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-CX5IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-CX5IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-CX5IP.


SONY CMT-CX5IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1292 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-CX5IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-278-003-11 (1) (CZ) Umístní ovládacích prvk Jednotka (Horní strana) Zacínáme FM anténa Najdte takové místo a smr, které poskytují dobrý píjem signálu, a anténu nastavte. Antény by mly být dostatecn daleko od reproduktorových kabel a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku sumu. Obsluha Pehrávání disku CD/MP3 1 Vyberte funkci CD. Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/ . Vytvoení vlastního programu (Pehrávání v naprogramovaném poadí) 1 Vyberte funkci CD. Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/ . Micro HI-FI Component System CZ Návod k obsluze Jednotka (Pední strana) 2 Vlozte disk. Vlozte disk do otvoru pro disk tak, aby strana disku s etiketou smovala dopedu. 2 Vyberte rezim pehrávání. V rezimu zastavení opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE , dokud se nezobrazí , , PGM". Reproduktory Napájení Kabely reproduktor pipojte ke konektorm SPEAKERS na jednotce. 3 Vyberte pozadovanou stopu nebo císlo souboru. Opakovan stisknte tlacítko / , dokud se nezobrazí pozadovaná stopa nebo císlo souboru. Chcete-li naprogramovat audio soubory, opakovan +/ , jímz zvolíte stisknte tlacítko pozadovanou slozku. Poté zvolte pozadovaný soubor. 1 Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru. [. . . ] Rezim Náhodného pehrávání mze opakovan pehrát stejný soubor. Je-li zvolen Rezim pehrávání slozky, , , REP1" není dostupný. Je-li zvolen rezim Náhodného pehrávání, funkce opakování není dostupná. Je-li nastaveno opakované pehrávání, rezim Náhodného pehrávání není dostupný. Je-li opakované pehrávání nastaveno na , , REP1", rezim Pehrávání slozky není dostupný. Pokud systém vypnete, zvolený rezim Náhodného pehrávání (, , SHUF") se vypne a rezim pehrávání se vrátí do rezimu Normálního pehrávání. Zmna rezimu pehrávání Stisknte Opakovan tlacítko DISPLAY pi zapnutém systému. Opakovan tlacítko DISPLAY pi vypnutém systému. 2) Nastavení casovace zapnutí platí, dokud jej manuáln nezrusíte. Zvuk je zkreslený. Soubory nelze pehrát. Odstraování problém 1 Ujistte se, ze napájecí kabel a reproduktorové kabely jsou správn zapojeny. Ujistte se, ze iPod/iPhone je správn pipojen. Pepnte nastavení , , EQ" na zaízení iPod/iPhone na , , Off " nebo , , Flat". Vstup AUDIO IN (stereofonní minikonektor): Citlivost 700 mV, impedance 47 kiloohm SPEAKERS: Urcené pro impedanci 8 ohm Výstupy iPod/iPhone nefunguje. Poznámky k rezimu pehrávání Mzete napíklad zobrazit informace o disku CD/MP3 nebo USB zaízení, jako jsou; stopa nebo císlo souboru, stopa nebo název souboru (, , "), jméno interpreta (, , "), název alba nebo slozky (, , "), celková hrací doba a celkový pocet stop na disku CD-DA (pouze pokud je pehrávac zastavený v rezimu normálního pehrávání), celkový pocet slozek (alb) na disku MP3 (pouze pokud je pehrávac zastavený v rezimu normálního pehrávání), znacka svazku paklize na MP3 disku existuje (pouze v pípad, ze je zvolený rezim Normálního pehrávání a pehrávac je zastaven). Kontrolka STANDBY na jednotce se rozsvítí, kdyz je systém vypnutý. 2 V níze uvedeném seznamu vyhledejte problém a napravte jej dle instrukcí. Pokud problém petrvává, obrate se na nejblizsího obchodního zástupce spolecnosti Sony. 2) Tento systém nabízí následující rezimy zobrazení: Rezim zobrazení Ukázka Úsporný rezim2) Kdyz je systém vypnutý1) Ukázka je zapnutá. Zobrazí se hodiny. Bez ohledu na to, zda je systém zapnutý nebo vypnutý, mzete jej pouzít jako nabíjecku baterií pro zaízení iPod/iPhone. Nabíjení se zahájí po pipojení zaízení iPod/iPhone ke konektoru zaízení iPod/iPhone . Na displeji zaízení iPod/iPhone se zobrazí stav nabíjení. Chcete-li zaízení iPod/iPhone nabíjet, vypnte na nm pehrávání, nez ho vlozíte do konektoru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zaízení iPod/iPhone. Pouzití systému jako nabíjecky baterií Poznámka k Opakovanému pehrávání Zvolíte-li moznost , , REP", kdyz je systém v rezimu Normálního pehrávání, systém zacne opakovan pehrávat vsechny zvukové soubory, dokud pehrávání nezastavíte. Zvolíte-li moznost , , REP", kdyz je systém v rezimu Pehrávání slozky, systém zacne opakovan pehrávat vsechny zvukové soubory ve zvolené slozce, dokud pehrávání nezastavíte. Je-li nutné pipojení pes USB kabel, pipojte USB kabel dodaný s USB zaízením, které chcete pipojit. Chcete-li získat podrobné informace o zpsobu obsluhy, podívejte se do návodu k obsluze dodaného spolecn s USB zaízením, které chcete pipojit. V závislosti na typu pipojovaného USB zaízení mze trvat zhruba 10 sekund, nez se objeví nápis , , Reading". Nepropojujte tento systém a USB zaízení pes USB rozbocovac. Po vlození USB zaízení systém pecte vsechny soubory na tomto USB zaízení. Pokud je na USB zaízení velké mnozství slozek nebo soubor, úplné pectení tohoto USB zaízení mze trvat dlouhou dobu. [. . . ] tlacítko Na webových stránkách uvedených níze jsou uvedeny informace o kompatibilních USB zaízeních. Pro zákazníky v Evrop a Rusku: <http://support. sony-europe. com/> Pro zákazníky v jiných zemích/regionech: <http://www. sony-asia. com/support> 2 Snizte úrove hlasitosti. Stisknte tlacítko VOLUME . Kontrolka STANDBY nemusí po odpojení napájecího kabelu ihned zhasnout. Nejedná se o poruchu. 3 Vyberte funkci AUDIO IN. Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/ . Pehrávac CD/MP3 Otete disk a vlozte jej zpt. Pemístte systém mimo dosah vibrací (napíklad na stabilní stojan). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-CX5IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-CX5IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag