Návod k použití SONY CMT-CPZ3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-CPZ3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-CPZ3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-CPZ3.


SONY CMT-CPZ3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (882 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-CPZ3 (819 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-CPZ3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzívání nebo nastavování ovládacích prvk nebo provádní jiných postup, nezli tch, které jsou uvedeny v tomto návodu, mze vyústit v ohrození nebezpecným záením. UPOZORNNÍ PI OTEVENÍ PÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁENÍ - VYVARUJTE SE PÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKM. Ujistte se, ze elektrická soustava ve vasem dom odpovídá naptí uvedenému na typovém stítku na zadní stran pehrávace. Pehrávac umístte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby ml dostatek prostoru k ventilaci (7, 5~10 cm). Ujistte se, ze otvory k ventilaci nejsou nicím blokovány. [. . . ] Píklad : Koenová slozka Samsung_007CD1. avi Samsung_007CD1. smi · Jako název souboru je mozno zadat az 60 alfanumerických znak nebo 30 východoasijských znak (2 bajtové znaky, jaké jsou napíklad v Korejstin a Cínstin). 29 Pouzívaní funkce pehrávání Zobrazení informací o disku DVD CD MP3 JPEG DivX CZ Kontrola zbývající doby pehrávání DVD CD MP3 Na televizní obrazovce mzete sledovat informace o disku. Stisknte tlacítko INFO. Po kazdém stisknutí tlacítka se zobrazení zmní následovn: DVD Stisknte tlacítko REMAIN (zbývající doba). Pro kontrolu celkové a zbývající doby pehrávaného titulu nebo kapitoly. Po kazdém stisknutí tlacítka REMAIN (zbývající doba) DVD-VIDEO TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN GROUP ELAPSED GROUP REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN TRACK REMAIN TRACK ELAPSED Displej s informacemi zmizí z obrazovky DVD-AUDIO CD MP3 CD Displej s informacemi zmizí z obrazovky Rychlé pehrávání DVD CD MP3 DivX OBSLUHA Stisknte tlacítko , . MP3 JPEG DivX Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rychlost pehrávání zmní následovn: 2X 4X 8X 32X PLAY Displej s informacemi zmizí z obrazovky 2X 4X 8X 32X PLAY · V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlisn. · V závislosti na disku mzete rovz zvolit formát DTS, DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC. se zobrazí na obrazovce televizoru! · V prbhu rychlého pehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slysitelný pouze pi rychlosti 2x, a nikoli pi rychlostech 4x, 8x a 32x. Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru pi ovládání prostednictvím tlacítek, není tato operace u práv pehrávaného disku mozná. Zpomalené pehrávání DVD DivX Zobrazení na obrazovce Zobrazení u disku DVD DVD AUDIO Stisknte tlacítko SLOW (zpomalené pehrávání). Zobrazení ubhlé doby (ELAPSED TIME) Zobrazení pi opakovaném pehrávání (REPEAT PLAYBACK) Zobrazení jazyka zvukového doprovodu (AUDIO LANGUAGE) Zobrazení titulk (SUBTITLE) Zobrazení v rezimu STEREO (L/R) Zobrazení formátu DOLBY DIGITAL Zobrazení úhlu zábru (ANGLE) Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rychlost pehrávání zmní následovn: DVD Zobrazení titulu (TITLE) Zobrazení kapitoly (CHAPTER) Zobrazení skladby/ souboru (TRACK/FILE) Zobrazení skupiny (GROUP) Zobrazení u disku DVD-AUDIO Zobrazení u disku CD 1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8 PLAY 1/2 1/4 1/8 PLAY · Pi zpomaleném pehrávání a pi pehrávání po krocích nebude slysitelný zvukový doprovod. · Funkce zpomaleného pehrávání vzad nepracuje u disk DivX. DivX 30 31 Pouzívaní funkce pehrávání (pokr. ) Peskocení scén/Skladeb DVD CD MP3 CZ Opakované pehrávání (Repeat) DVD CD MP3 JPEG DivX Opakované pehrávání umozuje opakovan pehrát kapitolu, titul, skladbu (písnicku) nebo slozku (soubor MP3). Stisknte tlacítko #, $. Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se zacne pehrávat pedchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo slozka (soubor). Peskakování kapitol nemzete provádt nepetrzit. DVD Stisknte tlacítko REPEAT (opakované pehrávání). Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rezim opakovaného pehrávání zmní následovn: DVD-VIDEO REPEAT : CHAPTER REPEAT : TLTLE REPEAT : OFF REPEAT : TRACK REPEAT : GROUP REPEAT : OFF REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF REPEAT:RANDOM REPEAT:TRACK REPEAT:DIR JPEG DivX TITLE 01/05 CHAPTER 002/045 TITLE 01/05 CHAPTER 004/045 DVD-AUDIO CD MP3 REPEAT:DISC REPEAT:OFF Moznosti opakovaného pehrávání (Repeat) CHAPTER (kapitola) : Bude se opakovan pehrávat zvolená kapitola. TITLE (titul) : Bude se opakovan pehrávat zvolený titul. RANDOM (pehrávání v náhodném poadí) : Pehrávání stop/skladeb v náhodném poadí. (Jiz pehraná skladba se mze pehrát znovu. ) TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovan pehrávat zvolená skladba/stopa. DIR (adresá/slozka) : Budou se opakovan pehrávat vsechny skladby/stopy ve zvolené slozce. OFF (vypnuto) : Zrusení rezimu opakovaného pehrávání (Repeat Playback). OBSLUHA MP3 Pro volbu rezimu opakovaného pehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku 1 2 3 4 DVD CD Stisknte dvakrát tlacítko INFO. Stisknte kurzorové tlacítko pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK ( ). Stisknte kurzorové tlacítko pro volbu pozadovaného rezimu opa ovaného pehrávání (Repeat Playback). Chcete-li zvolit jiný album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoe. Stisknte tlacítko ENTER. CD DVD · U disk DivX, MP3 a JPEG nemzete zvolit opakované pehrávání z informacní obrazovky. 32 33 Pouzívaní funkce pehrávání (pokr. ) Opakované pehrávání úseku A-B DVD CZ Funkce Angle (úhel zábru) 1 2 3 DVD V tomto rezimu je mozno opakovan pehrávat urcitou cást na disku DVD. Tato funkce umozuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu zábru kamery. 1 2 3 4 Stisknte dvakrát tlacítko INFO (krok). Stisknte kurzorová tlacítka , pro posunutí na polozku <Title Menu>. Stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se nabídka (menu) titulu. d Stisknte tlacítko EXIT pro opustní obrazovky nastavení. · Pro pímé pesunutí na pozadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu mzete stisknout tlacítko #, $ na dálkovém ovladaci. · V závislosti na disku se nebude mozno v nkterých pípadech posunout na zvolený titul nebo cas. · Zobrazená nabídka (menu) disku se mze rznit v závislosti na disku. MOVE ENTER EXIT 38 39 Pehrávání mediálních soubor prostednictvím funkce USB Host Po pipojení zaízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto pístroji) mzete vyuzívat mediální soubory, jako napíklad obrázky, videosek-vence a hudbu ulozenou v pehrávaci MP3, v pamti USB nebo v digitálním fotoaparátu ve vysoké obrazové a zvukové kvalit 5. 1 kanál. CZ Kompatibilní zaízení 1. Zaízení USB, která podporují velkokapacitní datové úlozist USB Mass Storage Verze 1. 0. (Zaízení USB, která pracují jako výmnný disk operacního systému Windows (2000 nebo vyssí verze) bez nutnosti instalace dodatecného ovladace. ) 2. Pehrávac MP3: Pevný disk (HDD) a pehrávac Flash MP3. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1. 0. · Fotoaparáty, které pracují jako výmnný disk operacního systému Windows (2000 nebo vyssí verze) bez nutnosti instalace dodatecného ovladace. 1 Pipojte zaízení USB do portu USB v pední cásti jednotky. 4. Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zaízení, která podporují rozhraní USB 2. 0 nebo USB 1. 1. 2 Stisknte tlacítko FUNCTION na hlavní jednotce pístroje nebo tlacítko USB na dálkovém ovladaci, aby se zvolil rezim USB. Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>. Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a ulozený soubor se pehraje. · Po pipojení zaízení USB 1. 1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalit pehrávání. · U pevného disku (HDD) USB zajistte, aby byl k disku pipojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správn. 5. [. . . ] · Pi zrychleném nebo zpomaleném pehrávání a pi pehrávání po krocích není zvukový doprovod slysitelný. · Pi poslechu disku CD nebo radiopijímace je zvuk reprodukován pouze pedními reprosoustavami (levou/pravou). Zvolte moznost <PRO LOGIC II> stisknutím tlacítka PL II (Dolby Pro Logic II) na dálkovém ovladaci, aby se pouzilo vsech 6 reprosoustav. Obrazovka nabídky se neobjevuje, pestoze je zvolena funkce nabídky. · Nepouzíváte disk, který zádné nabídky neobsahuje? Pístroj nereprodukuje zádný zvuk. Není mozno zmnit pomr stran obrazu. · Disky DVD s pomrem stran obrazu 16:9 mzete pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v rezimu 4:3 PAN SCAN, avsak disky DVD s pomrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s pomrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte píslusnou funkci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-CPZ3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-CPZ3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag