Návod k použití SONY CMT-CP555

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-CP555. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-CP555 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-CP555.


SONY CMT-CP555 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (345 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-CP555 (409 ko)
   SONY CMT-CP555 (601 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-CP555

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-253-813-11(2) Mikro Hi-Fi komponentový systém Návod k obsluze Záznam majitele Model pístroje a jeho výrobní císlo je uvedeno na zadní stran pístroje. Výrobní císlo pístroje si prosím poznacte do uvedeného rámecku. Toto císlo prosím pouzijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu ______________ Výrobní císlo ______________ CMT-CP555 CMT-CPX22 ©2004 Sony Corporation UPOZORNNÍ VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí zasazení elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. [. . . ] · Zvolíte-li nahrávání na ob strany kazety a pi nahrávání skladby dojde pásek na konci první strany, nahraje se na zacátek druhé strany kazety znovu celá skladba. Manuální nahrávání na kazetu -- Manuální nahrávání Na pásku mzete nahrát také jen vybrané cásti z disku CD, kazety nebo rádia. Nahrávat lze rovnz z pipojených zaízení (viz "Zapojení doplkových zaízení" na stran 25). Pi ovládání pouzívejte tlacítka na pístroji. 1 2 Vlozte do jednotky B pásku, na kterou je mozno nahrávat. Stiskem tlacítka TAPE A/B vyberte jednotku B a pak opakovaným stiskem tlacítek nN vyberte stranu pro nahrávání. Opakovaným stiskem tlacítka PLAY MODE na dálkovém ovladaci vyberte "g" pro nahrávání na jednu stranu. Vyberte "j" (nebo "RELAY") pro nahrávání na ob strany. Stiskem následujících tlacítek vyberte pozadovaný zdroj signálu, který chcete nahrávat. 3 4 5 6 · CD: Pro nahrávání z pehrávace CD tohoto pístroje. · TAPE A/B: Pro nahrávání z kazetové jednotky A na tomto pístroji. · TUNER/BAND: Pro nahrávání z tuneru tohoto pístroje. · VIDEO/MD: Pro nahrávání z volitelného zaízení pipojeného do zdíek VIDEO/ MD IN. Stisknte tlacítko z START. Jednotka B je pipravena k nahrávání. Bliká nápis "REC". Stisknte tlacítko z START a pak spuste pehrávání pozadovaného zdroje signálu, který chcete nahrát. Nahrávání se zahájí. Dalsí moznosti ovládání Funkce Udlejte toto Zastavení nahrávání Pozastavení (pauza) pi nahrávání Stisknte tlacítko x. Stisknte tlacítko z START na pístroji. 18CZ Poznámky · Bhem nahrávání nelze poslouchat jiné zdroje signálu. · Jestlize byla v kroku 4 zvolena KAZETA B (TAPE B), nahraje se ticho. Rady Nastavení zvuku · Nahrávání z tuneru: Jestlize je bhem nahrávání z tuneru slyset sum, snizte jej pemístním píslusné antény. · Budete-li chtít nahrávat na ob strany kazety, ujistte se, ze zacínáte na pední stran kazety. Budete-li zacínat nahrávání na opacné stran kazety, zastaví se nahrávání na konci opacné strany kazety. Nastavení parametr zvuku Vytvoení dynamictjsího zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra) Stisknte tlacítko DSGX na pístroji. Po kazdém stisku tohoto tlacítka se displej zmní následujícím zpsobem: DSGX ON (ZAP. ) y DSGX OFF (VYP. ) Nastavení zvuku Vytváení psobivjsího zvuku (MP3 BOOSTER) Pi pehrávání zvukových stop MP3 mzete dosáhnout jest psobivjsího zvuku. 1 2 Stiskem tlacítka CD (nebo opakovaným stiskem tlacítka FUNCTION) zapnte funkci pehrávace disk CD. Pidrzte na 2 sekundy tlacítko DSGX na pístroji. Po kazdém stisku tlacítka na 2 sekundy se displej zmní následujícím zpsobem: BOOSTER ON (ZAP. ) y BOOSTER OFF (VYP. ) Nastavení hlubokých a vysokých tón Systém umozuje nastavit úrove hlubokých a vysokých tón pro dosazení psobivjsího zvuku. 1 Opakovaným stiskem tlacítka EQ vyberte "BASS" (basy) nebo "TREBLE" (výsky). Po kazdém stisku tohoto tlacítka se displej zmní následujícím zpsobem: BASS y TREBLE pokracování 19CZ 2 Opakovaným stiskem tlacítka . nebo > nastavte úrove bhem doby, kdy je na displeji zobrazen nápis "BASS" nebo "TREBLE". Casovac Nastavení úrovn bas na pístroji Otocte ovládací prvek BASS. Usínání pi poslechu hudby -- Casovac pro usínání Pístroj mzete nastavit tak, aby se po uplynutí urcité doby sám vypnul, takze mzete usínat pi poslechu hudby. Stisknte tlacítko SLEEP. Nastavení úrovn výsek na pístroji Otocte ovládací prvek TREBLE. Ukoncení nastavování bas a výsek Pokud neprovedete po dobu 4 sekund zádnou operaci, obnoví se na displeji automaticky pvodní zobrazení. Po kazdém stisknutí tlacítka se displej s minutami (doba pro vypnutí) cyklicky zmní tak, jak je uvedeno dále: AUTO* t 90min t 80min t . . . t 10min t OFF (VYP. ) * Pístroj se automaticky vypne po uplynutí 100 minut nebo po ukoncení pehrávání vlozeného disku nebo pásky. Dalsí moznosti ovládání Funkce Stisknte Kontrola zbývající doby* jednou tlacítko SLEEP. Zmna doby pro tlacítko SLEEP opakovan pro vypnutí volbu pozadovaného casu. Zrusení funkce casovac pro usínání tlacítko SLEEP opakovan tak, aby se zobrazil nápis "OFF". * Zvolíte-li funkci "AUTO", nebudete moci zkontrolovat zbývající dobu. Rada Funkci casovace pro usínání mzete pouzít i tehdy, kdyz nenastavíte hodiny pístroje. 20CZ Probuzení s hudbou -- Casovac pehrávání Pomocí této funkce se mzete probouzet s hudbou v pedem nastaveném case. Zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny (viz "Nastavení hodin" na stran 8). Pi nastavování pouzívejte tlacítka na dálkovém ovladaci. Po kazdém stisknutí tlacítka se displej cyklicky zmní tak, jak je uvedeno dále: t TUNER y CD PLAY T t TAPE PLAY T 8 9 Stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se doba zahájení pehrávání, doba ukoncení pehrávání a zdroj zvuku, a pak se zobrazí pvodní displej. Vypnte systém stiskem tlacítka ?/1. 1 Pipravte si zdroj zvuku, který chcete pehrávat. Dalsí moznosti ovládání Funkce Udlejte toto · CD: Zalozte do pístroje disk. Chcete-li, aby pehrávání zacalo od konkrétní stopy, vytvote program (viz "Vytváení Vaseho vlastního programu" na stran 11). [. . . ] · Pi pouzívání disk, jejichz potisk (stítek) obsahuje lepivou nebo mazlavou substanci nebo pokud byl pi potisku disku pouzit speciální inkoust, existuje nebezpecí zachycení disku nebo stítku ve vnitních soucástech mechanismu pístroje. Pokud tato situace nastane, nemusí být mozné vyjmutí disku, a navíc mze dojít k chybné funkci pístroje. Ped pouzitím konkrétního disku zkontrolujte, zda není strana disku s potiskem lepivá. Nemli byste pouzívat následující typy disk: ­ Vypjcené nebo pouzité disky s nalepenými stítky, u nichz lepidlo pesahuje mimo okraje stítku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-CP555

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-CP555 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag