Návod k použití SONY CMT-BX30R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-BX30R. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-BX30R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-BX30R.


SONY CMT-BX30R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (325 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-BX30R (692 ko)
   SONY CMT-BX30R annexe 1 (1375 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-BX30R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-293-639-11(1) Mikro-komponentový Hi-Fi systém Návod k obsluze CMT-BX30R © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj kapající nebo stíkající vod a nepokládejte na nj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy s kvtinami. Jelikoz napájecí kabel slouzí pro odpojení pístroje od elektrické sít, pipojte jej ke snadno dostupné zásuvce. [. . . ] Casovac pehrávání (Play Timer): V nastaveném case se mzete nechat vzbudit hudbou z disku CD nebo pídavného USB zaízení. Pro ovládání casovace pehrávání pouzívejte tlacítka na dálkovém ovladaci. Zkontrolujte, zda jsou nastaveny hodiny. 7 Stisknte tlacítko "/1 1 pro vypnutí systému. Systém se zapne 15 sekund ped nastaveným casem. Pokud je pístroj v nastavenou dobu zapnutý, casovac pehrávání se neaktivuje. 1 Pipravte zdroj zvuku. Vyberte zdroj zvuku a stisknte tlacítko VOLUME +/­ (Hlasitost) qf pro nastavení hlasitosti. Pro spustní pehrávání od urcité skladby nebo souboru vytvote vás vlastní program (strana 22). Aktivace nebo kontrola casovace Stisknte tlacítko CLOCK/TIMER SELECT (Výbr hodin/casovace) qk a opakovan stisknte tlacítko . /> qd, dokud se nezobrazí nápis , , PLAY SEL?" (Vybrat pehrávání?) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qs. 2 3 Stisknte tlacítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/casovace) qk. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qd vyberte , , PLAY SET?" (Nastavit pehrávání?) a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qs. Zrusení casovace Zopakujte výse uvedený postup, dokud se nezobrazí nápis , , TIMER OFF?" (Vypnout casovac?) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qs. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno tak dlouho, dokud jej manuáln nezrusíte. 24CZ Ostatní Odstraování problém 1 Zkontrolujte, zda je správn a pevn pipojen napájecí kabel a kabely k reprosoustavám. Znacný brum nebo sum. · Pemístte pístroj do vtsí vzdálenosti od zdroje sumu. · Zapojte systém do jiné elektrické zásuvky. · Nainstalujte do napájecího kabelu sumový filtr (dodávaný samostatn). · Odstrate vsechny pekázky mezi dálkovým ovladacem a senzorem signálu dálkového ovladace 3 na pístroji a umístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivek. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor na pedním panelu pístroje. · Pemístte se s dálkovým ovladacem blíz k pístroji. Indikátor STANDBY (Pohotovostní rezim) 2 zstává rozsvícen po odpojení síového kabelu. · Indikátor STANDBY (Pohotovostní rezim) 2 nemusí zhasnout ihned po odpojení síového kabelu. Indikátor zhasne asi za 40 sekund. 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níze uvedeném seznamu a provete píslusné opatení pro jeho odstranní. Pokud problém petrvává, obrate se na nejblizsího prodejce Sony. Pokud bliká kontrolka STANDBY (Pohotovostní rezim) Neprodlen odpojte síový napájecí kabel ze sít a zkontrolujte následující polozky. · Pokud je vás pístroj vybaven volicem napájecího naptí, je tento volic nastaven na správné naptí?· Pouzíváte pouze dodávané reprosoustavy?· Nejsou zablokovány vtrací otvory na horní nebo zadní cásti pístroje?Jakmile kontrolka STANDBY 2 pestane blikat, znovu pipojte napájecí kabel do zásuvky a zapnte pístroj. [. . . ] · Bute opatrní pi umisování pístroje nebo reprosoustav na speciáln upravené plochy (napíklad voskem, olejem nebo lestidlem), protoze by mohlo dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu. Pokracování l 31CZ Ostatní · Penesete-li pístroj bezprostedn z chladného do teplého prostedí nebo je-li pístroj umístn ve velmi vlhké místnosti, mze se na optických soucástech CD pehrávace vytvoit kondenzace vlhkosti a zpsobit poruchu pístroje. V takovém pípad vyjmte disk a nechejte pístroj piblizn hodinu zapnutý, dokud se vlhkost neodpaí. Nárst vnitní teploty · Zahátí pístroje bhem provozu je zcela normální, nejedná se o poruchu. · Pi delsím provozu pi vysoké hlasitosti se nedotýkejte skíky pístroje, protoze skíka mze být horká. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-BX30R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-BX30R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag