Návod k použití SONY CMT-BX20I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-BX20I. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-BX20I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-BX20I.


SONY CMT-BX20I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (585 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-BX20I (750 ko)
   SONY CMT-BX20I (749 ko)
   SONY CMT-BX20I annexe 1 (340 ko)
   SONY CMT-BX20I DATASHEET (344 ko)
   SONY CMT-BX20I IPOD DOCK ADAPTORS (291 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-BX20I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OPRAVU SVTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. 10cm 10cm 10cm LASEROVÝ VÝROBEK TÍDY 1 Tento pehrávac kompaktních disk je klasifi kován jako výrobek CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1 tídy CLASS 1 LASER. Pouzívání nebo nastavování ovládacích prvk nebo provádní jiných postup, nezli tch, které jsou uvedeny v tomto návodu, mze vyústit v ohrození nebezpecným záením. UPOZORNNÍ PI OTEVENÍ PÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁENÍ - VYVARUJTE SE PÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKM. Ujistte se, ze elektrická soustava ve vasem dom odpovídá naptí uvedenému na typovém stítku na zadní stran pehrávace. Pehrávac umístte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby ml dostatek prostoru k ventilaci (7, 5 az 10 cm). [. . . ] · Budete-li chtít pehrávat disk, jehoz vzorkovací frekvence je vyssí nez 48 kHz nebo 320 kb/s, mze v prbhu pehrávání docházet ke chvní obrazu na obrazovce. 2. Funkce Caption 30 · Abyste mohli tuto funkci správn pouzívat, musíte mít urcité zkusenosti s extrakcí obrazu a editací. · Budete-li chtít funkci caption pouzívat, ulozte do stejné slozky soubor caption (*. smi) se stejným názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*. avi). Píklad : Koenová slozka Samsung_007CD1. avi Samsung_007CD1. smi · Jako název souboru je mozno zadat az 60 alfanumerických znak nebo 30 východoasijských znak (2 bajtové znaky, jaké jsou napíklad v Korejstin a Cínstin). 31 Pouzívaní funkce pehrávání Zobrazení informací o disku DVD CD MP3 JPEG DivX CZ Kontrola zbývající doby pehrávání DVD CD MP3 Na televizní obrazovce mzete sledovat informace o disku. Stisknte tlacítko INFO. Po kazdém stisknutí tlacítka se zobrazení zmní následovn: DVD Stisknte tlacítko REMAIN (zbývající doba). Pro kontrolu celkové a zbývající doby pehrávaného titulu nebo kapitoly. Po kazdém stisknutí tlacítka REMAIN (zbývající doba) DVD-VIDEO TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN GROUP ELAPSED GROUP REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN TRACK REMAIN TRACK ELAPSED Displej s informacemi zmizí z obrazovky DVD-AUDIO CD MP3 CD Displej s informacemi zmizí z obrazovky Rychlé pehrávání DVD CD MP3 DivX OBSLUHA Stisknte tlacítko , . MP3 JPEG DivX Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rychlost pehrávání zmní následovn: 2X 4X 8X 32X PLAY Displej s informacemi zmizí z obrazovky 2X 4X 8X 32X PLAY · V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlisn. · V závislosti na disku mzete rovz zvolit formát DTS, DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC. se zobrazí na obrazovce televizoru! · V prbhu rychlého pehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slysitelný pouze pi rychlosti 2x, a nikoli pi rychlostech 4x, 8x a 32x. Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru pi ovládání prostednictvím tlacítek, není tato operace u práv pehrávaného disku mozná. Zpomalené pehrávání DVD DivX Zobrazení na obrazovce Zobrazení u disku DVD DVD AUDIO Stisknte tlacítko SLOW (zpomalené pehrávání). Zobrazení ubhlé doby (ELAPSED TIME) Zobrazení pi opakovaném pehrávání (REPEAT PLAYBACK) Zobrazení jazyka zvukového doprovodu (AUDIO LANGUAGE) Zobrazení titulk (SUBTITLE) Zobrazení v rezimu STEREO (L/R) Zobrazení formátu DOLBY DIGITAL Zobrazení úhlu zábru (ANGLE) Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rychlost pehrávání zmní následovn: DVD Zobrazení titulu (TITLE) Zobrazení kapitoly (CHAPTER) Zobrazení skladby/ souboru (TRACK/FILE) Zobrazení skupiny (GROUP) Zobrazení u disku DVD-AUDIO Zobrazení u disku CD 1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8 PLAY 1/2 1/4 1/8 PLAY · Pi zpomaleném pehrávání a pi pehrávání po krocích nebude slysitelný zvukový doprovod. · Funkce zpomaleného pehrávání vzad nepracuje u disk DivX. DivX 32 33 Pouzívaní funkce pehrávání (pokr. ) Peskocení scén/Skladeb DVD CD MP3 CZ Opakované pehrávání (Repeat) DVD CD MP3 JPEG DivX Opakované pehrávání umozuje opakovan pehrát kapitolu, titul, skladbu (písnicku) nebo slozku (soubor MP3). Stisknte tlacítko #, $. Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se zacne pehrávat pedchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo slozka (soubor). Peskakování kapitol nemzete provádt nepetrzit. DVD Stisknte tlacítko REPEAT (opakované pehrávání). Po kazdém stisknutí tlacítka v prbhu pehrávání se rezim opakovaného pehrávání zmní následovn: DVD-VIDEO REPEAT : CHAPTER REPEAT : TLTLE REPEAT : OFF REPEAT : TRACK REPEAT : GROUP REPEAT : OFF REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF REPEAT:RANDOM REPEAT:TRACK REPEAT:DIR JPEG DivX TITLE 01/05 CHAPTER 002/045 TITLE 01/05 CHAPTER 004/045 DVD-AUDIO CD MP3 REPEAT:DISC REPEAT:OFF Moznosti opakovaného pehrávání (Repeat) CHAPTER (kapitola) : Bude se opakovan pehrávat zvolená kapitola. TITLE (titul) : Bude se opakovan pehrávat zvolený titul. RANDOM (pehrávání v náhodném poadí) : Pehrávání stop/skladeb v náhodném poadí. (Jiz pehraná skladba se mze pehrát znovu. ) TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovan pehrávat zvolená skladba/stopa. DIR (adresá/slozka) : Budou se opakovan pehrávat vsechny skladby/stopy ve zvolené slozce. Stisknte tlacítko ENTER. d Stisknte tlacítko EXIT pro opustní obrazovky nastavení. OBSLUHA · Stisknte tlacítko MENU pro opustní obrazovky nastavení. MOVE ENTER EXIT MP3 JPEG Stisknte numerická tlacítka. Bude pehrán zvolený soubor. Pi pehrávání disku MP3 nebo JPEG nemzete pro posunutí na slozku pouzívat tlacítka , . Pro posunutí na slozku stisknte tlacítko STOP () a pak stisknte tlacítko , . Pouzití nabídky titulu DVD U disk DVD obsahujících nkolik titul si mzete pro sledování zvolit titul jednotlivého fi lmu. V závislosti na disku se dostupnost této funkce mze lisit. 1 2 3 V rezimu Stop stisk-nte tlacítko MENU. Stisknte kurzorová tlacítka , pro posunutí na polozku <Title Menu>. Stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se nabídka (menu) titulu. d Stisknte tlacítko EXIT pro opustní obrazovky nastavení. · Pro pímé pesunutí na pozadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu mzete stisknout tlacítko #, $ na dálkovém ovladaci. · V závislosti na disku se nebude mozno v nkterých pípadech posunout na zvolený titul nebo cas. · Zobrazená nabídka (menu) disku se mze rznit v závislosti na disku. MOVE ENTER EXIT 40 41 Pehrávání mediálních soubor prostednictvím funkce USB Host Po pipojení zaízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto pístroji) mzete vyuzívat mediální soubory, jako napíklad obrázky, videosek-vence a hudbu ulozenou v pehrávaci MP3, v pamti USB nebo v digitálním fotoaparátu ve vysoké obrazové a zvukové kvalit 5. 1 kanál. CZ Kompatibilní zaízení 1. Zaízení USB, která podporují velkokapacitní datové úlozist USB Mass Storage Verze 1. 0. (Zaízení USB, která pracují jako výmnný disk operacního systému Windows (2000 nebo vyssí verze) bez nutnosti instalace dodatecného ovladace. ) 2. Pehrávac MP3: Pevný disk (HDD) a pehrávac Flash MP3. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1. 0. · Fotoaparáty, které pracují jako výmnný disk operacního systému Windows (2000 nebo vyssí verze) bez nutnosti instalace dodatecného ovladace. 1 Zaízení USB zapojte do portu USB umístného na bocní stran jednotky. PHONES USB 4. [. . . ] Nepouzívejte tuto funkci, pokud to není nezbytn nutné. · Zobrazí-li se na displeji centrální reprosoustavy hlásení <NO DISC>, (Není disk), na centrální reprosoustav podrzte po dobu nejmén 5 sekund stisknuté tlacítko STOP(). Na displeji se zobrazí hlásení <INITIALIZE> (Inicializovat) a vsechna nastavení jsou vrácena na výchozí hodnoty. Pi pouzití funkce RESET dojde k vymazání vsech ulozených nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-BX20I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-BX20I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag