Návod k použití SONY CFD-RG880CP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CFD-RG880CP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CFD-RG880CP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CFD-RG880CP.


SONY CFD-RG880CP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (369 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CFD-RG880CP (649 ko)
   SONY CFD-RG880CP annexe 1 (665 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CFD-RG880CP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-127-406-42(1) Radiomagnetofon s CD pehrávacem Návod k obsluze CFD-RG880CP © 2008 Sony Corporation Vytistno v Ceské republice VAROVÁNÍ Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj psobení dest nebo vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, jinak mze dojít k zasazení elektrickým proudem. Jakékoli opravy pístroje svte kvalifikovanému servisu. Aby nedoslo k pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. [. . . ] Pokud je mozný výbr pouze jedné pamti, pokracujte krokem 6. 7 Spuste záznam provedením krok 2 az 5 v cásti , , Synchronní záznam" nebo , , Záznam REC1". Pravidla pro vytváení slozek a soubor Pokud u USB zaízení provádíte záznam poprvé, vytvoí se pímo pod slozkou , , ROOT" (Koenová slozka) slozka , , MUSIC" (Hudba). Slozky a soubory jsou vytváeny ve slozce , , MUSIC" (Hudba) následovn, v závislosti na zpsobu záznamu. Synchronní záznam1) Zdroj záznamu MP3/WMA CD-DA Záznam REC1 Název slozky Stejný jako na zdroji záznamu2) Název souboru , , FLDR001"3) , , TRACK001"4) Zdroj záznamu Název slozky Název souboru MP3/WMA CD-DA , , REC1"5) Stejný jako na zdroji záznamu2) , , TRACK001"4) 1) V rezimu programového pehrávání je název slozky , , FLDRxxx" a název souboru závislý na zdroji záznamu (disk CD-DA nebo disk MP3/WMA). Podrobné informace o rezimech pehrávání najdete v cásti , , Zmna rezimu pehrávání" v kapitole , , Poslech hudby z USB zaízení". 3) Názvy slozek jsou piazovány v sekvencním poadí az po maximum 255 (vcetn koenové slozky a slozky MUSIC). 4) Názvy soubor jsou piazovány v sekvencním poadí. 5) Nový soubor je ulozen do slozky , , REC1" pi kazdém provedení záznamu v rezimu REC1 (Nahrávání 1 skladby). Poznámky · Bhem záznamu nebo mazání USB zaízení neodpojujte. Mohlo by dojít k poskození dat v USB zaízení nebo poskození samotného USB zaízení. · Nepipojujte USB zaízení k pístroji pomocí USB rozbocovace. · Pi záznamu z disku CD se stopy nahrávají jako soubory MP3 s rychlostí 128 kb/s. Pi záznamu z disku MP3/WMA se soubory MP3/WMA nahrávají se stejným datovým tokem jako u originálních soubor MP3/WMA. · Pi záznamu z disku MP3/WMA není na výstupu zádný zvuk a zobrazuje se indikace , , HI-SPEED" (Vysokorychlostní). · Informace CD textu nejsou ve vytvoených souborech MP3/WMA obsazeny. · Pokud zrusíte záznam ped jeho dokoncením, vytvoí se soubor MP3/WMA s obsahem az do místa, kde byl záznam zastaven. · Záznam se automaticky zastaví, pokud: ­ dojde bhem záznamu k zaplnní pamti USB zaízení, nebo ­ pocet soubor MP3/WMA na USB zaízení dosáhne maximálního poctu, který je pístroj schopen rozpoznat. · Na jednom USB zaízení mze být ulozeno max. (Vcetn koenové slozky a slozky MUSIC. ) Maximální pocet soubor MP3/WMA a slozek se mze lisit v závislosti na struktue soubor MP3/WMA a slozek. · Soubory MP3/WMA a slozky není mozné v rezimu náhodného pehrávání nebo programového pehrávání smazat. · Pokud slozka, kterou chcete smazat, obsahuje soubory ve formátu jiném nez MP3/WMA nebo obsahuje podízené slozky, nebudou tato data smazána. · Pokud jiz na USB zaízení existuje soubor nebo slozka se stejným názvem, jako ten, který chcete ulozit, pidá se k názvu nov ukládané slozky nebo souboru poadové císlo, aby nedoslo k pepsání existujících dat. · Pi záznamu stop z disku MP3/WMA na USB zaízení není na výstupu zádný zvuk. Dalsí moznosti ovládání Pouzívání displeje Pomocí displeje mzete získat informace o disku CD. Získání informací o disku audio CD Kontrola celkového poctu stop a doby pehrávání disku CD Bhem doby, kdy je zastaveno pehrávání z disku CD, stisknte tlacítko - pak si mzete na displeji pecíst dostupné informace. Celkový pocet stop Celková doba pehrávání Získání informací o disku MP3/WMA Kontrola celkového poctu slozek a celkového poctu soubor na disku CD Bhem doby, kdy je zastaveno pehrávání z disku CD, stisknte tlacítko - pak si mzete na displeji pecíst dostupné informace. Disk MP3/WMA (Píklad: Kdyz vlozíte disk MP3) Celkový pocet slozek Zjisování informací o souboru Bhem pehrávání disku MP3/WMA stisknte tlacítko DSPL/ENT na pístroji. Zobrazení se bude mnit následujícím zpsobem: Název skladby ( ) * Jméno interpreta ( ) Název alba ( Císlo aktuálního souboru a doba pehrávání** )* * Pokud soubor neobsahuje ID3 informace, zobrazí se na displeji název souboru nebo název slozky. ** Jméno interpreta nebo název alba se zmní na tento údaj bhem nkolika sekund. Opakované pehrávání stop/MP3/WMA soubor (Repeat Play) Stopy/MP3/WMA soubory mzete opakovan pehrávat v rezimech normálního pehrávání, náhodného pehrávání nebo programového pehrávání. 2 Postupujte následujícím zpsobem. Pro nastavení opakování Jedné stopy/MP3/WMA souboru Udlejte toto 1 Mackejte opakovan tlacítko REPEAT , dokud se nezobrazí , , 1". 2 Stiskem tlacítka nebo vyberte stopu/MP3/WMA soubor, který chcete opakovat. [. . . ] · Pipojte podporované USB zaízení (viz cást , , Kompatibilní USB zaízení pro pehrávání/záznam" (na této stran), kde najdete seznam podporovaných typ zaízení). Zpsob vyesení tohoto problému naleznete v návodu k obsluze USB zaízení. Pokud problém petrvává, obrate se na nejblizsího prodejce Sony. Pehrávání se nespustí. · Vypnte pístroj a znovu pipojte USB zaízení. · Pipojte USB zaízení, které je tímto pístrojem podporováno (viz cást , , Kompatibilní USB zaízení pro pehrávání/záznam"). Pehrávání se nespustí od první stopy (skladby). · Nastavte rezim normálního pehrávání. Nelze pehrávat soubory MP3/WMA. · · · · · · · · Soubory MP3/WMA nemají píponu , , . mp3" nebo , , . wma". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CFD-RG880CP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CFD-RG880CP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag