Návod k použití SONY CDX-S2220

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-S2220. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-S2220 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-S2220.


SONY CDX-S2220 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (727 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-S2220 (298 ko)
   SONY CDX-S2220 annexe 1 (2496 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-S2220

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-584-178-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. CDX-S2220 ©2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disk CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi Session (s více sekcemi)(page 11)) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (page 11)). Typy disk CD-DA Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutÌ zapalov·nÌ nezapomeÚte stisknout a podrûet tlaËÌtko (OFF), dokud displej p¯Ìstroje nezhasne. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ nedojde k vypnutÌ displeje, coû zpsobuje vybÌjenÌ baterie. Tento ötÌtek je umÌstÏn na spodnÌ stranÏ p¯Ìstroje. SonicStage a píslusné logo jsou obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. [. . . ] · Tlacítka M/m (DISC*/PRESET +/­) Pro ovládání CD stejná funkce jako (1)/(2) ­/+ na pístroji. (Podrobnosti o dalsím ovládání viz , , Pomocí infracerveného dálkového ovladace" na jednotlivých stránkách. ) * Není pro tento pístroj dostupné Poznámka Pokud vypnete pístroj a zhasne displej, není mozno pístroj ovládat infracerveným dálkovým ovladacem, dokud nestisknete tlacítko (SOURCE) na pístroji, nebo pístroj neaktivujete vlozením disku. BEEP (zvukový Zapnutí "BEEP-ON" (z) nebo signál) vypnutí "BEEP-OFF. " DEMO*1 (demonstracní rezim) A. SCRL (automatický posun textu) Zapnutí "DEMO-ON" (z) nebo vypnutí "DEMO-OFF" (strana 4). Pro automatický posun textu zobrazovaných polozek pi zmn skupiny/skladby. Zapnutí "REG-ON" (z) nebo vypnutí "REG-OFF" (strana 7). REG*2 (regionální) *1 Pokud je pístroj vypnutý. *2 Kdyz je pijímán signál FM. pokracování na dalsí stran t 9CZ Za normálních podmínek je provozní zivotnost baterie piblizn 1 rok. (Tato provozní zivotnost mze být v závislosti na podmínkách pouzívání kratsí. ) Jestlize je baterie slabá, snizuje se dosah infracerveného dálkového ovladace. Pi pouzití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpecí pozáru nebo výbuchu. Výmna lithiové baterie Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní záení, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Kondenzace vlhkosti x stranou + nahoru Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Poznámky k pouzívání lithiových baterií · Udrzujte lithiovou baterii mimo dosah dtí. V pípad, ze dojde k polknutí baterie, vyhledejte okamzit lékaskou pomoc. · Aby byl zajistn dobrý kontakt, otete baterii suchým hadíkem. · Pi instalaci baterie dbejte na dodrzení její správné polarity. · Nedrzte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedoslo ke zkratu. Poznámky k diskm · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. VAROVÁNÍ V p pad ö ¯Ì Ï patn Èho zach Ì mû baterie ·zen e exp vat lodo . Nenabjejte baterii, rejte baterii Ì Ì nerozeb neh ·zejte bateriiÏ. ohn do · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). [. . . ] · Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách, není mozné pehrávat. Informace na displeji se neposunují. Pístroj je v rezimu monofonního píjmu. t Stisknte tlacítko (SENS), az se objeví "MONO-OFF". RDS Po nkolika sekundách poslechu se spustí vyhledávání SEEK. · U disk s velkým mnozstvím znak v názvech je to mozné. t Nastavte "A. SCRL-ON" (strana 9). Zvuk peskakuje. Tato stanice není TP stanicí nebo má slabý signál. t Vypnte TA (strana 7). Zádné dopravní zpravodajství. · Pístroj není správn nainstalován. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-S2220

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-S2220 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag