Návod k použití SONY CDX-S22

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-S22. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-S22 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-S22.


SONY CDX-S22 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (366 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-S22 (1650 ko)
   SONY CDX-S22 annexe 1 (114 ko)
   SONY CDX-S22 INSTALLATION GUIDE (321 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-S22

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-661-101-11(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 9. CDX-S22 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disk CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi Session (s více sekcemi) (strana 11)) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 12)). Typy disk Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. CD-DA Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. [. . . ] · Aby byl zajistn dobrý kontakt, otete baterii suchým hadíkem. · Pi instalaci baterie dbejte na dodrzení její správné polarity. · Nedrzte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedoslo ke zkratu. VAROVÁNÍ V pípad spatného zacházení mze baterie explodovat. Nenabíjejte baterii, nerozebírejte baterii ani neházejte baterii do ohn. 10CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje, urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je navrzen tak, aby pehrával disky odpovídající norm Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky, zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto zaízení pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. · Nevystavujte disky horku nebo vysokým teplotám. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu, zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem nebo zbytky. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. Poznámky k diskm Poznámka - disky formátu DualDisc Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky, které mají na jedné stran záznam ve formátu DVD, zatímco na druhé stran je záznam digitálního zvuku. Protoze vsak strana se zvukovým záznamem nevyhovuje standardu Compact Disc (CD), nemzeme zarucit, ze ji vás pístroj pehraje. O souborech MP3 MP3, coz je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je norma pro kompresi hudebního souboru. Umozuje komprimaci dat ze zvukového CD na piblizn 1/10 pvodní velikosti. · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíeném formátu a disky s více sekcemi (Multi Session). · Maximální pocet: ­ slozek (skupin): 150 (vcetn koenové a prázdných slozek). ­ soubor MP3 (skladeb) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, mze být tento pocet nizsí nez 300). ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). [. . . ] · Aktuální naladná stanice není stanicí RDS. · Stanice nespecifikuje typ programu. Chybová hlásení/zprávy ERROR · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. FAILURE Není správné pipojení reproduktor/zesilovace. t Podívejte se do dodávané instalacní pírucky tohoto pístroje a zkontrolujte zapojení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-S22

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-S22 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag