Návod k použití SONY CDX-S2020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-S2020. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-S2020 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-S2020.


SONY CDX-S2020 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (676 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-S2020 (1937 ko)
   SONY CDX-S2020 INSTALLATION GUIDE (298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-S2020

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-584-169-12 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. CDX-S2020 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disk CD Mzete pehrávat disky CD-DA (vcetn obsahujících CD TEXT*) a CD-R/CD-RW urcené pro audio. · Píjem rozhlasového vysílání: ­ Do pamti je mozno ulozit az 6 rozhlasových stanic pro kazdé vlnové pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW). ­ Funkce BTM (ulození nejsilnjsích stanic): pístroj vybere stanice s nejsilnjsím signálem a ulozí je. [. . . ] Pi zapnutém AF nebo TA, perusí mimoádné hlásení automaticky práv zvolený zdroj zvuku. Píjem tísových hlásení Pokud je zapnuta funkce AF: pístroj je z výroby nastaven tak, ze omezuje píjem na urcitý region, takze se nebude pelaovat na jinou regionální stanici se silnjsím signálem. Stisknte opakovan tlacítko (SEL), az se zobrazí "LOW, " "MID" nebo "HI". Stisknte opakovan tlacítko hlasitosti +/­ pro nastavení zvolené polozky. Úrove hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od ­10 dB do +10 dB. 8CZ Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení ekvalizacní kivky. Pro obnovení ekvalizacní kivky nastavené z výroby stisknte a podrzte tlacítko (SEL) ped dokoncením nastavení. Po 3 sekundách je nastavení dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Pouzívání volitelného dálkového ovladace Infracervený dálkový ovladac RM-X114 Tlacítka na infracerveném dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. DSPL MENU* SOURCE </, (SEEK ­/+) SOUND OFF VOL (+/­) OFF MENU Za normálních podmínek je provozní zivotnost baterie piblizn 1 rok. (Tato provozní zivotnost mze být v závislosti na podmínkách pouzívání kratsí. ) Jestlize je baterie slabá, snizuje se dosah infracerveného dálkového ovladace. Pi pouzití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpecí pozáru nebo výbuchu. Výmna lithiové baterie Umístní ovládacích prvk DSPL MODE MODE LIST* PRESET + x stranou + nahoru DISC + LIST SEEK­ SOURCE SEEK+ SOUN D DISC ­ PRESET ­ R ENTE m/M (DISC*/ PRESET +/­) ENTER* ATT VOL + ­ ATT Následující tlacítka na infracerveném dálkovém ovladaci mají také rzné funkce nez na pístroji. · Tlacítka</, (SEEK ­/+) Pro ovládání radiopijímace/CD stejná funkce jako (SEEK) +/­ na pístroji. (Podrobnosti o dalsím ovládání viz , , Pomocí infracerveného dálkového ovladace" na jednotlivých stránkách. ) · Tlacítko SOUND Stejná funkce jako (SEL) na pístroji. · Tlacítka M/m (DISC*/PRESET +/­) * Není pro tento pístroj dostupné Poznámka Pokud vypnete pístroj a zhasne displej, není mozno pístroj ovládat infracerveným dálkovým ovladacem, dokud nestisknete tlacítko (SOURCE) na pístroji, nebo pístroj neaktivujete vlozením disku. Poznámky k pouzívání lithiových baterií · Udrzujte lithiovou baterii mimo dosah dtí. V pípad, ze dojde k polknutí baterie, vyhledejte okamzit lékaskou pomoc. · Aby byl zajistn dobrý kontakt, otete baterii suchým hadíkem. · Pi instalaci baterie dbejte na dodrzení její správné polarity. · Nedrzte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedoslo ke zkratu. VAROVÁNÍ V p¯ÌpadÏ öpatnÈho zach·zenÌ mûe baterie explodovat. NenabÌjejte baterii, nerozebÌrejte baterii ani neh·zejte baterii do ohnÏ. 9CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní záení, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cistící utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje, urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Poznámky k diskm CD-R/CD-RW Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. [. . . ] · Doslo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru vozidla. · Napájecí kabel není zapojen správn. Jsou vymazány ulozené stanice a nastavení hodin. Pi pepínání klíce zapalování vzniká hluk. · Ulozte do pamti správnou frekvenci stanice. · Signál rozhlasového vysílace je pílis slabý. 12CZ Kabely autorádia nejsou pipojeny správn ke konektoru pro elektrické píslusenství vozidla. Není mozné automatické ladní stanic. L. SEEK +/­ · Není správné nastavení rezimu vyhledávání lokálních stanic. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-S2020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-S2020 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag