Návod k použití SONY CDX-S11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-S11. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-S11 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-S11.


SONY CDX-S11 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (305 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-S11 (321 ko)
   SONY CDX-S11 annexe 1 (2 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-S11

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-661-103-11(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 8. CDX-S11 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disk CD Mzete pehrávat zvukové disky CD-DA a CD-R/CD-RW. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] ­ , , DIM-OFF" (z): pro vypnutí snizování jasu. DEMO*1 (demonstracní rezim) Zapnutí , , DEMO-ON" (z) nebo vypnutí , , DEMO-OFF". REG*2 (regionální) Zapnutí , , REG-ON" (z) nebo vypnutí , , REGOFF" (strana 7). LPF*3 (Dolní propust) Pro volbu mezní frekvence subwooferu: , , 78HZ", , , 125HZ" nebo , , OFF" (z). *1 Kdyz je pístroj vypnutý. *3 Kdyz je výstup zvuku nastaven na , , SUB". 2 Stisknte opakovan tlacítko hlasitosti +/­ pro nastavení zvolené polozky. Po 3 sekundách je nastavení dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Úprava ekvalizacního frekvencního prbhu -- EQ3 Moznost , , CUSTOM" v EQ3 vám umozuje provádt vase vlastní nastavení ekvalizéru. 1 2 3 Vyberte zdroj a pak opakovaným stiskem (EQ3) vyberte , , CUSTOM". Stisknte opakovan tlacítko (SEL), az se zobrazí , , LOW", , , MID" nebo , , HI". Stisknte opakovan tlacítko hlasitosti +/­ pro nastavení zvolené polozky. Úrove hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od ­10 dB do +10 dB. Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení ekvalizacní kivky. Pro obnovení ekvalizacní kivky nastavené z výroby stisknte a podrzte tlacítko (SEL) ped dokoncením nastavení. Po 3 sekundách je nastavení dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Rada Lze rovnz upravit dalsí typy ekvalizéru. 8CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje, urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je navrzen tak, aby pehrával disky odpovídající norm Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky, zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto zaízení pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. · Nevystavujte disky horku nebo vysokým teplotám. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu, zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem nebo zbytky. [. . . ] · Signál rozhlasového vysílace je pílis slabý. t Stisknte tlacítko (SENS) pro nastavení monofonního píjmu - , , MONO-ON". Stereofonní FM vysílání je pijímáno monofonn. t Stisknte tlacítko (SENS), az se objeví , , MONOOFF". Chybová hlásení/zprávy ERROR · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-S11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-S11 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag