Návod k použití SONY CDX-RA550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-RA550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-RA550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-RA550.


SONY CDX-RA550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (411 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-RA550 QUICK START GUIDE (407 ko)
   SONY CDX-RA550 (1666 ko)
   SONY CDX-RA550 Installation Guide (438 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-RA550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-659-707-11(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 11. CDX-RA550 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat disky CD-DA (i s funkcí CD TEXT*), disky CD-R/CD-RW (soubory MP3/ WMA mohou rovnz obsahovat více sekcí Multi Session (strana 14)) a disky ATRAC CD (formát ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 15)). Typy disk CD-DA Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. [. . . ] V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Volba externího zaízení 1 Opakovaným stiskem tlacítka (SOURCE) zobrazte , , AUX REAR IN". Ovládejte pímo penosné zaízení. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete pizpsobit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stiskem tlacítka (SOURCE) zobrazte , , AUX REAR IN". 3 Spuste pehrávání na penosném audio zaízení s pimenou hlasitostí. 4 Nastavte na pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stisknutím (SEL) zobrazte , , AUX" a stisknutím ovladace hlasitosti upravte vstupní úrove (±6 dB). · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet, a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. Poznámky k diskm · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). V opacném pípad mze dojít k poskození pístroje. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky CD o prmru 8 cm. 13CZ · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla, jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických analogových desek. · ID3 tagy verze 1. 0, 1. 1, 2. 2, 2. 3 a 2. 4 se týkají pouze MP3. ID tag má 15/30 znak (1. 0 a 1. 1) nebo 63/126 znak (2. 2, 2. 3 a 2. 4). WMA tag má 63 znak. Poadí pehrávání soubor MP3/ WMA MP3/WMA Slozka (album) Soubor (stopa) MP3/ WMA Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen pro pehrávání disk, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto zaízení pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. Poznámky · Pi pojmenovávání soubor MP3/WMA nezapomete pidat k názvu souboru píponu , , . mp3"/, , . wma". [. . . ] NO AF (Není alternativní frekvence) Aktuální naladná stanice nemá zádné alternativní frekvence. t Stisknte ovladace M>/. m nahoru nebo dol, dokud bliká název programu. Pístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace Programu) (zobrazuje se , , PI SEEK"). NO Disc (Není vlozen disk) V mnici CD/MD není vlozen disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-RA550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-RA550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag