Návod k použití SONY CDX-NC9950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-NC9950. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-NC9950 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-NC9950.


SONY CDX-NC9950 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (688 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-NC9950 QUICK START GUIDE (431 ko)
   SONY CDX-NC9950 (475 ko)
   SONY CDX-NC9950 annexe 1 (6763 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-NC9950

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-581-922-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. CDX-NC9950 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*1), CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi Session (s více sekcemi) (strana 35)) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 36)). Typy disk CD-DA Stítek na disku *1 Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje informace o disku, autorovi a názvech skladeb. *2 Kdyz je pipojen navigacní systém NVX-HC1, budou nkteré funkce a vyobrazení jiné. [. . . ] Opakovaným stisknutím tlacítka (ENTER) vyberte nastavení "ON" (Zapnuto). Displej se vrátí do normálního zobrazení. Poznámky · Toto zaízení je kompatibilní se systémy PAL a NTSC pipojených zaízení. · Pro zmnu barevného systému zaízení nastavte polozku , , Video" (Videozáznam) z nabídky , , Setup" (Nastavení) na , , PAL" nebo , , NTSC. " · Bhem ukládání obrázku nevypínejte zaízení, v jiném pípad nemusí být obrázek ulozen. · Ulozené obrázky mají omezené pouzití pouze pro soukromé úcely. Pouzití pro veejné a komercní úcely vyzaduje souhlas drzitele autorských práv. · Ulozené obrázky se mohou lisit od pvodního pomru stran, pípadn nkteré znaky nebudou díky kompresi nebo protazení zobrazeny správn. Vymazání ulozeného obrázku -- Picture Delete (Vymazání obrázku) Nepotebné obrázky mzete vymazat. 1 2 3 4 5 Stisknte tlacítko (MENU). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte nabídku "Edit" (Úpravy) a potom stisknte (ENTER). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte nabídku "Picture Delete" (Vymazání obrázku) a potom stisknte (ENTER). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte nabídku "Select" (Vybrat) a potom stisknte (ENTER). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte pozadovaný obrázek, který chcete vymazat a potom stisknte tlacítko (ENTER). Zobrazí se nabídka s potvrzením. Pro obnovení zobrazení znak vyberte v kroku 4 nastavení , , OFF" (Vypnuto). Ulození obrázk -- Snapshot (Snímek) Z pipojeného zaízení si mzete ulozit maximáln 100 obrázk. 24CZ 6 Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom stisknte (ENTER). Zobrazí se zpráva , , Complete" (Dokonceno) a vrátí se pedcházející zobrazení. Pro zrusení vymazání obrázku stisknte bhem mazání libovolné tlacítko. Nastavení zvuku Nastavení systému Dynamic Soundstage Organizer -- DSO V pípad, ze máte reproduktory nainstalovány ve spodní cásti dveí, zvuk bude picházet zespodu a nemusí znít cist. Funkcí DSO (Dynamic Soundstage Organizer) vytvoíte prostorovjsí zvuk, jako v pípad, ze by byly reproduktory instalovány nad palubní deskou (virtuální reproduktory). Pro kazdý zdroj signálu si mzete ulozit nastavení funkce DSO. Rezim DSO a obraz virtuálních reproduktor *3 *2 *1 *4 *3 *2 *1 *4 Pro vymazání vsech ulozených obrázk vyberte v kroku 4 polozku , , ALL" (Vsechny). Poznámky · Nemzete vymazat pednastavené obrázky tohoto zaízení. · Potvrte se obrázek, který hodláte smazat. · Bhem zpracování nevypínejte zaízení, v jiném pípad nebude obrázek úpln vymazán. · Vymazání vsech obrázk bude trvat urcitou dobu. Volba úvodního obrázku -- Opening (Otevení) Mzete si nastavit obrázek pro úvodní obrazovku. 1 2 3 4 Stisknte tlacítko (MENU). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte nabídku "Edit" (Úpravy) a potom stisknte (ENTER). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte nabídku "Opening" (Otevení) a potom stisknte (ENTER). Opakovaným stisknutím tlacítek < nebo , vyberte pozadovaný obrázek a potom stisknte tlacítko (ENTER). [. . . ] Bhem této cinnosti je k dispozici pouze funkce vysunutí disku, ztisení zvuku a nastavení hlasitosti. · K terminálu VIDEO IN tohoto zaízení není pipojeno video zaízení nebo na výstupu pipojeného video zaízení není videosignál. · Barevný systém tohoto zaízení není v souladu s barevným systémem pipojeného video zaízení. t Barevný systém zaízení nastavte na PAL nebo NTSC podle pipojeného zaízení (strana 32). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-NC9950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-NC9950 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag