Návod k použití SONY CDX-GT930UI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT930UI. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT930UI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT930UI.


SONY CDX-GT930UI : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1237 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT930UI QUICK START GUIDE (472 ko)
   SONY CDX-GT930UI (1181 ko)
   SONY CDX-GT930UI annexe 1 (2996 ko)
   SONY CDX-GT930UI annexe 2 (2995 ko)
   SONY CDX-GT930UI annexe 3 (499 ko)
   SONY CDX-GT930UI DATASHEET (328 ko)
   SONY CDX-GT930UI INSTALLATION/CONNECTIONS (422 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT930UI

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-122-158-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 6. CDX-GT930UI ©2009 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pedejdete mozným negativním vlivm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které by se jinak projevily v dsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] EQ3 Parametric Tune (Uzivatelský parametrický ekvalizér EQ3)*1 Provedení vlastního nastavení ekvalizéru. Viz , , Pizpsobení ekvalizacní kivky -- EQ3 Parametric Tune". Subwoofer Tune & LPF (Subwoofer a dolní propust) Phase (Fáze) ( , nebo stisknte tlacítko (MODE) (Rezim)) Výbr fáze: , , Normal" (Normální), , , Reverse" (Opacná). FREQ (Frekvence) ( ) Výbr dlicí frekvence pro subwoofer: , , 80 Hz", , , 100 Hz", , , 120 Hz", , , 140 Hz", , , 160 Hz", , , OFF" (Vypnuto). Level (Úrove) ( ) Nastavení hlasitosti subwooferu: , , +10 dB" ­ , , 0 dB" ­ , , ­10 dB". (Pi nejnizsím nastavení se zobrazuje , , ­ ". ) HPF & Speaker Select (Horní propust a výbr reproduktor) Speaker (Reproduktory) ( ) Výbr reproduktor: , , All" (Vsechny), , , Front" (Pední) nebo , , Rear" (Zadní). FREQ (Frekvence) ( ) Výbr dlicí frekvence: , , OFF" (Vypnuto), , , 80 Hz", , , 100 Hz", , , 120 Hz", , , 140 Hz", , , 160 Hz". DM+ Advanced*2 ( nebo ) Vylepsuje digitáln komprimovaný zvuk, jako napíklad MP3. Pro aktivaci funkce DM+ Advanced vyberte moznost , , on" (zapnuto). DSO (Dynamic Soundstage Organizer) ( nebo ) Vytvoení prostorovjsího zvukové pole. Výbr rezimu DSO: , , 1", , , 2", , , 3" nebo , , off" (vypnuto). Cím vyssí je toto císlo, tím vtsí je vliv efektu. AUX Level (Úrove externího vstupu)*3 ( nebo ) Nastavení úrovn hlasitosti pro kazdé pipojené externí zaízení: , , +18 dB" ­ , , 0 dB" ­ , , ­8 dB". Toto nastavení rusí potebu mnit hlasitost pi pepínání mezi zdroji. Fader & Balance (Vyvázení pedních/ zadních kanál a levého/pravého kanálu) Front/Rear/Center (Dopedu/dozadu/ rovnomrné vyvázení) ( ) Nastavení relativní úrovn. Right/Left/Center (Doprava/doleva/ rovnomrné vyvázení) ( ) Nastavení vyvázení zvuku. *1 Pi nastavení polozky EQ3 Parametric Preset (Pedvolba parametrického ekvalizéru EQ3) na , , off" (vypnuto) se nezobrazuje. *3 Pokud je aktivován zdroj AUX (Externí zaízení). Pizpsobení ekvalizacní kivky -- EQ3 Parametric Tune Moznost , , Custom" (Uzivatelské nastavení) funkce EQ3 vám umozuje provádt vase vlastní nastavení ekvalizéru. Vyberte moznost , , Custom" (Uzivatelské nastavení) v polozce EQ3 Parametric Preset (Pedvolba parametrického ekvalizéru EQ3). 1 2 Vyberte zdroj a stisknte multifunkcní ovladac. Otácením multifunkcního ovladace vyberte , , EQ3 Parametric Tune" (Uzivatelský parametrický ekvalizér EQ3) a stisknte ovladac. 3 Nastavte ekvalizacní kivku. · Frekvencní rozsah Stisknte multifunkcní ovladac doleva/doprava pro výbr polozky , , LOW" (Hloubky), , , MID" (Stedy) nebo , , HI" (Výsky). · Stedová frekvence a síka pásma (Q) Otácením multifunkcního ovladace nebo stisknutím tlacítka (MODE) (Rezim) vyberte stedovou frekvenci a Q. 21 Pomocí této funkce lze nastavovat síku rozsahu úcinných frekvencí. Volitelná nastavení stedové frekvence a Q v jednotlivých pásmech: LOW (Hloubky): , , 60 Hz" (Q: , , 0, 5", , , 1, 0", , , 1, 5" nebo , , 2, 0") nebo 100 Hz (Q: , , 0, 5", , , 1, 0", , , 1, 5" nebo , , 2, 0") MID (Stedy): , , 500 Hz" (Q: , , 0, 75", , , 1, 0", , , 1, 25" nebo , , 1, 5") nebo 1, 0 kHz (Q: , , 0, 75", , , 1, 0", , , 1, 25" nebo , , 1, 5") Hi (Výsky): , , 10, 0 kHz" (Q: , , 0, 75" nebo , , 1, 25") nebo 12, 5 kHz (Q: , , 0, 75" nebo , , 1, 25") Úprava polozek nastavení -- MENU (Nabídka) 1 2 3 Stisknte a podrzte multifunkcní ovladac. Otácením multifunkcního ovladace zobrazte pozadovanou polozku nabídky a potom ovladac stisknte. [. . . ] t Vlozte zásobník do CD mnice. NO Music (Zádné hudební soubory) Disk nebo USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Vlozte do pístroje nebo CD mnice s podporou MP3 hudební CD. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. NO TP (Zádný dopravní program) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT930UI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT930UI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag