Návod k použití SONY CDX-GT929U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT929U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT929U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT929U.


SONY CDX-GT929U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (556 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT929U (3013 ko)
   SONY CDX-GT929U annexe 1 (2350 ko)
   SONY CDX-GT929U annexe 2 (430 ko)
   SONY CDX-GT929U INSTALLATION GUIDE (519 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT929U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-283-552-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 20. CDX-GT929U © 2008 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pomzete pedcházet negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] Mono* (Monofonní rezim) Pro vylepsení slabého píjmu FM vyberte rezim monofonního píjmu. ­ , , off" (vypnuto) (z): pro poslech stereofonního vysílání ve stereofonním rezimu. ­ , , on" (zapnuto): pro poslech stereofonního vysílání monofonn. Regional (Regionální píjem) Nastavení moznosti , , on" (zapnuto) (z) nebo , , off" (vypnuto) (strana 17). BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 15) * Pokud je pijímán signál FM. 3 Snizte hlasitost pístroje. 4 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 5 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 6 Upravte vstupní úrove (strana 19). Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete nastavit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte , , AUX" (Externí zaízení). 3 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 21CZ 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Upravte vstupní úrove (strana 19). Mnic CD/MD Volba mnice 1 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte , , CD" nebo , , MD". 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (MODE) (Rezim) zobrazte pozadovaný mnic. Císlo jednotky, indikace MP3*1 Indikace LP2/LP4*2 Shuffle Changer (Náhodné pehrávání mnice) Shuffle All (Náhodné pehrávání vsech skladeb)*2 pehrávání skladeb v mnici v náhodném poadí. pehrávání skladeb ve vsech pístrojích v náhodném poadí. *1 Pokud je pipojen jeden nebo více mnic CD nebo dva nebo více mnic MD. *2 Dostupné, pokud je pipojeno dva nebo více mnic MD a z jednoho z nich probíhá pehrávání. Pro návrat do rezimu normálního pehrávání zvolte , , Repeat off" (Opakování vyp. ) nebo , , Shuffle off" (Náhodné pehrávání vyp. ). Rada Funkce , , Shuffle All" (Náhodné pehrávání vsech skladeb) nebude náhodn pehrávat skladby mezi zaízeními pro pehrávání CD a mnici MD. Císlo disku/alba Spustí se pehrávání. *1 Pi pehrávání MP3. *2 Pi pehrávání disk MDLP. Vyhledávání disku podle jména -- LIST (Seznam) Mzete vybrat disk ze seznamu pi pipojení mnice CD s funkcí CD TEXT nebo mnice MD. Pokud piadíte disku jméno, zobrazí se jméno na seznamu. 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (LIST) (Seznam) nahoru. 2 Otácením multifunkcního ovladace zobrazte pozadovaný disk. 3 Stisknte multifunkcní ovladac pro spustní pehrávání disku. Displej se vrátí do rezimu normálního pehrávání Peskakování alb a disk 1 Bhem pehrávání stisknte multifunkcní ovladac nahoru/dol. Pro Stisknte multifunkcní ovladac nahoru/dol peskocení alba a uvolnte (chvíli podrzte). souvislé peskakování alb peskocení disk souvislé peskakování disk bhem 2 sekund od prvního uvolnní. a potom znovu stisknte bhem 2 sekund a podrzte. Joystick RM-X4S Nalepení stítku Nalepte indikacní stítek podle toho, jak budete joystick upevovat. Opakované a náhodné pehrávání 1 Bhem pehrávání opakovan stisknte tlacítko (1) (REP) (Opakované pehrávání) na kartovém dálkovém ovladaci nebo (SHUF) (Náhodné pehrávání) na pístroji tak, aby se zobrazilo pozadované nastavení. Vyberte Pro SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND Repeat Disc (Opakování disku)*1 opakované pehrávání disku. 22CZ Umístní ovládacích prvk Tlacítka na joysticku ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SOUND PRESET/ DISC Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. MODE SOURCE OFF DSPL VOL SEEK/AMS OFF Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. [. . . ] Not Ready (Nepipraveno) Víko mnice MD je oteveno nebo není správn vlozen disk MD. Not Supported (Není podporováno) Pipojené USB zaízení není podporováno. t Pipojte USB zaízení typu Mass Storage Class (zaízení pro hromadné ukládání dat) (strana 24). NO TP (Zádný dopravní program) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT929U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT929U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag