Návod k použití SONY CDX-GT828U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT828U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT828U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT828U.


SONY CDX-GT828U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (571 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT828U QUICK START GUIDE (388 ko)
   SONY CDX-GT828U (3404 ko)
   SONY CDX-GT828U annexe 1 (2529 ko)
   SONY CDX-GT828U annexe 2 (393 ko)
   SONY CDX-GT828U INSTALLATION GUIDE (453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT828U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-282-891-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 18. CDX-GT828U © 2008 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pomzete pedcházet negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. AUX AUX Propojovací kabel* (není soucástí píslusenství) 18CZ *Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete nastavit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte , , AUX" (Externí zaízení). 3 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Upravte vstupní úrove (strana 16). Opakované a náhodné pehrávání 1 Bhem pehrávání opakovan stisknte tlacítko (1) (REP) (Opakované pehrávání) nebo (2) (SHUF) (Náhodné pehrávání) tak, aby se zobrazilo pozadované nastavení. Vyberte Pro Repeat Disc (Opakování disku) Shuffle Changer (Náhodné pehrávání mnice) Shuffle All (Náhodné pehrávání vsech skladeb)* opakované pehrávání disku. pehrávání skladeb v mnici v náhodném poadí. Mnic CD/MD Volba mnice 1 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte na displeji , , CD" nebo , , MD". 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (MODE) (Rezim) zobrazte pozadovaný mnic. Císlo jednotky, indikace MP3*1 Indikace LP2/LP4*2 pehrávání skladeb ve vsech pístrojích v náhodném poadí. * Pokud je pipojeno dva nebo více mnic MD. Pro návrat do rezimu normálního pehrávání zvolte , , Repeat off" (Opakování vyp. ) nebo , , Shuffle off" (Náhodné pehrávání vyp. ). Vyhledávání disku podle jména -- LIST (Seznam) Mzete vybrat disk ze seznamu pi pipojení mnice CD s funkcí CD TEXT nebo mnice MD. Pokud piadíte disku jméno, zobrazí se jméno na seznamu. 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko (LIST) (Seznam). 2 Pomocí otocného ovladace zobrazte pozadovaný disk. 3 Stisknte výbrové tlacítko pro spustní pehrávání disku. Displej se vrátí do rezimu normálního pehrávání. Císlo disku/alba Spustí se pehrávání. *1 Pi pehrávání MP3. *2 Pi pehrávání disk MDLP. Peskakování alb a disk 1 Bhem pehrávání stisknte (3)/(4) (ALBUM ­/+). Pro Stisknte (3)/(4) (ALBUM ­/+) peskocení alba a uvolnte (chvíli podrzte). Joystick RM-X4S Nalepení stítku Nalepte indikacní stítek podle toho, jak budete joystick upevovat. bhem 2 sekund od prvního souvislé peskakování uvolnní. alb peskocení disku opakovan. souvislé a potom znovu stisknte bhem peskakování 2 sekund a podrzte. disk SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND 19CZ Umístní ovládacích prvk Tlacítka na joysticku ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SOUND PRESET/ DISC Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. MODE SOURCE OFF DSPL VOL SEEK/AMS OFF Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Následují ovládací prvky na joysticku vyzadují jiný zpsob ovládání nez ovládací prvky na pístroji. · Tlacítko ATT (Ztlumení) Pro ztlumení zvuku. Dalsím stisknutím tlacítka se tato funkce zrusí. · Ovladac PRESET/DISC (Pedvolba/disk) CD/MD: Stejná funkce jako tlacítka (3)/(4) (ALBUM ­/+) (Album) na pístroji (stlacte a otocte). [. . . ] t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. NO TP (Zádný dopravní program) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP). NO Track (Zádná skladba) Vybraná polozka na USB zaízení neobsahuje album/ skladbu. NO Track Name (Zádný název skladby) Ve skladb není zapsán název skladby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT828U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT828U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag