Návod k použití SONY CDX-GT710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT710. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT710 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT710.


SONY CDX-GT710 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (464 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT710 QUICK START GUIDE (309 ko)
   SONY CDX-GT710 (756 ko)
   SONY CDX-GT710 (2299 ko)
   SONY CDX-GT710 annexe 2 (0 ko)
   SONY CDX-GT710 annexe 1 (105 ko)
   SONY CDX-GT710 INSTALL GUIDE (304 ko)
   SONY CDX-GT710 Installation Guide (358 ko)
   SONY CDX-GT710 INSTALLATION MANUAL (303 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT710

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-898-876-31 (1) FM/MW/LW Autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 14. CDX-GT710 © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení naleznete v dodaném návodu k instalaci a pipojení. Varování - pokud není zapalování vaseho vozidla vybaveno polohou ACC Nezapomete nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) (strana 14). Po vypnutí pístroje se pístroj v nastaveném case automaticky zcela vypne, coz zabrauje vybití akumulátoru. Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) nenastavíte, pak pi kazdém vypnutí zapalování stisknte tlacítko (OFF) a podrzte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne. Vyrobeno v licenci spolecnosti BBE Sound, Inc. podle jednoho nebo více následující amerických patent: 5510752, 5736897. [. . . ] a potom stisknte znovu bhem 2 sekund a podrzte. AUX disk souvisle AUX Opakované a náhodné pehrávání 1 Bhem pehrávání zobrazte opakovaným stiskem (1) (REP) nebo (2) (SHUF) pozadované nastavení. Pipojovací kabel* (není soucástí píslusenství) Vyberte Pro pehrávání Repeat Disc*1 Shuffle Changer*1 Shuffle All*2 disku opakovan. skladeb ve vsech pístrojích v náhodném poadí. *Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. 3 Snizte hlasitost pístroje. 4 Spuste pehrávání na penosném audio zaízení s nepílis vysokou hlasitostí. 5 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 6 Upravte vstupní úrove (strana 13). *1 Kdyz je pipojen jeden nebo více mnic CD/MD. *2 Kdyz je pipojen jeden nebo více mnic CD, nebo dva nebo více mnic MD. Pro návrat do rezimu normálního pehrávání zvolte , , Repeat off" (Opakování vypnuto) nebo , , Shuffle off" (Náhodné pehrávání vypnuto). Rada Funkce , , SHUF-ALL" nebude náhodn pehrávat skladby mezi zaízeními pro pehrávání CD a mnici MD. Mnic CD/MD Volba mnice 1 Opakovaným stiskem tlacítka (SOURCE) zobrazte na displeji , , CD" nebo , , MD". 2 Opakovaným stiskem tlacítka (MODE) zobrazte pozadovaný mnic. Císlo jednotky, indikace MP3*1 Indikace LP2/LP4*2 Vyhledávání disku podle jména -- LIST Mzete vybrat disk ze seznamu pi pipojení mnice CD s funkcí CD TEXT nebo mnice MD. Pokud piadíte disku jméno, zobrazí se jméno na seznamu. 2 Otácejte ovladacem hlasitosti az se objeví pozadovaný disk. Displej se vrátí do rezimu normálního pehrávání. Pomocí infracerveného dálkového ovládání V kroku 2: stisknte M nebo m místo ovladace hlasitosti. Císlo disku/Alba Spustí se pehrávání. *1 Pi pehrávání MP3. *2 Pi pehrávání disk MDLP. 15CZ Otocný dálkový ovladac RM-X4S Nalepení stítku Nalepte indikacní stítek podle toho, jak budete otocný ovladac montovat. Zmna smru ovládání Smr ovládání jednotlivých ovládacích prvk je v továrn nastaven tak, jak je uvedeno níze. Pro zvýsení Pro snízení SOUND MODE DSPL DSPL MODE SOUND Pokud je teba otocný ovladac namontovat na pravou stranu sloupku ízení, mzete obrátit smr ovládání. 1 Pi stisknutí ovladace hlasitosti VOL, stisknte a podrzte (SOUND). Umístní ovladac Tlacítka na otocném dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SOUND PRESET/ DISC MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF Následující ovladace na otocném dálkovém ovladaci vyzadují jiné ovládání nez na pístroji. · Ovladac PRESET/DISC (Pedvolba/Disk) Stejné jako (GP/ALBM) ­/+ na pístroji (stisknte a otocte). · Ovladac VOL (Hlasitost) Stejné ovládání jako ovladac hlasitosti na pístroji (otácejte). · Ovladac SEEK/AMS (Vyhledat/AMS) Stejné ovládání jako (SEEK) ­/+ na pístroji (otocte, nebo otocte a podrzte). 16CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste své vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Motorová anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní analogových disk. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto zaízení podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíeném formátu a disky s více sekcemi (Multi Session). · Maximální pocet: ­ slozek (alb): 150 (vcetn koenové slozky a prázdných slozek) ­ soubor (stop) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, tento pocet se mze snízit na mén nez 300). ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). [. . . ] NO Magazine (Není zásobník) V mnici CD není vlozen zásobník. NO Music (Zaízení neobsahuje hudební soubory) Na disku nejsou hudební soubory. t Vlozte do pístroje nebo mnice s podporou MP3 hudební CD. NO TP (Nedostupné dopravní hlásení) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT710 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag