Návod k použití SONY CDX-GT630UI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT630UI. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT630UI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT630UI.


SONY CDX-GT630UI : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (631 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT630UI QUICK START GUIDE (416 ko)
   SONY CDX-GT630UI (2698 ko)
   SONY CDX-GT630UI annexe 1 (2699 ko)
   SONY CDX-GT630UI annexe 2 (1459 ko)
   SONY CDX-GT630UI DATASHEET (328 ko)
   SONY CDX-GT630UI INSTALLATION GUIDE (568 ko)
   SONY CDX-GT630UI QUICK INSTALLATION GUIDE (2698 ko)
   SONY CDX-GT630UI INSTALLATION/CONNECTIONS (508 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT630UI

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-113-865-21 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 6. CDX-GT630UI ©2008 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pedejdete mozným negativním vlivm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které by se jinak projevily v dsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] Pro návrat do rezimu normálního pehrávání vyberte moznost , , OFF" (Vypnuto) nebo , , SHUF OFF" (Náhodné pehrávání vyp. ). 18 Dalsí funkce Zmna nastavení zvuku 3 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte polozku , , LOW" (Hloubky), , , MID" (Stedy) nebo , , HI" (Výsky). Pomocí otocného ovladace upravte nastavení vybrané polozky. Úrove hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od ­10 dB do +10 dB. 4 Úprava zvukových charakteristik 1 2 3 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte pozadovanou polozku. Pomocí otocného ovladace upravte nastavení vybrané polozky. Nastavení je dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Je mozné nastavit následující polozky (podrobné informace naleznete na referencní stran): EQ3 Výbr nkterého ze 7 typ ekvalizacní kivky. DSO (Dynamic Soundstage Organizer) Vytvoení prostorovjsího zvukové pole. Pro rezim DSO jsou k dispozici moznosti: , , 1", , , 2", , , 3" nebo , , OFF" (Vypnuto). Cím vyssí hodnota, tím výraznjsí efekt. LOW (Hloubky)*1, MID (Stedy)*1, HI (Výsky)*1 (strana 19) BAL (Vyvázení levého/pravého kanálu) Vyvázení hlasitosti levého a pravého kanálu. FAD (Vyvázení pedních/zadních kanál) Vyvázení hlasitosti pedních a zadních kanál SUB (Hlasitost subwooferu) Nastavení hlasitosti subwooferu. AUX (Úrove externího zdroje)*2 Nastavení úrovn hlasitosti pro kazdé pipojené externí zaízení: , , +18 dB" ­ , , 0 dB" ­ , , ­8 dB". Toto nastavení rusí potebu mnit hlasitost pi pepínání mezi zdroji. *1 Pokud je aktivován ekvalizér (EQ3). *2 Pokud je aktivován zdroj AUX (Externí zaízení). Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení ekvalizacní kivky. Pro obnovení ekvalizacní kivky nastavené z výroby stisknte a podrzte výbrové tlacítko ped dokoncením nastavení. 5 Stisknte tlacítko (BACK) (Zpt). Nastavení je dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Rada Lze rovnz upravit dalsí typy ekvalizéru. Úprava polozek nastavení -- SET (Nastavení) 1 2 3 4 Stisknte a podrzte výbrové tlacítko. Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte pozadovanou polozku. Pomocí otocného ovladace vyberte nastavení (napíklad , , ON" (Zapnuto) nebo , , OFF" (Vypnuto)). Nastavení je dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Poznámka Zobrazované polozky se mohou lisit podle zdroje a nastavení. Nastavení ekvalizacní kivky -- EQ3 Moznost , , CUSTOM" (Uzivatelské nastavení) funkce EQ3 (Ekvalizér) vám umozuje provádt vase vlastní nastavení ekvalizéru. Je mozné nastavit následující polozky (podrobné informace naleznete na referencní stran): CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 6) CT (Casový signál) (strana 12, 13) BEEP (Zvukový signál) Aktivace zvukového signálu: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto). AUX-A (Externí zdroj zvuku)*1 Aktivace externího zdroje zvuku: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto) (strana 20). 1 2 Vyberte zdroj a opakovaným stisknutím výbrového tlacítka vyberte , , EQ3". Pomocí otocného ovladace vyberte , , CUSTOM" (Uzivatelské nastavení). 19 AUTO OFF (Automatické vypnutí) Lze nastavit pozadovanou dobu po vypnutí pístroje, po jejímz uplynutí se pístroj zcela vypne. , , NO" (Ne), , , 30S" (30 sekund), , , 30M" (30 minut), , , 60M" (60 minut). DEMO (Ukázkový rezim) Aktivace ukázkového rezimu: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto). [. . . ] NO MAG (Zádný zásobník) V CD mnici není vlozen zásobník. NO MUSIC (Zádné hudební soubory) Disk nebo USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Vlozte do pístroje nebo CD mnice s podporou MP3 hudební CD. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT630UI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT630UI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag