Návod k použití SONY CDX-GT620U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT620U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT620U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT620U.


SONY CDX-GT620U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (497 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT620U QUICK START GUIDE (346 ko)
   SONY CDX-GT620U (935 ko)
   SONY CDX-GT620U (2551 ko)
   SONY CDX-GT620U annexe 2 (0 ko)
   SONY CDX-GT620U annexe 4 (2745 ko)
   SONY CDX-GT620U annexe 5 (363 ko)
   SONY CDX-GT620U annexe 1 (2488 ko)
   SONY CDX-GT620U DATASHEET (178 ko)
   SONY CDX-GT620U Installation Guide (425 ko)
   SONY CDX-GT620U INSTALLATION/CONNECTIONS (360 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT620U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-275-494-22 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 15. CDX-GT620U © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pomzete pedcházet negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Upravte vstupní úrove (strana 14). Pouzívání pídavných zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení do vstupního konektoru AUX (Externí zaízení) (stereo mini konektor) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Joystick RM-X4S Nalepení stítku Nalepte indikacní stítek podle toho, jak budete joystick upevovat. SEL MODE DSPL DSPL MODE SEL Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. 16CZ Umístní ovládacích prvk Tlacítka na joysticku ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SEL PRESET/ DISC 1 Pi stisknutí ovladace VOL (Hlasitost) soucasn stisknte a podrzte tlacítko (SEL) (Výbr). MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF Následují ovládací prvky na joysticku vyzadují jiný zpsob ovládání nez ovládací prvky na pístroji. · Tlacítko SEL (Výbr) Stejná funkce jako výbrové tlacítko na pístroji. V rezimu Quick-BrowZer není tlacítko (SEL) (Výbr) funkcní. · Ovladac PRESET/DISC (Pedvolba/disk) CD/USB: Stejná funkce jako tlacítka (1)/(2) (ALBUM ­/+) (Album) na pístroji (stlacte a otocte). Rádio: Pro píjem ulozených stanic (stlacte a otocte). · Ovladac VOL (Hlasitost) Stejná funkce jako otocný ovladac na pístroji (otocte). · Ovladac SEEK/AMS (Vyhledávání/AMS) Stejná funkce jako tlacítko (SEEK) ­/+ (Vyhledávání) na pístroji (otocte nebo otocte a podrzte). · Tlacítko DSPL (Zobrazení) Pro zmnu informací zobrazovaných na displeji. Zmna smru ovládání Smr ovládání jednotlivých ovládacích prvk je výrobcem nastaven tak, jak je uvedeno níze. Pro zvýsení Pro snízení Pokud je teba upevnit joystick na pravou stranu sloupku ízení, mzete obrátit smr ovládání. 17CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla, jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických gramofonových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíeném formátu a disky s více sekcemi (Multi Session). · Maximální pocet: ­ slozek (alb): 150 (vcetn koenové slozky a prázdných slozek). ­ soubor (skladeb) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, mze být tento pocet nizsí nez 300). ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). · Pokud je disk zaznamenán v rezimu Multi Session (s více sekcemi), je rozeznán a pehráván pouze formát první skladby v první sekci (jakýkoliv dalsí formát je peskocen). [. . . ] Bhem pehrávání bylo odpojeno USB zaízení nebo USB kabel. NO INFO (Zádné informace) V souboru MP3/WMA/AAC nejsou zapsány zádné textové informace. NO MUSIC (Zádné hudební soubory) Disk/USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT620U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT620U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag