Návod k použití SONY CDX-GT610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT610. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT610.


SONY CDX-GT610 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (997 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT610 QUICK START GUIDE (422 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT610

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-888-758-31 (1) FM/MW/LW Autorádio s CD pehrávacem Uzivatelská pírucka CZ Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 12. CDX-GT616U CDX-GT610U © 2006 Sony Corporation Popis instalace a zapojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/zapojení. Varování - pokud není zapalování vaseho vozidla vybaveno polohou ACC Nezapomete nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) (strana 12). Po vypnutí pístroje se pístroj v nastaveném case automaticky zcela vypne, coz zabrauje vybití akumulátoru. Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) nenastavíte, pak pi kazdém vypnutí zapalování stisknte tlacítko (OFF) a podrzte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne. Tento stítek je umístn v dolní cásti rámu pístroje. Vyrobeno v licenci spolecnosti BBE Sound, Inc. Proces BBE MP zlepsuje digitáln komprimovaný zvuk, jako napíklad MP3 díky obnovování a zdrazování vyssích harmonických, které se v dsledku komprimace ztratily z frekvencního spektra. [. . . ] 1 Bhem doby, kdy je stisknutý ovladac hlasitosti VOL, stisknte a podrzte (SEL). SEL MODE DSPL DSPL MODE SEL Umístní ovládacích prvk Tlacítka na otocném dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SEL PRESET/ DISC MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF 14 Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Motorová anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní analogových disk. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíeném formátu a disky s více sekcemi (Multi Session). · Maximální pocet: ­ slozek (alb): 150 (vcetn koenové a prázdných slozek). ­ soubor (stop) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, bude tento pocet nizsí nez 300). ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). · Pokud je disk zaznamenán jako Multi Session (s více sekcemi), je rozeznán a pehráván pouze formát první skladby v první sekci (dalsí formáty jsou peskoceny). Priorita formát je v poadí CD-DA, ATRAC CD a MP3/WMA/AAC. ­ Pokud je první stopa (skladba) CD-DA, budou pehrávány pouze CD-DA v první sekci. ­ Pokud první stopa (skladba) není CD-DA, bude pehrávána sekce ATRAC CD nebo MP3/WMA/ AAC. Pokud nejsou na disku zádná data v tchto formátech, zobrazí se zpráva , , NO MUSIC" (Zádná hudba). Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Poznámky k diskm · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu, zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky lepidla. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). [. . . ] NO MUSIC (Zaízení neobsahuje hudební soubory) Disk/USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Vlozte do pístroje nebo mnice s podporou MP3 hudební CD. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. NO NAME (Neobsahuje název) Ve stop není zapsán název disku/alba/skupiny/skladby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag