Návod k použití SONY CDX-GT55IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT55IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT55IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT55IP.


SONY CDX-GT55IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (502 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT55IP QUICK START GUIDE (340 ko)
   SONY CDX-GT55IP (2921 ko)
   SONY CDX-GT55IP annexe 1 (760 ko)
   SONY CDX-GT55IP annexe 2 (350 ko)
   SONY CDX-GT55IP INSTALLATION GUIDE (521 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT55IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-285-539-21 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 14. CDX-GT55IP © 2008 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pomzete pedcházet negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] ­ , , MONO-ON" (Monofonní rezim zap. ): pro poslech stereofonního vysílání v monofonním rezimu. ­ , , MONO-OFF" (Monofonní rezim vyp. ) (z): pro poslech stereofonního vysílání ve stereofonním rezimu. REG (Regionální píjem)*2 Nastavení , , REG-ON" (Regionální píjem zap. ) (z) nebo , , REG-OFF" (Regionální píjem vyp. ) (strana 11). LPF (Dolní propust)*3 Pro výbr mezní frekvence pro subwoofer: , , LPF OFF" (Dolní propust vyp. ) (z), , , LPF 125 Hz" nebo , , LPF 78 Hz". LOUD (Zesílení bas) Umozuje cistý poslech pi nízkých úrovních hlasitosti. ­ , , LOUD-ON" (Zesílení bas zap. ): pro zdraznní hloubek a výsek. ­ , , LOUD-OFF" (Zesílení bas vyp. ) (z): pro deaktivaci zdraznní hloubek a výsek. BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 9) *1 Pokud je pístroj vypnutý. *3 Pokud je výstup zvuku nastaven na , , SUB-OUT" (Subwoofer) (strana 14). Pouzívání pídavných zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení do vstupního konektoru AUX (Externí zaízení) (stereo mini konektor) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. AUX AUX Propojovací kabel* (není soucástí píslusenství) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Úprava hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete nastavit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte polozku , , AUX" (Externí zaízení). Zobrazí se zpráva , , AUX FRONT IN" (Pední vstup externího zaízení). 3 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Upravte vstupní úrove (strana 13). 15CZ Joystick RM-X4S Nalepení stítku Nalepte indikacní stítek podle toho, jak budete joystick upevovat. Zmna smru ovládání Smr ovládání jednotlivých ovládacích prvk je výrobcem nastaven tak, jak je uvedeno níze. Pro zvýsení Pro snízení SEL MODE DSPL DSPL MODE SEL Pokud je teba upevnit joystick na pravou stranu sloupku ízení, mzete obrátit smr ovládání. 1 Pi stisknutí ovladace VOL (Hlasitost) soucasn stisknte a podrzte tlacítko (SEL) (Výbr). Umístní ovládacích prvk Tlacítka na joysticku ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SEL PRESET/ DISC MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF Následující ovládací prvky na joysticku vyzadují jiný zpsob ovládání nez ovládací prvky na pístroji. · Tlacítko ATT (Ztlumení zvuku) Pro ztlumení zvuku. Dalsím stisknutím tlacítka se tato funkce zrusí. · Tlacítko SEL (Výbr) Stejná funkce jako výbrové tlacítko na pístroji. V rezimu Quick-BrowZer není tlacítko (SEL) (Výbr) funkcní. [. . . ] t Podívejte se do pírucky pro instalaci/zapojení vaseho modelu pístroje a zkontrolujte zapojení. L. SEEK +/­ (Lokální vyhledávání +/-) Bhem automatického ladní je zapnut rezim lokálního vyhledávání. NO AF (Zádná alternativní frekvence) Aktuální naladná stanice nemá alternativní frekvenci. t Stisknte tlacítko (SEEK) ­/+ (Vyhledávání) ve chvíli, kdy bliká název stanice (programové sluzby). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT55IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT55IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag