Návod k použití SONY CDX-GT50UI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT50UI. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT50UI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT50UI.


SONY CDX-GT50UI : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (480 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT50UI QUICK START GUIDE (441 ko)
   SONY CDX-GT50UI (2691 ko)
   SONY CDX-GT50UI Installation Guide (424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT50UI

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW Autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 15. CDX-GT50UI © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení naleznete v dodaném návodu k instalaci a pipojení. , , WALKMAN" a logo , , WALKMAN" jsou registrované obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. Varování - pokud není zapalování vaseho vozidla vybaveno polohou ACC Nezapomete nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) (strana 15). Po vypnutí pístroje se pístroj v nastaveném case automaticky zcela vypne, coz zabrauje vybití akumulátoru. Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) nenastavíte, pak pi kazdém vypnutí zapalování stisknte tlacítko (OFF) a podrzte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne. Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích. iPod je obchodní znacka spolecnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. [. . . ] K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní analogových disk. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkých místech mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto zaízení podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny (finalizovány). · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíeném formátu a disky s více sekcemi (Multi Session). · Maximální pocet: ­ slozek (alb): 150 (vcetn koenové slozky a prázdných slozek). ­ soubor (skladeb) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, mze být tento pocet nizsí nez 300). ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). · Pokud je disk zaznamenán v Multi Session (s více sekcemi), je rozeznán a pehráván pouze formát první skladby v první sekci (jakýkoliv dalsí formát je peskocen). Priorita formát je v poadí CDDA, ATRAC CD a MP3/WMA/AAC. ­ Pokud je první skladba CD-DA, budou pehrávány pouze skladby CD-DA v první sekci. ­ Pokud první skladba není CD-DA, bude pehrávána sekce ATRAC CD nebo MP3/WMA/ AAC. Pokud nejsou na disku zádná data v tchto formátech, zobrazí se zpráva , , NO MUSIC" (Na disku není zádná hudba). Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. · Udrzujte disk cistý a nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disk odlozený v zaparkovaném vozidle za pedním/zadním sklem. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky lepidla. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo mze dojít ke znicení disku. Poznámky k diskm Hudební disky kódované pomocí technologií pro ochranu autorských práv · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). V opacném pípad mze dojít k poskození pístroje. Tento pístroj je urcen k pehrávání disk, které splují pozadavky normy Compact Disc (CD). [. . . ] t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. NO NAME (Zádný název) Ve skladb není zapsán název disku/alba/skupiny/ skladby/interpreta/playlistu. NO TP (Nejde o stanici s dopravním programem) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP). NOT READ (Nelze nacíst data disku) Pistroj nenacetl informace o disku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT50UI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT50UI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag