Návod k použití SONY CDX-GT500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT500.


SONY CDX-GT500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (416 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT500 QUICK START GUIDE (442 ko)
   SONY CDX-GT500 (753 ko)
   SONY CDX-GT500 (744 ko)
   SONY CDX-GT500 1 (753 ko)
   SONY CDX-GT500 annexe 3 (0 ko)
   SONY CDX-GT500 annexe 2 (1861 ko)
   SONY CDX-GT500 DATASHEET (348 ko)
   SONY CDX-GT500 INSTALL GUIDE (324 ko)
   SONY CDX-GT500 Installation Guide (443 ko)
   SONY CDX-GT500 INSTALLATION/CONNECTIONS (323 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-663-186-31(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 12. CDX-GT500 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat disky CD-DA (i s funkcí CD TEXT*), disky CD-R/CD-RW (soubory MP3/ WMA mohou rovnz obsahovat více sekcí Multi Session (strana 14)) a disky ATRAC CD (formát ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 15)). Typy disk CD-DA Stítek na disku Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. [. . . ] Ovládejte pímo penosné zaízení. Následují ovladace na otocném dálkovém ovladaci, vyzadující jiné ovládání z pístroje. · Ovladac PRESET/DISC Stejné jako (GP/ALBM) +/­ na pístroji (stisknte a otocte). · Ovládání hlasitosti (VOL) Stejné ovládání jako ovladac hlasitosti na pístroji (otácejte). · Ovladac SEEK/AMS Stejné jako (SEEK) +/­ na pístroji (otocte nebo otocte a podrzte). Pizpsobení úrovn hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete pizpsobit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovan stisknte tlacítko (SOURCE), dokud se neobjeví , , AUX". 3 Spuste pehrávání na penosném audio zaízení s pimenou hlasitostí. 4 Nastavte na pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stiskem výbrového tlacítka zobrazte , , AUX Level" a otocením ovladace hlasitosti pizpsobte úrove hlasitosti (±6 dB). Zmna smru ovládání Smr ovládání jednotlivých ovládacích prvk je v továrn nastaven tak, jak je uvedeno níze. Pro zvýsení Pro snízení Pokud je teba otocný ovladac namontovat na pravou stranu sloupku ízení, mzete obrátit smr ovládání. 13CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní záení, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla, jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen pro pehrávání disk, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto zaízení pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. Poznámky k diskm · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet, a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. Poznámka - disky formátu DualDisc Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky, které mají na jedné stran záznam ve formátu DVD, zatímco na druhé stran je záznam digitálního zvuku. Protoze vsak strana se zvukovým záznamem nevyhovuje standardu Compact Disc (CD), nemzeme zarucit, ze ji vás pístroj pehraje. O souborech MP3/WMA MP3, coz je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je standard pro kompresi hudebního souboru. Umozuje komprimaci dat ze zvukového CD na piblizn 1/10 pvodní velikosti. WMA, coz je zkratka pro Windows Media Audio, je dalsí standard pro kompresi hudebních soubor. [. . . ] NO ID3 Tag (Nejsou ID3 tagy) V souboru MP3 nejsou zapsány zádné informace v ID3. NO Information (Nejsou informace) V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nebo souboru WMA nejsou zapsány zádné textové informace. NO Magazine (Není zásobník) V mnici CD není vlozen zásobník. NO Music (Není hudební disk) Na disku nejsou hudební soubory. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag