Návod k použití SONY CDX-GT450U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT450U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT450U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT450U.


SONY CDX-GT450U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5611 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT450U (2214 ko)
   SONY CDX-GT450U (898 ko)
   SONY CDX-GT450U annexe 2 (2218 ko)
   SONY CDX-GT450U annexe 1 (1600 ko)
   SONY CDX-GT450U DATASHEET (187 ko)
   SONY CDX-GT450U INSTALLATION GUIDE (313 ko)
   SONY CDX-GT450U INSTALLATION/CONNECTIONS (278 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT450U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] soh[Y 4-198-111-2r(1) FM/MWLW autorádio CD s pehrávacem íó Návod k obs|uze ffia. touono (oeuo)u'. "uunu Pro zajistní bezpecnosti nainstalujte tento pistrojdo palubní deskyautomobilu. Popis instalace zapojcninajdctcv dodávané a piÍucce instalacirzapojcni' pro CLASS 1 LASER PRODUCT Tentoslítekje umislnna spodnislran pistroje. Poznámka p|o zákazníky: násIedujÍcí informace p|atípouze pro zaíízení prodáVaná v zemích up|atujících smrnice EU Výrobcemtohoto\'ýrobkujespolecnos( sony CorporJlion. [. . . ] , . +10 (Pi nejniZsim nastaveni zobrazuje se , . ATT. . . ) 16 uprava ekvalizaní kivky - EQ7 setting (Nastavení ekvaIizéru) MoZnost, 'cUsToM. . (Podle uZivatele) funKce EQ7 vámumoZuje provádt vlastní vase nastavení ekvalizéru' 1 vyberte zdroj a stisknte výbÍové tIacítko. 2 Pomocíotocného ov|adace zobrazre polozku, , Eo7 (NastavenÍ sETT|NG. . MZete rfbrat\1'chozi ekvalizacni kivku' pro kteá pouzita dalsi bude naíáveni' Pokud nechcete upravovat pednastavenou p ekvaIizacnikilvku. eskoCtee krotu 5' k optima|izacezvuku pomocíÍunkce Time Alignment- Listening Position (Pos|echové místo) Pislroj dokliZe zmnit |okalizaci zvuku zpozdnímvistupu zvuku z jednot|ivých eprodukto. lr podle vaseho posIechovéhomista p a s i D ] u l o r a I i l r o z c n éz v u k o \ ép o I es p o c i I e m 'Z e jste zvukem obklopeni ro\, nommcbez ohledu na lo' kde ve vozid|e sedit . (PosIechové místo)jsou uvedeny níze' 4 Pomocíotonéhoov|adace vvberte ekvaIizacní kivku a potom oú|adac stisknte. |o Pomocí otocného ovIadace vyber(e fckv n cnirozsah potomo\|adac a stisknt . naslaveno ZádnéposIcchoYé míslo , . FRoNTL. . (Vpedu vlevo) (O): \. piedu vlevo ''FRoNT B. . (Vpedu vpavo) (o): vpedu vpravo ''FBoNT. ' (vpedu) (o): vpcdu upÍosted (o): ''ALL. . (Vsude) uprosled vozidIa ''oFF. . (vypnuto):není HHH -\9- H. g o ílo{o]o{] a BANDl (Pásmol): 6] Hz BAND2 (Pásmo l60 Hz 2): BAND3 (Pásmo3): 400 Hz BAND4 (Pásmo l kHz 4): BAND5 (Pásmo5): 2. 5 kHz BAND6 (Pásmo6): 6. 3 kHz BAND7 (Pásmo l6, 0 kHz 7): Pomociotocnóho ovladace @ nastavte úrov(hlasitosfi á potom o\'|ádac stisknte. ÚroYe hlasitoslije nastavite|ná krokem s l dB od -6 dB do +ó dB. provést RovnZ mzete nastaveni DibliZné polohy subwooferu vasebo poslechového od mísla, jest|ize: je zvukový \'ýstup naslar'en '. SUB. oUT. . | -je poslechové nastav n o místo najakoukoliv nroZnost kom . 'oFF. . (vypnulo)' pro Moznosti poloZku . , sETSw Pos. (Náslavení polohy j sou subu, ooferu) ur'edeny (@):blízko ', NEAR. . (B|ízko} (@): ''NoBMAL. . (Normá|n) normáln , , FAR" (Daleko)(@);daleko 1 Bhem pÍmu ádiatpíehrávání stisknte výbrové t|acítko. 2 Pomocíotocného ovladace zobraáe polozku, , sET (Nastavení PosITtoN. . (vpedu) nebo , , ALL. . (vsude)a porom ovIadac stisknté. I t Zopakujtekroky @ a @ pro nastavení ostaInich frekvencnich pásem. Dvakrát stisknte t|acítkor (BACK) 6 Pro uloZeni ekvali7acni }. yse pouZije kii\ oZnost'. cUsToM. . (Pod]euZi\'alele) a disple. i vnitído reZimunormálního se pehráváni/píjmu. (zpt). 17 4 Pomocíotonéhoov|adace zobra4e po|ozku ''sET sW Pos. . Pokud výse ve uvedeném 3 vyberele kroku moZnost vlevo), 'FRoNT L. . . . FRoN1 (vpedu) nebo mzete , , ALL. . (vsude)' polohu naslavit subwoofeÍu' PoDociotocného vyberte ovladace moznost (Blízko), '. NEAR. . . 'NoRMÁL. '(Normálnc) nebo ''FAR. . (Dalcko) a potom ovladac sliskncÍc. 4 stisknte ttacítko (BACK)(zpt)' 9 Displej se vráti do rezimu normálniho pehrávání. Rada do Prcvedená nas|avenífuhkce DM+ lze ulozít paÍnéli sanastatn pro kazdýzdroj' Pouzití zadníchreproduktor iako subwooferu- Rear Bass EnhanceÍ basy FunkceReaÍBass Enhancer zdrazuje (slranal9) pouzití nastavení pÍopttsti do|ní u zadnichreprodukroru. Táto funkceumo7uje jako subwoofeí, pracovat zadnimreproduk1orm i kdyZnenípipojen. 1 Bhem pÍmu rád:Etpehtávání stisknte výbrové tIacítko' 5 stisknte t|acítko (BACK)(zpt'. r Disp]ej se vráti do ezimu norÍnálního pchiiívání/píjmu' PÍo zruseni nastaveni pos|echovéhomísta vybene v kroku 3 moZnost ''oFF, . [. . . ] Disk neni kompatib'injs fo. mátm a vcÍzjMP3^MMA/ 'nforrnace discich a foÍnálch' L1eÍ lze o AAc' Podrobné pttht. iilal . viz sliint} Zíkaicke polpory u souború MP3/WMA/AAo trvá dé|e, nez se disky). spustÍpehrávání(ves]ovnánísIinými pii typ dtsk mZc dojílk Prodlc\c L násIcdujtcich zahájcniPehÍávání: komplikovaná disk. v disk zaznamenaný reZjmuMulli session(s vice pidávaldala' disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT450U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT450U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag