Návod k použití SONY CDX-GT44IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT44IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT44IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT44IP.


SONY CDX-GT44IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (430 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT44IP QUICK START GUIDE (304 ko)
   SONY CDX-GT44IP (2402 ko)
   SONY CDX-GT44IP Installation Guide (332 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT44IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-217-561-22 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 14. CDX-GT44IP © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pomzete pedcházet negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] LOCAL (Rezim lokálního vyhledávání) ­ , , LOCAL-ON" (Rezim lokálního vyhledávání zap. ): pro ladní stanic pouze se silným signálem. ­ , , LOCAL-OFF" (Rezim lokálního vyhledávání vyp. ) (z): pro normální ladní. MONO (Monofonní rezim)*2 Pro vylepsení slabého píjmu FM vyberte rezim monofonního píjmu. ­ , , MONO-ON" (Monofonní rezim zap. ): pro poslech stereofonního vysílání v monofonním rezimu. ­ , , MONO-OFF" (Monofonní rezim vyp. ) (z): pro poslech stereofonního vysílání ve stereofonním rezimu. REG (Regionální píjem)*2 Nastavení , , REG-ON" (Regionální píjem zap. ) (z) nebo , , REG-OFF" (Regionální píjem vyp. ) (strana 10). LPF (Dolní propust)*3 Pro výbr mezní frekvence pro subwoofer: , , LPF OFF" (Dolní propust vyp. ) (z), , , LPF 125 Hz" nebo , , LPF 78 Hz". LOUD (Zesílení bas) Umozuje cistý poslech pi nízkých úrovních hlasitosti. ­ , , LOUD-ON" (Zesílení bas zap. ): pro zdraznní hloubek a výsek. ­ , , LOUD-OFF" (Zesílení bas vyp. ) (z): pro deaktivaci zdraznní hloubek a výsek. BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 8) *1 Pokud je pístroj vypnutý. *3 Pokud je výstup zvuku nastaven na , , SUB" (Subwoofer). Pouzívání pídavných zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení do vstupního konektoru AUX (Externí zaízení) (stereo mini konektor) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. AUX AUX Propojovací kabel* (není soucástí píslusenství) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. 14CZ Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete nastavit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte polozku , , AUX" (Externí zaízení). Zobrazí se zpráva , , AUX FRONT IN" (Pední vstup AUX). 3 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte polozku , , AUX" (Externí zaízení) a otácením ovladace hlasitosti nastavte vstupní úrove (­8 dB az +18 dB). Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk slazenými nealkoholickými nápoji (dzus atd. ). · Udrzujte disk cistý a nedotýkejte se jeho povrchu. [. . . ] FAILURE (Porucha) Nesprávné zapojení reproduktor/zesilovac. t Podívejte se do pírucky pro instalaci/zapojení vaseho modelu pístroje a zkontrolujte zapojení. L. SEEK +/­ (Lokální vyhledávání) Bhem automatického ladní je zapnut rezim lokálního vyhledávání. NO AF (Zádná alternativní frekvence) Aktuální naladná stanice nemá alternativní frekvenci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT44IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT44IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag