Návod k použití SONY CDX-GT444U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT444U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT444U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT444U.


SONY CDX-GT444U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1233 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT444U (2152 ko)
   SONY CDX-GT444U INSTALLATION GUIDE (489 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT444U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-152-752-21(1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW AUTORÁDIO Zrusení DEMO módu viz strana 6. CDX-GT444U CDX-GT440U ©2009 Sony Corporation Obsah Zacínáme Disky, které lze pehrávat . 13 Opakované a náhodné pehrávání . 13 Zaízení USB Pehrávání ze zaízení USB . 14 Opakované a náhodné pehrávání . [. . . ] · D S P L tlacítko (Zobrazení) Pro zmnu informací zobrazovaných na displeji. · Tlacítko SOURCE Zapnutí nebo zmna zdroje (Radio/CD/USB/ AUX). · (SEEK­/+) tlacítka (Vyhledávání) V rezimu rádia/CD/USB, mají stejnou funkci jako tlacítka (SEEK)­/+ na pístroji. · SOUND tlacítko Stejná funkce jako výbrové tlacítko na pístroji. Propojovací kabel* (není soucást dodávky) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu · OFF tlacítko Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete nastavit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 1 Snizte hlasitost pístroje. Zobrazí se zpráva AUX FRONT IN. Slouzí pro vypnutí pístroje nebo zastavení zdroje. · M/m (DISC*/PRESET +/­) tlacítka V rezimu CD/USB, mají stejnou funkci jako tlacítka (1)/(2)(ALBM­/+) na pístroji. · ATT (Ztlumení) tlacítko Pro ztlumení zvuku. Dalsím stisknutím tlacítka se tato funkce zrusí. * Ovládání není dodáváno s tímto pístrojem. Poznámka Pokud vypnete pístroj a zhasne displej, není mozno pístroj ovládat kartovým dálkovým ovladacem, dokud nestisknete tlacítko (SOURCE), (Zdroj) na pístroji nebo dokud pístroj neaktivujete vlozením disku. 3 Na penosném audio zaízení nastavte stední úrove hlasitosti a spuste pehrávání. 4 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle uzíváte. 5 Nastavte vstupní úrove (strana 15). 17 Doplující informace Pedbná opatení · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky Poznámky k CD-R/CD-RW diskm · M a x i m á l n í p o c e t (pouze CD-R/CD-RW) ­ slozek (alb): 150 (vcetn slozky root) ­ soubor (skladeb) a slozek: 300 (mze být i mén, pokud název souboru-slozky obsahuje mnoho znak) ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo) · Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) zacíná sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA a ostatní sekce nebudou pehrány. · Disky, které NELZE pehrávat ­ CD-R/CD-RW se spatnou kvalitou záznamu ­ CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zaízení. ­ CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném formátu nez ve formátu hudebního CD nebo ve formátu MP3 odpovídajícímu norm ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo Multi Session (s více sekcemi). Kondenzace vlhkosti Pokud dojde uvnit pístroje ke vzniku kondenzace vlhkosti, vyjmte disk a pockejte asi jednu hodinu, aby pístroj vyschl. V opacném pípad nebude pístroj pracovat správn. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Chrate pístroj a disky ped kapalinami Poznámky k diskm · Neponechávejte disky na pímém slunecním svtle, v blízkosti zdroj tepla (jako jsou napíklad výstupy horkého vzduchu) ani v automobilu zaparkovaném na pímém slunci. · Ped pehráváním otete disky cistícím hadérkem od stedu k okraji. Nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo nebo bzn dostupné cistící prostedky · Tento pístroj je navrzen tak, ze pehrává disky odpovídající standardu Compact Disc (CD). DualDisky a nkteré z hudební disky kódované technologií ochrany autorských práv neodpovídají Compact Disc (CD) standardu, tyto disky nemusí být hratelné na tomto pístroji. · Disky, které NELZE pehrávat ­ Disky s nalepenými samolepkami nebo stítky nalepenými lepicí páskou nebo papírem. Pi pehrávání takovýchto disk mze dojít ke znicení pístroje nebo disku. V takovém pípad mze dojít ke znicení pístroje. ­ 8 cm (3 1/4 in) disky. Poadí pehrávání soubor MP3/ WMA MP3/WMA/AAC Sloka (album) MP3/WMA/ AAC soubor (skladba) V pípad jakýchkoli dotaz nebo problém týkajících se vaseho pístroje, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se prosím obrate na nejblizsího prodejce Sony. 18 Výmna pojistky ÚDRZBA Výmna lithiové baterie kartového dálkového ovladace Za normálních podmínek je provozní zivotnost baterie piblizn 1 rok. (Provozní zivotnost baterie mze být kratsí v závislosti na podmínkách pouzívání. ) Jakmile zacne být baterie vybitá, snizuje se provozní dosah kartového dálkového ovladace. [. . . ] HUB NO SUPRT (HUB NEPODPOROVÁN) USB hub není tímto pístrojem podporován. SEEK +/­ (LOKÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ) Bhem automatického ladní je zapnut rezim lokálního vyhledávání. NO AF (ádná alternativní frekvence) Aktuáln naladná stanice nemá alternativní frekv. Stisknte tlacítko (SEEK) +/­ (Vyhledávání) ve chvíli, kdy bliká název stanice. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT444U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT444U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag