Návod k použití SONY CDX-GT383A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT383A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT383A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT383A.


SONY CDX-GT383A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1702 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT383A QUICK START GUIDE (292 ko)
   SONY CDX-GT383A (1943 ko)
   SONY CDX-GT383A annexe 1 (1184 ko)
   SONY CDX-GT383A INSTALLATION GUIDE (388 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT383A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-132-394-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 4. CDX-GT383A © 2009 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se systémem tídného odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií pedejdete mozným negativním vlivm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které by se jinak projevily v dsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. [. . . ] M. DSPL (Pohyblivé zobrazení) Výbr rezimu pohyblivého zobrazení. ­ , , ON" (Zapnuto): pro zobrazování pohyblivých vzor. ­ , , OFF" (Vypnuto): pro zrusení rezimu pohyblivého zobrazení. A. SCRL (Automatické posouvání textu) Automatické posouvání dlouhého textu: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto). LOCAL (Rezim lokálního vyhledávání) ­ , , ON" (Zapnuto): pro ladní stanic pouze se silným signálem. MONO (Monofonní rezim)*2 Výbr monofonního píjmu pro vylepsení slabého píjmu v pásmu FM: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto). REG*2 (Regionální píjem) (strana 9) LPF (Dolní propust)*3 Výbr dlicí frekvence pro subwoofer: , , OFF" (Vypnuto), , , 80 Hz", , , 100 Hz", , , 120 Hz", , , 140 Hz", , , 160 Hz". LPF NORM/REV*3 (Dolní propust normální/opacná) Výbr fáze pi aktivní dolní propusti: , , NORM" (Normální), , , REV" (Opacná). HPF (Horní propust) Výbr dlicí frekvence pedních/zadních reproduktor: , , OFF" (Vypnuto), , , 80 Hz", , , 100 Hz", , , 120 Hz", , , 140 Hz", , , 160 Hz". LOUD (Zesílení bas) Zesílení bas a výsek pro dosazení cistého zvuku pi nízkých úrovních hlasitosti: , , ON" (Zapnuto), , , OFF" (Vypnuto). BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 8) S. SET (Nastavení bezpecnostního alarmu) (strana 11) S. LED (LED indikátory bezpecnostního alarmu) (strana 12) S. TIME (Cas spustní bezpecnostního alarmu) (strana 12) S. SENS (Citlivost bezpecnostního alarmu) (strana 12) *1 Pokud je pístroj vypnutý. *3 Pokud je výstup zvuku nastaven na , , SUB-OUT" (Subwoofer). 13 Pouzívání pídavných zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení do vstupního konektoru AUX (Externí zaízení) (stereo mini konektor) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Joystick RM-X4S Nalepení stítku Nalepte indikacní stítek podle toho, jak budete joystick upevovat. SEL MODE DSPL DSPL MODE SEL Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. Umístní ovládacích prvk Tlacítka na joysticku ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SEL PRESET/ DISC MODE AUX SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF AUX Následují ovládací prvky na joysticku vyzadují odlisný zpsob ovládání nez ovládací prvky na pístroji. · Tlacítko ATT (Ztlumení zvuku) Pro ztlumení zvuku. Dalsím stisknutím tlacítka se tato funkce zrusí. · Tlacítko SEL (Výbr) Stejná funkce jako výbrové tlacítko na pístroji. · Ovladac PRESET/DISC (Pedvolba/ disk)* CD: stejná funkce jako tlacítka (1)/(2) (ALBUM ­/+) (Album) na pístroji (stlacte a otocte). Rádio: pro píjem ulozených stanice (stlacte a otocte). · Ovladac VOL (Hlasitost) Stejná funkce jako u otocného ovladace na pístroji (otocte). · Ovladac SEEK/AMS (Vyhledávání/AMS) Stejná funkce jako u tlacítek (SEEK) +/­ (Vyhledávání) na pístroji (otocte nebo otocte a podrzte). [. . . ] Pístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu) (zobrazuje se , , PI SEEK" (Vyhledávání PI)). NO MUSIC (Zádné hudební soubory) Disk neobsahuje zádný hudební soubor. NO NAME (Zádný název) Ve skladb není zapsán název disku/alba/interpreta/ skladby. NO TP (Zádný dopravní program) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT383A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT383A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag