Návod k použití SONY CDX-GT31U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT31U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT31U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT31U.


SONY CDX-GT31U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (441 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT31U QUICK START GUIDE (387 ko)
   SONY CDX-GT31U (2068 ko)
   SONY CDX-GT31U (2142 ko)
   SONY CDX-GT31U INSTALLATION GUIDE (449 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT31U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-119-891-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 14. CDX-GT31U ©2008 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení , , ATRAC", , , ATRAC AD", SonicStage a jejich loga jsou obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. , , WALKMAN" a logo , , WALKMAN" jsou registrované obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. Tento stítek je umístn v dolní cásti rámu. Poznámka pro zákazníky: Následující informace se týkají pouze zaízení prodávaných v zemích uplatujících smrnice EU. Výrobcem tohoto výrobku je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. [. . . ] Poznámka Pokud vypnete pístroj a zhasne displej, není mozno pístroj ovládat kartovým dálkovým ovladacem, dokud nestisknete tlacítko (SOURCE) (Zdroj) na pístroji nebo dokud pístroj neaktivujete vlozením disku. Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk slazenými nealkoholickými nápoji (dzus atd. ). · Udrzujte disk cistý a nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. · Nevystavujte disky teplu nebo vysokým teplotám. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozidla zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky popsané inkoustem. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a poskodit se nebo zpsobit poruchu pístroje. Poznámky k diskm 16 · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku), ­ neschopnost správn císt zvuková data (nap. peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). V takovém pípad mze dojít k poskození pístroje. · Nelze pehrávat 8cm CD. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla, jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických gramofonových desek. O USB zaízeních · Mzete pouzívat USB zaízení typu Mass Storage Class (zaízení pro hromadné ukládání dat) a audio zaízení ATRAC kompatibilní se standardem USB. Tento pístroj vsak nerozpozná USB zaízení pipojená pes USB rozbocovac. Podrobné informace o podpoe vaseho USB zaízení najdete na webových stránkách zákaznické podpory spolecnosti Sony (strana 23). · Píslusný kodek se lisí v závislosti na typu zaízení: ­ Mass Storage Class (zaízení pro hromadné ukládání dat): MP3/WMA/AAC, ­ audio zaízení ATRAC: ATRAC/MP3/WMA/ AAC. · Jiné soubory DRM (Digital Rights Management Správa práv k digitálním médiím) nez ATRAC nemusí být mozné pehrát. · Maximální pocet zobrazitelných dat je následující. Mass Storage Class (zaízení pro hromadné ukládání dat): ­ slozek (alb): 128, soubor (skladeb) v jedné slozce: 500. Audio zaízení ATRAC: ATRAC/MP3/WMA/ AAC ­ alb/interpret/seznam skladeb/zánr: 65 535, skladeb: 65 535. Poznámky · Pokud pouzíváte kabel, pouzijte pro pipojení kabel dodaný k USB zaízení. [. . . ] NO INFO (Zádné informace) V souboru MP3/WMA/AAC nejsou zapsány zádné textové informace. NO MUSIC (Zádné hudební soubory) Disk/USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. NO NAME (Zádný název) Ve skladb není zapsán název disku/alba/skladby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT31U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT31U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag