Návod k použití SONY CDX-GT23

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT23. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT23 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT23.


SONY CDX-GT23 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (353 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT23 QUICK START GUIDE (259 ko)
   SONY CDX-GT23 (1808 ko)
   SONY CDX-GT23 annexe 1 (1367 ko)
   SONY CDX-GT23 annexe 2 (286 ko)
   SONY CDX-GT23 INSTALLATION GUIDE (348 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT23

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 10. CDX-GT23 © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení najdete v dodávané pírucce pro instalaci/pipojení. Tento stítek je umístn v dolní cásti rámu. Výrobcem tohoto výrobku je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpecnost výrobku je spolecnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nmecko. V pípad jakýchkoliv zálezitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obrate na kontaktní adresy uvedené ve zvlás dodávané servisní nebo zárucní dokumentaci. Likvidace vyazených elektrických a elektronických zaízení (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. [. . . ] 5 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte polozku , , AUX" (Externí zaízení) a otácením ovladace hlasitosti nastavte vstupní úrove (­8 dB az +18 dB). Pouzívání pídavných zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení do vstupního konektoru AUX (Externí zaízení) (stereo mini konektor) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 2 Snizte hlasitost pístroje. 11CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla, jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických gramofonových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkém prostedí mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíeném formátu a disky s více sekcemi (Multi Session). · Maximální pocet: ­ slozek (alb): 150 (vcetn koenové slozky a prázdných slozek). ­ soubor (skladeb) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, mze být tento pocet nizsí nez 300). ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). · Pokud je disk zaznamenán v rezimu Multi Session (s více sekcemi), je rozeznán a pehráván pouze formát první skladby v první sekci (jakýkoliv dalsí formát je peskocen). ­ Pokud je první skladba CD-DA, budou pehrávány pouze skladby CD-DA v první sekci. ­ Pokud první skladba není CD-DA, bude pehrána sekce MP3/WMA. Pokud nejsou na disku zádná data v tchto formátech, zobrazí se , , NO MUSIC" (Zádné hudební soubory). Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk slazenými nealkoholickými nápoji (dzus atd. ). · Udrzujte disk cistý a nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. · Nevystavujte disky teplu nebo vysokým teplotám. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozidla zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky popsané inkoustem. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a poskodit se nebo zpsobit poruchu pístroje. Poznámky k diskm Hudební disky kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. [. . . ] · Signál rozhlasového vysílace je pílis slabý. 16CZ Chybová hlásení/zprávy ERROR (Chyba) · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. FAILURE (Porucha) Pipojení reproduktor je nesprávné. t Podívejte se do instalacní pírucky vaseho modelu pístroje a zkontrolujte zapojení. L. SEEK +/­ (Lokální vyhledávání +/-) Bhem automatického ladní je zapnut rezim lokálního vyhledávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT23

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT23 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag