Návod k použití SONY CDX-GT20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT20. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT20.


SONY CDX-GT20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (329 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT20 QUICK START GUIDE (268 ko)
   SONY CDX-GT20 (286 ko)
   SONY CDX-GT20 annexe 1 (1427 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-899-459-11 (1) FM/MW/LW Autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 10. CDX-GT20 © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení naleznete v dodaném návodu k instalaci a pipojení. Varování - pokud není zapalování vaseho vozidla vybaveno polohou ACC Nezapomete nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) (strana 10). Po vypnutí pístroje se pístroj v nastaveném case automaticky vypne, coz zabrauje vybití akumulátoru. Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) nenastavíte, pak pi kazdém vypnutí zapalování stisknte tlacítko (OFF) a podrzte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektrických a elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] REG*2 (Regionální program) Zapnutí , , REG-ON" (z) nebo vypnutí , , REGOFF" (strana 8). LOUD (Fyziologická hlasitost) Umozuje cistý poslech pi nízkých úrovních hlasitosti. ­ , , LOUD-OFF" (z): pro deaktivaci zdraznní hloubek a výsek. BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 7) *1 Kdyz je pístroj vypnutý. *2 Kdyz je pijímán signál FM. Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste své vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkých místech mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk tekutinami. · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disk odlozený v zaparkovaném vozidle za pedním/zadním sklem. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky lepidla. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo mze dojít ke znicení disku. Poznámky k diskm · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). V opacném pípad mze dojít k poskození pístroje. · Nelze pehrávat disky CD o prmru 8 cm. 11CZ · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických gramofonových desek. ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). · ID3 tagy verze 1. 0, 1. 1, 2. 2, 2. 3 a 2. 4 se týkají pouze MP3. ID3 tag má 15/30 znak (1. 0 a 1. 1) nebo 63/126 znak (2. 2, 2. 3 a 2. 4). WMA tag má 63 znak. Poadí pehrávání soubor MP3/ WMA MP3/WMA Slozka (album) Soubor (skladba) MP3/WMA Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny (finalizovány). Hudební disky kódované pomocí technologií pro ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen k pehrávání disk, které splují pozadavky normy Compact Disc (CD). [. . . ] NO AF Aktuální naladná stanice nemá zádné alternativní frekvence. t Stisknte tlacítko (SEEK) ­/+ ve chvíli, kdy bliká název stanice (programové sluzby). Pístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu) (zobrazuje se , , PI SEEK"). NO INFO V souboru MP3/WMA nejsou zapsány zádné textové informace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag