Návod k použití SONY CDX-GT111

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT111. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT111 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT111.


SONY CDX-GT111 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (261 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT111 (1217 ko)
   SONY CDX-GT111 Installation Guide (292 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT111

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-699-133-11 (1) FM/MW/LW Pehrávac kompaktních disk Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 10. CDX-GT111 © 2006 Sony Corporation Popis instalace a pipojení naleznete v dodaném návodu k instalaci a pipojení. Varování - pokud není zapalování vaseho vozidla vybaveno polohou ACC Nezapomete nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) (strana 10). Po vypnutí pístroje se pístroj v nastaveném case automaticky zcela vypne, coz zabrauje vybití akumulátoru. Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto Off) nenastavíte, pak pi kazdém vypnutí zapalování stisknte tlacítko (OFF) a podrzte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] ­ , , A. SCRL-OFF": pro vypnutí posunu. LOCAL (Rezim místního vyhledávání) ­ , , LOCAL-ON": pro naladní pouze stanic se silným signálem. ­ , , LOCAL-OFF" (z): pro naladní normálního píjmu. MONO*2 (Monofonní rezim) Pro vylepsení slabého píjmu FM zvolte rezim monofonního píjmu. ­ , , MONO-ON": pro poslech stereofonního vysílání v monofonním rezimu. ­ , , MONO-OFF" (z): pro poslech stereofonního vysílání v stereofonním rezimu. REG*2 (Regionální program) Zapnutí , , REG-ON" (z) nebo vypnutí , , REGOFF" (strana 8). LOUD (Hlasitost) Umozuje cistý poslech pi nízkých úrovních hlasitosti. ­ , , LOUD -OFF" (z): pro deaktivaci zdraznní hloubek a výsek. *2 Kdyz je pijímán signál FM. Pouzívání doplkového zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení ke konektoru vstupu AUX (konektor stereo mini) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech automobilu. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. 10CZ Doplující informace AUX Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste své vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Motorová anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. AUX Kondenzace vlhkosti Pipojovací kabel* (není soucástí píslusenství) Za destivých dní nebo ve velmi vlhkých místech mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Nastavení hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete pizpsobit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stiskem tlacítka (SOURCE) zobrazte , , AUX". Zobrazí se zpráva , , FRONT IN" (Pední vstup). 3 Spuste pehrávání na penosném audio zaízení s nepílis vysokou hlasitostí. 4 Nastavte na pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stiskem výbrového tlacítka zobrazte , , AUX" a otocením ovladace hlasitosti pizpsobte vstupní úrove (­8 dB az +18 dB). · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu zaparkovaného vozidla. [. . . ] · Aktuální naladná stanice není stanicí s RDS. · Stanice nespecifikuje typ programu. Chybová hlásení/Zprávy Píjem rozhlasového vysílání Není mozno pijímat zádné stanice. · Pipojte ovládací kabel motorové antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického píslusenství vozidla (cervený) k napájecímu kabelu anténního zesilovace ve vozidle (pouze tehdy, pokud je vase vozidlo vybaveno vestavnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo bocním skle). t Zkontrolujte pipojení ovládacího kabelu motorové antény. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT111

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT111 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag