Návod k použití SONY CDX-GT100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-GT100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-GT100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-GT100.


SONY CDX-GT100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (551 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-GT100 (1290 ko)
   SONY CDX-GT100 annexe 2 (476 ko)
   SONY CDX-GT100 annexe 1 (476 ko)
   SONY CDX-GT100 DATASHEET (338 ko)
   SONY CDX-GT100 PRODUCT BROCHURE (338 ko)
   SONY CDX-GT100 Installation Guide (394 ko)
   SONY CDX-GT100 INSTALLATION/CONNECTIONS (394 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-GT100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-668-436-11 (1) Autorádio FM/MW/LW s pehrávacem kompaktních disk Instalace/pipojení CZ Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 8. CDX-GT100 © 2006 Sony Corporation Vítejte ! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat zvukové disky CD-DA a CD-R/CD-RW. Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. · Píjem rozhlasového vysílání ­ Do pamti je mozno ulozit az 6 rozhlasových stanic pro kazdé vlnové pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW). [. . . ] MONO*2 (Monofonní rezim) Pro vylepsení slabého píjmu FM, zvolte rezim monofonního píjmu. ­ "MONO-ON": pro poslech stereofonního vysílání monofonn. ­ "MONO-OFF" (z): pro poslech stereofonního vysílání stereo. Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení ekvalizacní kivky. Pro obnovení ekvalizacní kivky nastavené z výroby stisknte a podrzte výbrové tlacítko ped dokoncením nastavení. Po 3 sekundách je nastavení dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Rada Lze rovnz upravit dalsí typy ekvalizéru. REG*2 (Regionální) Zapnutí , , REG-ON" (z) nebo vypnutí , , REG-OFF" (strana 7). LPF*3 (Dolní propust) Pro volbu mezní frekvence subwooferu: , , LPF OFF" (z), , , LPF125Hz" nebo , , LPF 78Hz". 8 *1 Pokud je pístroj vypnutý. *3 Pokud je výstup zvuku nastaven na "SUB". Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní záení, nechejte zaízení ped pouzitím vychladnout. · Elektricky ovládaná anténa se automaticky vysune, pokud je jednotka v provozu. Pouzívání doplkového zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení ke konektoru vstupu AUX (konektor stereo mini) na pístroji a následném výbru zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech automobilu. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte podle následujícího postupu: Kondenzace vlhkosti Bhem destivých dn nebo v oblastech se zvýsenou vlhkostí mze uvnit jednotky na displeji kondenzovat vlhkost. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Poznámky k diskm · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na pímém slunci. · Na povrch disku neumisujte zádné nálepky nebo lepící pásky. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. AUX AUX Pipojovací kabel* (není soucástí píslusenství) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Pizpsobení úrovn hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete pizpsobit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stiskem tlacítka (SOURCE) zobrazte , , AUX FRONT IN". 3 Spuste pehrávání na penosném audio zaízení s pimenou hlasitostí. 4 Nastavte na pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stiskem výbrového tlacítka zobrazte , , AUX" a otocením ovladace hlasitosti pizpsobte úrove hlasitosti (±6 dB). · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). [. . . ] · Signál rozhlasového vysílace je pílis slabý. · Signál rozhlasového vysílace je pílis slabý. Stereofonní FM vysílání je pijímáno monofonn. t Nastavte na "MONO-OFF" (strana 8). 12 RDS Po nkolika sekundách poslechu se spustí vyhledávání SEEK. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-GT100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-GT100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag