Návod k použití SONY CDX-F5550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-F5550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-F5550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-F5550.


SONY CDX-F5550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (471 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-F5550 QUICK START GUIDE (373 ko)
   SONY CDX-F5550 (3445 ko)
   SONY CDX-F5550 Installation Guide (407 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-F5550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-349-097-11(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. CDX-F5550 © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi Session (s více sekcemi) (strana 14) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 15)). Typy disk CD-DA Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. SonicStage a píslusné logo jsou obchodní znacky spolecnosti Sony Corporation. [. . . ] Ulozené jméno bude blikat. REP-DISC*1 SHUFCHGR*1 SHUF-ALL*2 12CZ disku opakovan. skladeb ve vsech pístrojích v náhodném poadí. 3 Stisknte opakovan tlacítko hlasitosti +/­ pro výbr jména, které chcete vymazat. Opakujte kroky 3 a 4 pro vymazání ostatních jmen. Pístroj se vrátí do rezimu normálního pehrávání. Pomocí infracerveného dálkového ovladace V kroku 3 pro výbr jména stisknte tlacítko M nebo m. Následující ovladace na otocném dálkovém ovladaci, vyzadují jiné ovládání z pístroje. · Ovladac PRESET/DISC Pro volbu stanic v pedvolbách: Pro ovládání CD stejná funkce jako (1)/(2) ­/+ na pístroji (stlacte a otocte). · Ovladac hlasitosti VOL Stejné ovládání jako tlacítka +/­ na pístroji (otocte). · Ovládací prvek SEEK/AMS Stejné jako (SEEK) +/­ na pístroji (otocte nebo otocte a podrzte). Vyhledávání disku podle jména -- list-up Mzete vybrat disk ze seznamu pi pipojení mnice CD s funkcí CUSTOM FILE nebo mnice MD. Pokud piadíte disku jméno, zobrazí se jméno na seznamu. 2 Stisknte opakovan tlacítko (LIST), az se zobrazí pozadovaný disk. Po 5 sekundách se pístroj vrátí k normálnímu pehrávání. 3 Stisknte (SEEK) pro pehrání disku. Pomocí infracerveného dálkového ovladace V kroku 2 pro výbr disku stisknte tlacítko M nebo m. Zmna smru ovládání Smr ovládání jednotlivých ovládacích prvk je v továrn nastaven tak, jak je uvedeno níze. Pro zvýsení Pro snízení Pokud je teba otocný ovladac namontovat na pravou stranu sloupku ízení, mzete obrátit smr ovládání. 1 Pi stisknutí ovladace hlasitosti VOL, stisknte a podrzte (SEL). Otocný dálkový ovladac RM-X4S Nalepení stítku Stítek s popisem ovladac nalepte podle toho, jak budete otocný ovladac pipevovat. SEL MODE DSPL DSPL MODE SEL Umístní ovládacích prvk Tlacítka na otocném dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SEL PRESET/DISC MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF 13CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní záení, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cistící utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje, urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen pro pehrávání disk, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky, zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto pístroji pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. Poznámky k diskm · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky. [. . . ] V rezimu PTY se zobrazí indikace , , - - - - - - - -. " · Aktuální naladná stanice není stanicí RDS. · Stanice nespecifikuje typ programu. 18CZ Chybová hlásení/zprávy BLANK*1 Na MD nejsou zaznamenány skladby MD. *2 t Pehrávejte MD se zaznamenanými skladbami. ERROR*1 · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. *2 t Ocistte disk a vlozte jej správn. FAILURE Není správné pipojení reproduktor/zesilovace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-F5550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-F5550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag