Návod k použití SONY CDX-A360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-A360. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-A360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-A360.


SONY CDX-A360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (407 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-A360 QUICK START GUIDE (311 ko)
   SONY CDX-A360 (1816 ko)
   SONY CDX-A360 Installation Guide (323 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-A360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-650-614-51 (1) FM/MW/LW Autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 12. CDX-A360 © 2007 Sony Corporation Popis instalace a pipojení naleznete v dodaném návodu k instalaci a pipojení. Varování V pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektrických a elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nakládáním s výrobkem pi jeho likvidaci. [. . . ] 5 Opakovaným stiskem výbrového tlacítka zobrazte zprávu , , AUX" a otocením ovladace hlasitosti pizpsobte úrove hlasitosti (-6 dB az +6 dB). Pouzívání volitelného zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného penosného audio zaízení ke konektoru vstupu AUX (konektor stereo mini) na pístroji a následném výbru zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte podle následujícího postupu: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 2 Snizte hlasitost pístroje. 12CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste své vozidlo zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn dostupnou cisticí utrkou. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických gramofonových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo ve velmi vlhkých místech mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny (finalizovány). Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk tekutinami. Hudební disky kódované pomocí technologií pro ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen k pehrávání disk, které splují pozadavky normy Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Uvdomte si prosím, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto zaízení pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu zaparkovaného vozidla. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky lepidla. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet a zpsobit tak poruchu nebo mze dojít ke znicení disku. Poznámky k diskm Poznámka - disky formátu DualDisc Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky, které mají na jedné stran záznam ve formátu DVD, zatímco na druhé stran je záznam digitálního zvuku. Protoze vsak strana se zvukovým záznamem nevyhovuje standardu Compact Disc (CD), nemzeme zarucit, ze ji vás pístroj pehraje. O souborech MP3/WMA MP3 je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3. Umozuje komprimaci dat ze zvukového CD na piblizn 1/10 pvodní velikosti. Umozuje komprimaci dat ze zvukového CD na piblizn 1/22* jejich pvodní velikosti. * pouze pro 64 kb/s · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). V opacném pípad mze dojít k poskození pístroje. [. . . ] · Stanice nespecifikuje typ programu. 17CZ Chybová hlásení/Zprávy ERROR · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. FAILURE Není správné pipojení reproduktoru/zesilovace. t Podívejte se do instalacní pírucky vaseho modelu pístroje a zkontrolujte zapojení. L. SEEK +/­ Bhem automatického ladní je zapnut rezim lokálního vyhledávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-A360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-A360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag