Návod k použití SONY CDX-A251C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDX-A251C. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDX-A251C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDX-A251C.


SONY CDX-A251C : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (405 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDX-A251C QUICK START GUIDE (355 ko)
   SONY CDX-A251C (2081 ko)
   SONY CDX-A251C (681 ko)
   SONY CDX-A251C annexe 1 (690 ko)
   SONY CDX-A251C annexe 2 (690 ko)
   SONY CDX-A251C INSTALL GUIDE (302 ko)
   SONY CDX-A251C INSTALLATION / CONNECTIONS (301 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDX-A251C

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-664-237-22(1) FM/MW/LW autorádio s CD pehrávacem Návod k obsluze Ukoncení demonstracního rezimu (DEMO) viz strana 12. CDX-A251C © 2005 Sony Corporation Vítejte! Dkujeme vám, ze jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD pehrávacem. Mzete si uzívat vasí jízdy a pouzívat následující funkce. · Pehrávání disku CD Mzete pehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3/WMA obsahující také Multi Session (více sekcí) (strana 14) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 15). Typy disk CD-DA Stítek na disku Varování v pípad, ze skíka zapalování vaseho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomete stisknout a podrzet tlacítko (OFF), dokud displej pístroje nezhasne. V opacném pípad nedojde k vypnutí displeje, coz zpsobuje vybíjení baterie. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. [. . . ] K cistní nepouzívejte rozpoustdla, jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech se mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji vytvoit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. V takovém pípad vyjmte z pístroje disk a pockejte piblizn jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaí. Poznámky k diskm CD-R/CD-RW · Nkteré disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto pístroji podait pehrát (zálezí na záznamovém zaízení a stavu disku). · Nelze pehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzaveny. Aby zstala zachována vysoká kvalita zvuku Dejte pozor, aby nedoslo k postíkání pístroje nebo disk dzusem nebo jinými nealkoholickými nápoji. Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv Tento pístroj je urcen pro pehrávání disk, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). V nedávné dob zacaly nkteré spolecnosti vyrábt a prodávat hudební disky zakódované prostednictvím rzných technologií na ochranu autorských práv. Mjte prosím na pamti, ze nkteré z tchto disk nebude mozné na tomto zaízení pehrát, pokud neodpovídají norm pro disky CD. Poznámky k diskm · Aby disk zstal cistý, nedotýkejte se jeho povrchu. · Pokud disky nepouzíváte, uskladnte je do pouzdra nebo zásobníku. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na pímém slunci. · Nelepte na disky stítky a nepouzívejte disky s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se mohou bhem pouzívání pestat otácet, a zpsobit tak poruchu nebo znicení disku. Poznámka - disky formátu DualDisc Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky, které mají na jedné stran záznam ve formátu DVD, zatímco na druhé stran je záznam digitálního zvuku. Protoze vsak strana se zvukovým záznamem nevyhovuje standardu Compact Disc (CD), nemzeme zarucit, ze ji vás pístroj pehraje. O souborech MP3/WMA MP3, coz je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je standard pro kompresi hudebního souboru. Umozuje komprimaci dat ze zvukového CD na piblizn 1/10 pvodní velikosti. WMA, coz je zkratka pro Windows Media Audio, je dalsí standard pro kompresi hudebních soubor. Umozuje komprimaci dat ze zvukového CD na piblizn 1/22* jejich pvodní velikosti. * pouze pro 64 kb/s · Nepouzívejte zádné disky s pipevnnými stítky nebo nálepkami. Pouzití takových disk mze být pícinou následujících závad: ­ Neschopnost vysunout disk (v dsledku odloupnutí stítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku). peskakování pi pehrávání nebo neschopnost pehrávat) z dvodu scvrknutí stítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehoz dsledku dojde ke zkroucení disku. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky nestandardního tvaru (napíklad srdce, ctverec, hvzda). V opacném pípad mze dojít k poskození pístroje. · Na tomto pístroji není mozno pehrávat disky 14CZ CD o prmru 8 cm. · Tento pístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/ level 2, Joliet/Romeo v rozsíením formátu a Multi Session. · Maximální pocet: ­ slozek (alb): 150 (vcetn koenové a prázdných slozek), ­ soubor MP3/WMA (stop) a slozek obsazených na disku: 300 (pokud název souboru/slozky obsahuje mnoho znak, tento pocet se mze snízit na mén nez 300), ­ zobrazitelných znak pro název slozky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo). · ID3 tagy verze 1. 0, 1. 1, 2. 2, 2. 3 a 2. 4 se týkají pouze MP3. ID tag má 15/30 znak (1. 0 a 1. 1), nebo 63/126 znak (2. 2, 2. 3 a 2. 4). WMA tag má 63 znak. ATRAC CD ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD, která jsou komprimována do formátu ATRAC3 nebo ATRAC3plus pomocí autorizovaného softwaru, jako je SonicStage 2. 0 nebo novjsí, nebo SonicStage Simple Burner. [. . . ] L. SEEK +/­ (Lokální vyhledávání +/­) Bhem automatického ladní je zapnut rezim lokálního vyhledávání. NO AF (Není alternativní frekvence) Aktuální naladná stanice nemá zádné alternativní frekvence. t Stisknte tlacítko (SEEK) ­/+ ve chvíli, kdy bliká název stanice. Pístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace Programu) (zobrazuje se , , PI SEEK"). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDX-A251C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDX-A251C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag