Návod k použití SONY CDP-XE270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CDP-XE270. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CDP-XE270 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CDP-XE270.


SONY CDP-XE270 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (328 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CDP-XE270 (347 ko)
   SONY CDP-XE270 annexe 5 (2 ko)
   SONY CDP-XE270 annexe 2 (221 ko)
   SONY CDP-XE270 annexe 3 (232 ko)
   SONY CDP-XE270 annexe 4 (232 ko)
   SONY CDP-XE270 DATASHEET (101 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CDP-XE270

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-233-601-11 (1) Compact Disc Player CD pehrávac CZ Návod k obsluze _______________________________ CD prehrávac SK Návod na pouzitie ______________________________ CD-játszó HU Kezelési útmutató ______________________________ CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 © 2001 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti a vlhkosti. Hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte kryt pístroje. Pípadnou opravu svte kvalifikovanému pracovníkovi. O tomto návodu Instrukce popsané v tomto návodu jsou urceny pro modely CDP-XE570, CDP-XE370 a CDP-XD270. pouze "CDP-XE570". Tip Instrukce uvedené v tomto návodu se vztahují pouze na ovládací prvky na pehrávaci. [. . . ] Tyto mezery jsou automaticky picteny k celkové dob pehrávání zobrazené na displeji. Pokud je displej vypnutý a perusíte nebo zastavíte pehrávání, displej se opt zapne. Pokud stisknte tlacítko DISPLAY ON/OFF pro vypnutí displeje ped spustním pehrávání, zobrazí se na displeji "DISPLAY OFF" (nebo "d­OFF" pro CDP-XE370) a po zapnutí displeje se zobrazí "DISPLAY ON" (nebo "d-ON" pro CDP-XE370). Stiskem tlacítka AyB bhem opakovaného pehrávání cásti skladby se pvodní koncový bod stane pocátecním (bod A). Po nalezení nového koncového bodu stisknte opt tlacítko AyB (nový koncový bod B). Pehrávac zacne opakovan pehrávat vybranou cást skladby mezi novým pocátecním a koncovým bodem. Tip Pokud chcete zacít pehrávání od pocátecního bodu A, stisknte bhem pehrávání tlacítko AyB. 11 CZ Programování skladeb na CD Tato funkce umozuje ulozit do pamti pístroje vlastní poadí pehrávání skladeb a vytvoit si tak vlastní program. Maximální délka programu je 24 skladeb. Kontrola poadí skladeb Poadí skladeb mzete kontrolovat ped i po spustním pehrávání. Stisknte tlacítko CHECK 1 Ped spustním pehrávání opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE, dokud se na displeji nezobrazí "PROGRAM". 2 Otácením lAMSL vyberte pozadovanou skladbu. Stiskem tohoto tlacítka se na displeji postupn zobrazují císla skladeb v naprogramovaném poadí. Po dosazení konce programu se na displeji zobrazí "END-" (nebo "End" pro CDP-XE370) a poté opt pvodní displej. Jestlize chcete zkontrolovat poadí po spustní pehrávání, zobrazí se na displeji pouze císla zbývajících skladeb. Na displeji zacne blikat císlo skladby, její poadí v programu a celková doba pehrávání. Jestlize se spletete Zmna poadí skladeb Program mzete zmnit i po spustní pehrávání. Pro Je teba Stisknte tlacítko CLEAR a opakujte krok 2. Tip (pouze CDP-XE570/XE370) Vymazání skladby Skladbu mzete vybrat rovnz stiskem císla na dálkovém ovládání. Pro výbr skladby s císlem vtsím nez 10 stisknte tlacítko >10 (viz strana 9). Opakovaným stiskem tlacítka CHECK vyberte skladbu, která má být vymazána a potom stisknte tlacítko CLEAR (pouze CDP-XE570/XE370) Stisknte tlacítko CLEAR. Kazdým stiskem tlacítka CLEAR se vymaze poslední skladba. Otácejte lAMSL, dokud se na displeji nezobrazí císlo skladby, kterou chcete vlozit a stisknte tlacítko lAMSL. Pi pouzití dálkového ovládání stisknte tlacítko s císlem skladby, kterou chcete vlozit (pouze CDP-XE570/XE370). Drzte stisknuté tlacítko CLEAR, dokud se na displeji nezobrazí "CLEAR" (pouze CDP-XE570) nebo "CLEAr" (pouze CDPXE370/XE270). Nový program vytvote jiz uvedeným zpsobem. 3 Opakujte krok 2 pro naprogramování poadí vsech skladeb, jaké si pejete. Vymazání poslední skladby programu Vlození skladby na konec programu 4 Stisknte tlacítko pro spustní pehrávání v naprogramovaném poadí (Programme Play). Zrusení pehrávání v naprogramovaném poadí Stisknte tlacítko PLAY MODE. Tipy Úplná zmna programu · Program zstává v pamti, dokud ho nesmazete nebo dokud nestisknete tlacítko AOPEN/CLOSE. Vytvoený program zstává v pamti i po ukoncení rezimu Programme Play nebo po nastavení jiného rezimu. · Pi nahrávání strany A nebo B kazety mzete pehrávání programu perusit. Poznámky · V pípad, ze délka programu pesáhne 100 minut, se celková délka programu nezobrazí. · Pokud programujete skladbu s císlem vtsím nez 24 (nebo 68 pro CDP-XE370/XE270), zobrazí se na displeji místo celkové doby pehrávání "--. --". · Pokud délka programu pesáhne 24 skladeb, zobrazí se na displeji "PROGRAM FULL" (nebo "FULL" pro CDP-XE370/XE270"). 12 CZ Nahrávání z CD (pouze CDP-XE570) Zesilování nebo zeslabování úrovn signálu (pouze CDP-XE570/XE370) Rucním zeslabením nebo zesílením úrovn signálu dosáhnete plynulého zacátku / konce skladeb pi pehrávání. Tuto funkci nemzete pouzít, pokud je pehrávac pipojen pomocí DIGITAL OUT konektoru (optický). Pro Stisknte FADER Nastavení délky kazety pro nahrávání z CD (Time Edit) Pi pouzití této funkce vytvoí pehrávac automaticky takový program, který nejlépe vyuzijte celou délku kazety. V tomto pípad pehrávac vytvoí program, který dodrzuje pvodní poadí skladeb na CD. Mze ovsem zmnit poslední skladbu na kazdé stran tak, aby cas nahrávání odpovídal délce kazety. Nap. [. . . ] Napájecí naptí je uvedeno na stítku pístroje. · Pístroj je pod naptím i po vypnutí hlavního vypínace. Pro úplné odpojení od sít vytáhnte síový vodic ze zásuvky. · Jestlize nebudete pístroj delsí dobu pouzívat, odpojte jej ze zásuvky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CDP-XE270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CDP-XE270 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag