Návod k použití SONY BDV-T58 INSTALLATION GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-T58. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-T58 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-T58.


SONY BDV-T58 INSTALLATION GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (992 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-T58 (2630 ko)
   SONY BDV-T58 DATASHEET (376 ko)
   SONY BDV-T58 QUICK SETUP GUIDE (466 ko)
   SONY BDV-T58 SPEAKER INSTALLATION GUIDE (1238 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-T58INSTALLATION GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Viz èásti , , Servis a údrzba" a , , Technické údaje" a identifikaèní stítek. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Letní pneumatiky Zimní pneumatiky Vpøedu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla ­ = Pohotovostní hmotnost Nakládání Úvod Vase vozidlo je inteligentní kombinací prùkopnické technologie, impozantní bezpeènosti, ohledu na zivotní prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného pouzívání vozidla. [. . . ] Polohy 3, 2 nebo 1 volte pouze tehdy, kdyz chcete zabránit automatickému øazení nahoru nebo jako pomoc pøi brzdìní motorem. R N D 144 Øízení vozidla a jeho provoz Elektronicky øízené programy jízdy z Funkce automatického øazení neutrálu automaticky zaøadí na volnobìzný chod, pokud vozidlo stojí se zaøazeným dopøedným pøevodovým stupnìm (v závislosti na teplotì kapaliny pøevodovky). z Po studeném startu zvýsí program provozní teploty otáèky motoru, aby byl katalyzátor rychle uveden na pozadovanou teplotu. z Adaptivní program automaticky nastaví pøeøazování podle jízdních podmínek, napø. vìtsí zatízení nebo stoupání. Zimní program T Aktivujte zimní program v pøípadì, ze máte problémy s rozjízdìním na kluzkém povrchu vozovky. Aktivace Stisknìte tlaèítko T se zaøazenou polohou P, R, N, D nebo 3. Vozidlo se rozjízdí na tøetí pøevodový stupeò. Deaktivace Zimní program vypnete: z opìtovným stisknutím tlaèítka T, z manuální volbou polohy 2 nebo 1, z vypnutím zapalování, z nebo pokud je teplota oleje pøevodovky pøílis vysoká. Kickdown Pokud je pedál plynu seslápnutý za hranici tlakového bodu, pøevodovka podøadí na nizsí pøevodový stupeò v závislosti na otáèkách motoru. Øízení vozidla a jeho provoz Brzdìní motorem Brzdìní motorem pøi jízdì z kopce mùzete vyuzít pøi zaøazení polohy 3, 2 nebo i polohy 1, pokud je to nutné. Pøevodový stupeò 1 poskytuje maximální úèinek brzdìní motorem. Pokud je pøevodový stupeò 1 zvolený v pøílis velké rychlosti, zùstane pøevodovka v 2. Opìtovným zvolením polohy P se systém opìt zablokuje. Nechte pøíèinu pøerusení napájení odstranit v servisu. Øízení vozidla a jeho provoz Rady pro jízdu Prvních 1000 km Jezdìte promìnlivou rychlostí. Motor nepøetìzujte v nízkých otáèkách. Pøi jakémkoliv zaøazeném pøevodovém stupni neseslapujte pedál plynu více nez do 3/4 jeho dráhy. Bìhem prvních 200 km nebrzdìte zbyteènì intenzívnì. Jedete-li s vozidlem poprvé, mùze se z výfukové soustavy odpaøovat vosk a olej, coz mùze produkovat kouø. Po první jízdì zaparkujte vozidlo venku a vyvarujte se vdechování výparù. Bìhem dony zábìhu je spotøeba paliva a motorového oleje vyssí nez normálnì. Nikdy nejezdìte s vypnutým motorem Mnoho zaøízení za tohoto stavu nefunguje (napø. posilovaè brzd, elektrohydraulický posilovaè øízení). Taková jízda je pro Vás i ostatní úèastníky silnièního provozu velmi nebezpeèná. [. . . ] 149 T Tazení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Tazení karavanu/pøívìsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 193 Tazné zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182, 267 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-T58

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-T58 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag