Návod k použití SONY BDV-EF200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-EF200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-EF200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-EF200.


SONY BDV-EF200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3170 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-EF200 QUICK START GUIDE (730 ko)
   SONY BDV-EF200 SPEAKER INSTALLATION GUIDE (508 ko)
   SONY BDV-EF200 (2251 ko)
   SONY BDV-EF200 (2248 ko)
   SONY BDV-EF200 QUICK START GUIDE (393 ko)
   SONY BDV-EF200 INSTALLATION GUIDE (199 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-EF200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-265-166-11(1) (CZ) Blu-ray Disc/DVD Systém domácího kina Návod k obsluze BDV-EF200 UPOZORNNÍ Neinstalujte zaízení do uzavených prostor, jako je napíklad knihovna nebo vestavná skí. Abyste snízili riziko pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory zaízení novinami, ubrusem, záclonami apod. Na zaízení nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako jsou napíklad zapálené svícky. Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nekapejte a nestíkejte na zaízení, ani na n nestavte pedmty, jako napíklad vázy naplnné vodou. [. . . ] Snadnou úpravu zajistíte nastavením polozky [Test Tone] (Zkusební tón) na [On] (Zapnuto). [Front Left/Right] (Pravý/Levý pední) 0, 0 dB: Nastavte úrove pedních reproduktor. [Subwoofer] 0, 0 dB: Nastavte úrove subwooferu. x [Test Tone] (Zkusební tón) Objeví se obrazovka [Speaker Settings] (Nastavení reproduktor). Reproduktory vydávají zkusební tón za úcelem nastavení polozky [Level] (Úrove hlasitosti). [Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydávají zkusební tón. [On] (Zapnuto): Pi upravování úrovn hlasitosti jednotlivé reproduktory vydávají zkusební tón. Jestlize zvolíte nkterou z polozek [Speaker Settings] (Nastavení reproduktor), je postupn z kazdého reproduktoru pehráván zkusební tón. Úrove hlasitosti upravte následujícím zpsobem. 5 Stisknutím tlacítka X/x vyberte pozadované nastavení a poté stisknte tlacítko . Zkontrolujte následující nastavení. x [Distance] (Vzdálenost) Pokud reproduktory posunete, nezapomete nastavit parametry vzdálenosti (A) od místa poslechu. Parametry mzete nastavit od 0, 0 do 7, 0 metru. 37CZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastavte polozku [Test Tone] (Zkusební tón) na [On] (Zapnuto). Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Level] (Hlasitost) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x vyberte pozadovaný typ reproduktoru a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka C/c zvolte levý nebo pravý reproduktor a poté stiskem tlacítka X/x upravte hlasitost. Stisknte tlacítko RETURN. Deaktivace tlacítek na jednotce (Child Lock) Tlacítka na jednotce mzete deaktivovat (krom "/1) a pedejít tak nap. nechtnému pouzití pístroje dtmi (funkce rodicovský zámek). Stisknte tlacítko x na jednotce a podrzte jej déle nez 5 sekund. Systém se vrátí na pedchozí obrazovku. Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Test Tone] (Zkusební tón) a poté stisknte tlacítko . Stisknutím tlacítka X/x zvolte [Off] (Vypnuto) a poté stisknte tlacítko . Poznámka Na displeji na celním panelu se zobrazí , , LOCKED". Funkce rodicovského zámku se aktivuje a tlacítka na hlavní jednotce se zamknou. (Systém mzete ovládat pomocí dálkového ovladace. ) Chcete-li zámek zrusit, stisknte tlacítko x a podrzte je déle nez 5 sekund, dokud se na displeji na celním panelu nezobrazí , , UNLOCK". Poznámka · Signály zkusebního tónu nejsou vysílány pes zdíku HDMI (OUT). Tip · Chcete-li zmnit hlasitost vsech reproduktor soucasn, stisknte tlacítko 2 +/­. · V pípad, ze pouzíváte tlacítka na jednotce v dob, kdy je funkce rodicovského zámku aktivní, na displeji na celním panelu bliká , , LOCKED". Pouzití Casovace vypnutí Systém mzete nastavit tak, aby se vypnul ve vámi zvolenou dobu, takze mzete usínat za zvuk hudby. Casovac lze nastavit po 10minutových krocích. Stisknte tlacítko SLEEP. Ovládání TV pomocí dodaného dálkového ovladace Pokud upravíte signál dodaného dálkového ovladace, mzete jím ovládat TV. Poznámka Po kazdém stisknutí tlacítka SLEEP se zobrazení minut (zbývající doba) na displeji na celním panelu navýsí o 10 minut. Jakmile casovac vypnutí nastavíte, zbývající doba se zobrazí kazdých 5 minut. Pokud je zbývající doba kratsí nez 2 minuty, na displeji na celním panelu bliká nápis , , SLEEP". · V pípad, ze vymníte baterie dálkového ovladace, jeho kódové císlo mze být resetováno na výchozí nastavení (SONY). Obnovte nastavení píslusného kódového císla. Kontrola zbývající doby Jedenkrát stisknte tlacítko SLEEP. Zmna zbývající doby Opakovaným stiskem tlacítka SLEEP nastavte pozadovanou dobu. 38CZ Píprava dálkového ovladace na ovládání TV Stisknte a podrzte tlacítko TV "/1 a pomocí numerických tlacítek zadejte kód výrobce TV (viz tabulka). Poté tlacítko TV "/1 uvolnte. Prohlízení webových stránek Mzete se pipojit k internetu a pomocí systému prohlízet webové stránky, jako je napíklad domovská stránka Sony. V pípad, ze zadání kódu nebude úspsné, aktuální kód se nezmní. Opakujte zadání kódového císla. 1 2 3 4 Píprava na prohlízení internetu. Pipojte systém do sít (strana 19). Stisknte tlacítko HOME. Kódová císla TV Pokud je v seznamu uvedeno více kódových císel, zkousejte je po jednom, dokud nenaleznete kód, který odpovídá vasí TV. Výrobce Kódové císlo Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka. Ostatní funkce Stisknutím tlacítka C/c zvolte [Network] (Sí). [. . . ] Pesute jednotku dále od tchto zaízení nebo tato zaízení vypnte. · Stiskem tlacítka RETURN se vrate na pedchozí obrazovku a spuste funkci [Scan] (Vyhledávání) znovu. Pokud není bezdrátový router nalezen ani tentokrát, stiskem klávesy RETURN zvolte moznost [Manual registration] (Rucní registrace). Pozadovaný bezdrátový router nebyl detekován ani pi pouzití funkce [Scan] (Vyhledávání). Systém se nemze pipojit do sít · Vzdálenost mezi jednotkou a bezdrátovým LAN routerem je pílis velká anebo je síové pipojení (strana 19). nestabilní. 58CZ Poznámky k pehrávání BD/DVD Disky, které lze pehrát Blu-ray Disc DVD3) BD-ROM1) BD-R/BD-RE2) DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW CD-DA (hudební CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD Výrobci softwaru mohou v nkterých pípadech zámrn nastavit nkteré moznosti pehrávání BD/DVD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-EF200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-EF200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag