Návod k použití SONY BDV-E370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDV-E370. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDV-E370 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDV-E370.


SONY BDV-E370 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11850 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDV-E370 (2410 ko)
   SONY BDV-E370 annexe 1 (2528 ko)
   SONY BDV-E370 annexe 2 (637 ko)
   SONY BDV-E370 annexe 3 (645 ko)
   SONY BDV-E370 annexe 4 (2503 ko)
   SONY BDV-E370 DATASHEET (328 ko)
   SONY BDV-E370 QUICK SETUP GUIDE (668 ko)
   SONY BDV-E370 PLANNED SOFTWARE UPDATE FOR 3D (46 ko)
   SONY BDV-E370 END NOTES ON USER LICENSE AGREEMENT FOR SOFTWARE (141 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDV-E370

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. RUSIVÉ VLIVY Vsechny bezdrátové pístroje mohou být citlivé na rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. [. . . ] Ty nemají vazbu na spolecnost Nokia a spolecnost Nokia nepotvrzuje ani nepijímá zádnou odpovdnost za tyto stránky. Pokud pistupujete na takové stránky, bute opatrní z hlediska bezpecnosti nebo obsahu. Upozornní: Abyste mohli pouzívat libovolnou funkci tohoto pístroje, krom budíku, musí být pístroj zapnutý. Nezapínejte pístroj, pokud pouzití bezdrátového pístroje mze zpsobit rusivé vlivy nebo vznik nebezpecí. Pi pouzívání tohoto pístroje dodrzujte vsechny právní pedpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, vcetn práv autorských. Ochrana autorských práv mze omezit moznost kopírování, upravování nebo penásení nkterých obrázk, hudby a dalsího obsahu. Zálohujte nebo si zapisujte vsechny dlezité informace ulozené v pístroji. Pi pipojování k jinému zaízení si pecliv pectte bezpecnostní informace v uzivatelské pírucce daného zaízení. Obrázky v této pírucce mohou vypadat jinak nez na displeji vaseho pístroje. Dalsí dlezité informace o vasem pístroji si pectte v uzivatelské pírucce. Síové sluzby Abyste mohli pouzívat pístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových sluzeb zajistnu odpovídající sluzbu. Postupujte takto: Hologram pro ovení pravosti 1 Pi pohledu na hologram byste mli z jednoho úhlu vidt symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální píslusenství Nokia (Nokia Original Enhancements). 2 Pi naklápní hologramu vlevo, vpravo, dol a nahoru byste mli postupn vidt 1, 2, 3 a 4 tecky na jednotlivých stranách. Úspsné dokoncení vsech krok jest zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemzete potvrdit pravost nebo máte-li dvod domnívat se, ze vase baterie Nokia s hologramem na stítku není pravá baterie Nokia, nemli byste ji pouzívat, ale odnést ji do nejblizsího autorizovaného servisního stediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www. nokia. com/battery. Pecujte o svj pístroj Tento pístroj je výrobkem s mimoádným designem a kvalitou zpracování. Následující doporucení vám pomohou ochránit vase nároky ze záruky. Srázky, vlhkost a vsechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpsobují korozi elektronických obvod. Pokud vás 12 Doplkové bezpecnostní informace pístroj navlhne, vyjmte baterii, a nez ji opt vrátíte na pvodní místo, nechte pístroj zcela vyschnout. Neodhazujte tyto výrobky do netídného komunálního odpadu. Dalsí informace o ochran zivotního prostedí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www. nokia. com/ environment. Doplkové bezpecnostní informace Povrch tohoto pístroje neobsahuje nikl. Malé dti Tento pístroj a jeho píslusenství nejsou hracky. [. . . ] Vás bezdrátový pístroj mze být jediným komunikacním prostedkem na míst nehody. Certifikacní informace (SAR) Tento mobilní pístroj spluje naízení pro vystavení rádiovým vlnám. Tento mobilní pístroj je vysílacem a pijímacem rádiových vln. Pístroj je navrzen tak, aby nepekrocil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDV-E370

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDV-E370 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag