Návod k použití SONY BDP-S780

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S780. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S780 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S780.


SONY BDP-S780 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7379 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S780 (3321 ko)
   SONY BDP-S780 (3314 ko)
   SONY BDP-S780 DATASHEET (184 ko)
   SONY BDP-S780 CINAVIA NOTICE (785 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S780

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-267-227-11(1) Software tohoto pehrávace mze být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích a aktuální návody k obsluze jsou uvedeny na následujících webových stránkách: http://support. sony-europe. com/ z Uzitecné rady, doporucení a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na webových stránkách: www. sony-europe. com/myproduct/ Návod k obsluze Blu-rayTM/DVD pehrávac BDP-S780 Softvér tohto prehrávaca môze by v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získa podrobné informácie o vsetkých dostupných aktualizáciách, navstívte: http://support. sony-europe. com/ z Ak vás zaujímajú uzitocné rady, tipy a informácie o produktoch a sluzbách spolocnosti Sony, navstívte: www. sony-europe. com/myproduct Návod na pouzitie Blu-rayTM / DVD prehrávac BDP-S780 © 2011 Sony Corporation 4-267-227-11(1) Software tohoto pehrávace mze být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích a aktuální návody k obsluze jsou uvedeny na následujících webových stránkách: Pro zákazníky v Evrop http://support. sony-europe. com/ z Uzitecné rady, doporucení a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na webových stránkách: www. sony-europe. com/myproduct/ Návod k obsluze Blu-rayTM/DVD pehrávac BDP-S780 © 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. [. . . ] Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis. Tento stítok upozorujúci na výskyt laserového ziarenia je umiestnený vo vnútri puzdra ochranného krytu lasera. Upozornenie pre zákazníkov Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozoruje, ze akumulátor/batériu nie je mozné likvidova v netriedenom komunálnom odpade. Na urcitých akumulátoroch/batériách sa môze tento symbol pouzíva v kombinácii s urcitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortu (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac nez 0, 0005% ortuti alebo 0, 004% olova. Tým, ze zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/ batérií, pomôzete zabráni potenciálnemu negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na zivotné prostredie a udské zdravie, ktoré by v opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchováva prírodné zdroje. Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBOK 1. Oznacenie CLASS 1 LASER PRODUCT je umiestnené na zadnej strane zariadenia. 2 Ak zariadenia musia by z bezpecnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/ batériou, tento akumulátor/batériu smie vymiea len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpecenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba zivotnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu pouzitých akumulátorov a batérií. Pre získanie alsích podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím vás miestny alebo obecný úrad, miestnu sluzbu pre zber domového odpadu alebo predaju, kde ste výrobok zakúpili. Bezpecnostné upozornenia · Toto zariadenie je mozné prevádzkova pri striedavom napätí 220 V ­ 240 V AC, 50/60 Hz. Skontrolujte, ci sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. · Aby ste predisli riziku vzniku poziaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie neklate nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy. · Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli okamzite odpoji sieovú snúru od elektrickej siete. Bezpecnostné upozornenia Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, ze spa limity stanovené smernicou EMC pre pouzívanie prepojovacích káblov kratsích nez 3 metre. · Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie umiestnené vo vemi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme zariadenia môze kondenzova vlhkos. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracova správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy priblizne pol hodiny, kým sa vlhkos neodparí. Zariadenie je urcené len na prevádzku vo vodorovnej polohe. · Pred predný panel neklate ziadne kovové predmety. Môze dôjs k obmedzeniu príjmu rádiových vn. · Zariadenie neumiestujete do blízkosti zdravotníckych zariadení. Môze dôjs k poruche zdravotníckych zariadení. · Ak pouzívate kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, pred pouzívaním bezdrôtovej LAN funkcie sa obráte na vásho lekára alebo na výrobcu zdravotníckeho zariadenia ohadom podmienok pouzívania. [. . . ] AES umozuje vyssí stupe ochrany ako technológia WEP alebo TKIP. Poznámky k diskom · Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predisli znecisteniu povrchu disku. Odtlacky prstov, necistoty alebo skrabance na povrchu disku môzu zaprícini jeho nepouzitenos. Bezpecnos bezdrôtovej LAN siete Keze je bezdrôtová LAN funkcia zalozená na princípe rádiových vn, bezdrôtový signál môze by prijatý alsími zariadeniami. Za úcelom ochrany bezdrôtovej komunikácie podporuje tento prehrávac rôzne zabezpecovacie funkcie. Dbajte na to, aby ste vykonali správne nastavenie zabezpecenia v súlade s vasou sieou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S780

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S780 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag