Návod k použití SONY BDP-S760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S760. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S760 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S760.


SONY BDP-S760 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9384 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S760 (6298 ko)
   SONY BDP-S760 QUICK INSTALLATION GUIDE (6298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S760

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] Záznam hovor Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte klávesu Menu > Protokol. Dostupné moznosti mohou zahrnovat následující polozky: Vsechny hovory -- pro chronologické zobrazení posledních zmeskaných, pijatých a odchozích hovor Zmeskané hovory, Pijaté hovory nebo Volaná císla -- pro informaci o posledních hovorech Píjemci zprávy -- pro zobrazení kontakt, kterým jste naposledy odeslali zprávy Délka hovor, Cítac dat dat. paket -- pro zobrazení obecných informací o poslední komunikaci Protokol zpráv nebo Protokol synchroniz. -- pro zobrazení poctu odeslaných a pijatých zpráv nebo synchronizací Poznámka: Skutecná cástka za hovory a sluzby uvedená na faktue od vaseho poskytovatele síových sluzeb se mze lisit v závislosti na sluzbách sít, zaokrouhlování, daních atd. 9. Nastavení Profily Telefon má rzné skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichz mzete nastavit vyzváncí tóny pro rzné události a prostedí. Zvolte Menu > Nastavení > Profily, pozadovaný profil a vyberte z následujících mozností: Aktivovat -- aktivace vybraného profilu Pizpsobit -- zmna nastavení profilu Docasný -- Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po urcitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje pedchozí profil, který nebyl nastaven jako docasný. © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 17 Nastavení Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil mzete zmnit. Zvolíte-li nejvyssí úrove vyzváncího tónu, dosáhne se nejvyssí úrovn vyzváncího tónu po nkolika sekundách. Tóny Displej Chcete-li zobrazit nebo zvolit tapetu, velikost písma nebo jiné funkce spojené s displejem telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Displej. Datum a cas Chcete-li nastavit telefon, aby aktualizoval datum a cas podle aktuální casové zóny, zvolte Aut. aktualizace data a casu (síová sluzba). Pro nastavení formátu data a casu zvolte Nastavení formátu data a casu. Pro nastavení data a casu zvolte Nastavení data a casu. Zvolte Menu > Nastavení > Datum a cas. Klávesové zkratky Pro urcení jedné funkce telefonu k pravé a levé výbrové klávese zvolte Pravá výbrová klávesa nebo Levá výbrová kl. . Pro urcení funkcí k navigacní klávese zvolte Navigacní klávesa. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. Zvolte Menu > Nastavení > Volání. Toto menu a jeho jednotlivé moznosti jsou zobrazeny jen v pípad, ze telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. Telefon mzete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyzadována pro nkteré sluzby. Tato nastavení vám mze zaslat rovnz vás poskytovatel sluzeb. Zvolte Menu > Nastavení > Konfigurace penos a vyberte z následujících mozností: Standardní nast. konfigurace -- pro zobrazení poskytovatel sluzeb ulozených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele sluzeb. -- pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace. Preferovaný pístupový bod -- pro zobrazení ulozených pístupových bod. sluzeb -- pro stazení nastavení konfigurace od poskytovatele sluzby. Nastavení správce zaízení -- pro povolení nebo zakázání pijímání aktualizací softwaru telefonem. Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Osobní nastavení konfigurace -- pro rucní pidání nových osobních úct pro rzné sluzby, jejich aktivace nebo odstranní. [. . . ] Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S760 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag