Návod k použití SONY BDP-S580

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S580. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S580 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S580.


SONY BDP-S580 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7530 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S580 (3738 ko)
   SONY BDP-S580 DATASHEET (323 ko)
   SONY BDP-S580 CINAVIA NOTICE (785 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S580

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní povrchy vycistte mkkým hadrem, který nepoustí vlákna, namoceným do vlazné vody a pecliv je otete. K cistní zádné z cástí reproduktoru 4 nepouzívejte alkohol ani jiná rozpoustdla! Zapínání a vypínání Pokud jste nastavili pepínac LINE IN MODE do polohy AUTO, reproduktory se automaticky zapnou v okamziku, kdy obdrzí vstupní signál - to je indikování zelenou kontrolkou. Kdyz systém vypnete, reproduktory se po nkolika minutách automaticky pepnou do pohotovostního rezimu - to je indikováno cervenou kontrolkou. Pokud jste vsak pepínac LINE IN MODE nastavili do polohy ON, reproduktory budou vzdy zapnuté, i kdyz systém vypnete. [. . . ] Poslech pi vysoké hlasitosti mze mít za následek poskození sluchu. 4 Nastavení reproduktor Doporucujeme dodrzovat následující postup: ­ Odpojte systém od elektrické sít. ­ Pipojte reproduktory a nastavte pepínac LINE IN MODE na kazdém reproduktoru zpsobem vysvtleným v kapitole , , Kabelová pipojen" (strany 6-7). ­ Zapojte celý systém znovu do elektrické sít. Reproduktor musí být umístn tak, aby stál vzpímen na své základ, nebo musí být upevnn k jednomu upevovacímu adaptéru, který se dodává jako volitelné píslusenství. Pipojte systém a ped upevnním reproduktoru k jedné ze soucástí píslusenství nastavte spínac do píslusné polohy. Upozornní ­ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory ­ Chcete-li dosáhnout optimální umístny a pipevnny v souladu kvality zvuku, neumísujte s pokyny v tomto prvodci. reproduktory napíklad do malé Chcete-li zabránit zranní, knihovny. Ponechte volný pouzívejte pouze schválené prostoro minimáln 20 cm (8") stojany a montázní nástnné na obou stranách a nikdy pímo konzoly spolecnosti Bang & Olufsen. ped reproduktor neumísujte ­ Nepokousejte se reproduktory zádné pedmty. Tuto cinnost ­ Neblokujte zvukové vlny penechejte kvalifikovaným vycházející z otvoru bassreflexu servisním pracovníkm. reproduktor mohou být vsak ­ Umístte reproduktor pední sejmuty pi cistní. Pokud pipojujete reproduktory napíklad k audio nebo video systému se samostatnými pipojeními pro levý a pravý zvukový kanál od jiného výrobce, nez Bang & Olufsen, provete pipojení podle obrázku 2. Napájecí pípojka: V závislosti na typu konektoru napájecí pípojky, který je dodán k reproduktorm, pipojte kazdý konektor k síovému napájení podle obrázk 3 nebo 4. 1 2 L R L R 3 4 Kabelová spona: Z bezpecnostních dvod musí být síový napájecí kabel kazdého reproduktoru zajistn dodanou kabelovou sponou. 8 Odpadní elektrické a elektronické zaízení (WEEE) ­ Ochrana zivotního prostedí Evropský parlament a Rada Evropské Výrobky a zaízení, které musí být shromázdny pro recyklaci, unie vydaly Smrnici pro odpadní regeneraci a dalsí formy obnovy, elektrické a elektronické zaízení. Smyslem této smrnice je zabránní jsou oznaceny níze uvedeným nesprávnému nakládání s odpadním piktogramem. Pi likvidaci elektrického elektrickým a elektronickým zaízením a podpora opakovaného a elektronického zaízení pomocí recyklacních sbrných systém, pouzití a recyklace a dalsích forem obnovy takového odpadu. Tato které jsou ve vasí zemi k dispozici, smrnice se týká výrobc, chráníte zivotní prostedí, zdraví osob a pispíváte ke správnému distributor a spotebitel. Smrnice WEEE vyzaduje, a racionálnímu pouzití pírodních zdroj. Shromazování elektrického aby výrobce i konecný spotebitel likvidoval elektrické a elektronické a elektronického zaízení a odpadu zaízením a jeho soucásti zabrauje potenciálnímu znecistní pírody nebezpecnými látkami, ekologickým zpsobem a aby zaízení a odpad samotný byly které v elektrickém a elektronickém opakovan pouzívány nebo zaízení a výrobcích mohou být pítomny. regenerovány a byl získávám jejich materiál nebo energie. Prodejce Bang & Olufsen vám Elektrické a elektronické zaízení pomze a poradí vám správný a jeho soucásti nesmí být likvidovány zpsob likvidace takového odpadu ve vasí zemi. spolecn s obycejným domácím odpadem; vsechna elektrická a elektronická zaízení a jeho soucásti musí být shromázdny a zlikvidovány samostatn. 9 Pouze pro trh v USA! [. . . ] POZNÁMKA: Toto zaízení bylo testováno a bylo zjistno, ze odpovídá limitm pro digitální zaízení tídy B podle Cásti 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zarucovaly pimenou ochranu proti skodlivé interferenci pi instalaci a provozu zaízení v obytném prostedí. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat energii s rádiovou frekvencí a pokud není instalováno v souladu s návodem výrobce, mze vyvolávat skodlivé rusení radiokomunikacních prostedk. Neexistuje záruka, ze se v konkrétní instalaci rusení nevyskytne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S580

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S580 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag