Návod k použití SONY BDP-S560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BDP-S560. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BDP-S560 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BDP-S560.


SONY BDP-S560 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1818 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BDP-S560 (4270 ko)
   SONY BDP-S560 annexe 1 (5950 ko)
   SONY BDP-S560 DATASHEET (459 ko)
   SONY BDP-S560 IMPORTANT INFORMATION (206 ko)
   SONY BDP-S560 CONNECTING TO YOUR WI-FI NETWORK (979 ko)
   SONY BDP-S560 BLU-RAY DISC PLAYER OWNERS: WHAT YOU NEED TO KNOW (60 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BDP-S560

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-145-644-11(1) Software tohoto pehrávace mze být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách: Pro zákazníky v Evrop http://support. sony-europe. com/ z Uzitecné rady, doporucení a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na webových stránkách: www. sony-europe. com/myproduct/ Návod k obsluze Blu-ray/DVD pehrávac BDP-S560 © 2009 Sony Corporation 4-141-864-12(1) HDMI OUT HDMI OUT DLEZITÉ UPOZORNNÍ Poznámky k pipojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) Dodrzujte následující pokyny, protoze pi nesprávném zacházení mzete poskodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrcku kabelu HDMI. · Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní cásti pehrávace odpovídá tvaru zástrcky kabelu HDMI a otocte zástrcku tak, aby ji bylo mozné zasunout do konektoru. Ujistte se, ze není zástrcka obrácena nebo naklonna (viz obrázek A). [. . . ] · Cas stahování se mze lisit v závislosti na serveru nebo stavu linky. · Pokud se zobrazí chybové zprávy týkající se síového pipojení, zkontrolujte nastavení sít (viz , , Internet Settings (Nastavení internetu)" na stran 60). Video Settings (Nastavení obrazu) Výchozí nastavení jsou podtrzena. Aktualizace softwaru pomocí aktualizacního disku Funkce pehrávace mzete aktualizovat a zdokonalit rovnz pomocí aktualizacního disku, který je k dostání u prodejc Sony nebo u místního autorizovaného servisního stediska Sony. TV Type (Typ televizoru) Výbr typu vaseho televizoru. 16:9 Tuto moznost vyberte pi pipojení k sirokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí sirokoúhlého rezimu. Tuto moznost vyberte pi pipojení k televizoru 4:3 bez funkce sirokoúhlého rezimu. Nastavení a úpravy 1 2 Vlozte aktualizacní disk. Zobrazí se zpráva vyzadující potvrzení. Vyberte moznost , , OK" a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Po dokoncení aktualizace se na displeji na pedním panelu zobrazí na 5 sekund zpráva , , FINISH" (Dokonceno). Pehrávac se spustí s aktualizovaným softwarem. 4:3 Screen Format (Formát obrazovky) Výbr zpsobu zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na sirokoúhlém televizoru 16:9. Original (Originální) Tuto moznost vyberte pi pipojení k televizoru s funkcí sirokoúhlého rezimu. Zobrazení obrazu 4:3 ve formátu 16:9 i na sirokoúhlém televizoru. Zmna velikosti obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky se zachováním pvodního pomru stran obrazu. 3 4 z · Pocítadlo , , VUP */9" (, , *" indikuje krok aktualizace) na displeji na pedním panelu zobrazuje prbh aktualizace. · Aktuální verzi softwaru mzete zkontrolovat výbrem polozky , , System Information" (Systémové informace) v nabídce , , System Settings" (Systémová nastavení) (strana 59). · Nastavení provedená v nabídkách zstanou po aktualizaci zachována. · Podrobné informace o dalsích zpsobech aktualizace softwaru získáte na následujících webových stránkách nebo se obrate na vaseho nejblizsího prodejce Sony nebo místní autorizované servisní stedisko Sony: Pro zákazníky v Evrop http://support. sony-europe. com/ Pro zákazníky v Austrálii http://www. sony-asia. com/support/ Fixed Aspect Ratio (Pevný pomr stran) DVD Aspect Ratio (Pomr stran DVD) Výbr zpsobu zobrazení obrazu ve formátu 16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je polozka , , TV Type" (Typ televizoru) nastavena na , , 4:3" a polozka , , Screen Format" (Formát obrazovky) na , , Fixed Aspect Ratio" (Pevný pomr stran)). Letter Box Zobrazení sirokoúhlého obrazu s cernými pruhy v horní a dolní cásti. Zobrazení obrazu v plné výsce na celou obrazovku s oíznutím bocních stran. , pokracování b · Bhem aktualizace neodpojujte napájecí kabel. · Bhem aktualizace nelze provádt zádné operace (vcetn otevení pihrádky na disk). Pan & Scan 49 Letter Box b Pi soucasném pipojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektor vyberte moznost , , Component Video" (Komponentní video). Pan & Scan TV Connection Method (Zpsob pipojení televizoru) HDMI Výstup signál z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) podle nastavení polozky , , HDMI Resolution" (Rozlisení HDMI signálu) (strana 51). Výstup signál z konektor COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) podle nastavení polozky , , Component Resolution" (Rozlisení komponentního signálu) (strana 51). Výstup signál z konektoru LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video) nebo S VIDEO (S-video). b V závislosti na disku DVD se mze automaticky vybrat moznost , , Letter Box" namísto , , Pan & Scan" nebo naopak. Cinema Conversion Mode (Rezim konverze video signálu) Nastavení zpsobu konverze video signálu pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo 1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektor COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). * Pouze HDMI Component Video (Komponentní video) Auto Za normálních okolností vyberte tuto moznost. Pehrávac automaticky rozpozná, zda se jedná o video materiál nebo filmový materiál a vybere vhodný zpsob konverze. Vzdy bude vybrán zpsob konverze vhodný pro video materiál bez ohledu na druh materiálu. Video or S Video (Video nebo S-video) 3 (Pouze pi výbru moznosti , , HDMI" nebo , , Component Video" (Komponentní video)) 1 Pomocí tlacítek M/m vyberte typ signálu pro konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pi zmn rozlisení výstupního video signálu se asi na 30 sekund zobrazí testovací obrazovka. Video Output Video Format (Výstupní video formát) Výbr typu konektoru pro výstup video signál (, , TV Connection Method" (Zpsob pipojení televizoru)) a výstupního rozlisení (, , HDMI Resolution" (Rozlisení HDMI signálu)/, , Component Resolution" (Rozlisení komponentního signálu)). b Pokud se nezobrazí zádný obraz, stisknte tlacítko RETURN (Zpt) pro návrat do pedchozí obrazovky a zmte rozlisení. 1 Vyberte polozku , , Output Video Format" (Výstupní video signál) v nabídce , , Video Settings" (Nastavení obrazu) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Pomocí tlacítek M/m vyberte typ konektoru pro výstup video signál a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). 2 50 BVyberte moznost , , Finish" (Dokoncit) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva vyzadující potvrzení. C Vyberte moznost , , OK" nebo , , Cancel" (Zrusit) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). [. . . ] Ackoliv disk BD-ROM mze obsahovat jakoukoliv formu dat, vtsina disk BD ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition pro pehrávání v Blu-ray/DVD pehrávacích. Dolby Digital Plus (strana 75) Technologie kódování zvuku vyvinutá jako rozsíení formátu Dolby Digital. Podporuje 7. 1kanálový prostorový zvuk. Dolby TrueHD (strana 75) Dolby TrueHD je technologie bezztrátového kódování, která podporuje az 8 kanál vícekanálového prostorového zvuku pro dalsí generaci optických disk. Reprodukovaný zvuk pesn (bit po bitu) odpovídá originálnímu zdroji. Blu-ray disk (BD) (strana 72) Formát disku vyvinutý pro záznam/ pehrávání obrazu ve vysokém rozlisení (HD) (pro HDTV atd. ) a pro ukládání velkého mnozství dat. Jednovrstvý Blu-ray disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB dat. DTS-HD High Resolution Audio (strana 75) Technologie vyvinutá jako rozsíení formátu DTS Digital Surround. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BDP-S560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BDP-S560 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag